Doba avarsko-slovanská 5. až 9.století – nálezy

Podkategorie

basic.loading

Přejít na:

Lité garrnitůryNad časem příchodu Slovanů na naše území se dá diskutovat dlouhou a u tohoto tématu se dá vysledovat i určitý politický vliv. Zatím co v období komunistického režimu byla tato doba posunovaná až do 4.století, v současnosti je to spíše století 6. Asi pod vlivem anglo-saské kultury . Je pravděpodobné, že první Slované kteří k nám přišli byly “uprchlíci” před nomády kteří se na tyto kmeny tlačili na východě. V Čechách našli zbytky původního obyvatelstva doby železné a asi i nějaké Germány. Je možné, že místa bylo tolik že nebylo potřeba o území bojovat.

Za Slovany se objevil nepočetný, ale o to agresivnější Avarský svaz. Tito kočovníci, turkického původu si dokázali podrobit řadu slovanských kmenů. Ty pak často bojovali i v řadách Avarské armády. Je popsaná řada válečných konfliktů mezi Avary a Byzantskou nebo Franckou říší a Avaři Evropu sužovali až do roku 791. V tomto roce vnitřně nestabilní Avarský stát napadl Karel Velký a v podstatě ho zničil. Zbytky Avarů se usídlili v Nitranském a Blatenském knížectví a pomalu splynuly s místním obyvatelstvem..

Avarů jsme se ale u nás dokázali zbavit sami. Zde se na dějinné světlo dostává osoba franckého kupce Sáma, který se měl postavit do čela pravděpodobně velice volného slovanského kmenového svazu. Dokonce o tom máme i přesnou zprávu: "Ve čtyřicátém roce panování Chlotharova shromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z kraje senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů zvaných Vinidové. Slované se již začali bouřit proti Avarům a proti jejich králi Kaganovi.".

Známe i datum příchodu Sáma na naše území: Sámo přišel se svým silně ozbrojeným doprovodem ve čtyřicátém roce panování franského krále Chlothara II. tedy v roce 623 až 624, právě v době kdy vypukla slovanská vzpoura proti Avarům. Proč se zde objevil, zda měl podpořit povstání a oslabit Avary nebo prostě jenom chránil vlastní obchodní zájmy ale nevíme.

Sámo se tak stal možná prvním českým panovníkem a vytvořil svojí velikostí obrovskou říši. Ta nemohla uniknout pozornosti říše Francké a za panováni Dagoberta I se odehrála bitva u hradiště zvaného Wogastisburg. Zde byly frankové poraženi. Po místě kde toto hradiště leží se dlouhá léta pátrá a jeho objevení by byla velká senzace. Zatím jsme ale odkázání pouze do oblasti spekulací. Pro další vývoj na našem území lze citovat: "Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši. Oženil se pak s dvanácti slovanskými ženami, měl s nimi dvacet dva synů a patnáct dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované s Avary, byly vítězné.“ Po smrti Sáma ale nastává v análech tma. Je zřejmé že volný kmenový svaz se rozpadl a tím i zanikla první Slovanská říše na našem území.

Často se spekuluje nad osudem Sámových dětí, kterých bylo přehnaně. Dohady sahají až k tomu že bájný zakladatel Přemyslovců, Přemysl Oráč je vlastně Sámo a další Přemyslovská knížata jsou jeho potomci. Jazykovou podobnost lze ale najít také v možnosti příbuznosti s rodem Mojmírovců vládnoucí ve Velkomoravské říši. Tato podobnost se doslova nabízí, není ale žádná možnost ji jakýmkoli způsobem ověřit.

Slované přinesli na naše území svojí osobitou kulturu. S poměrně zaostalého způsobu života se stýkáním s podstatně rozvinutější franckou říší ale rychle začali srovnávat do středoevropských poměrů. Prošli tak stejnou změnou jako o Germáni kteří se zde objevili přibližně o 5 století dříve. Se slovanským obyvatelstvem postupně splynuly i ostatní etnika, které zde doposud sídlila. Přesto nám po nich zbyla jména hor, řek a nebo celých pohoří.

Přidat artefakt Navrhnout popis kategorie

Nálezy

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru