Krása starého železa – speciální soutěž Lovců historie

Kategorie: Akce LP a Archeo LP 2010

Železo je tady s námi od pravěku a první předměty, vyrobené z meteoritického železa, se dají datovat 5.000 let př.n.l. K samotnému objevu jeho výroby došlo možná náhodou při redukčním zpracováním mědi v Mezopotámii. Je možné, že první železné kapičky zpracované lidmi byly na světě již někdy kolem 4.500 let př.n.l.

Okolo roku 1.000 př.n.l. se začalo železo šířit ve středomoří a především Římané dosáhli při jeho zpracování obrovského pokroku. V souvislosti s železem se často datuje průmyslové zpracování železa někam od 18. století. Pokud ale vezmeme v úvahu archeologické nálezy, tak třeba v Aillant ve Francii jsou haldy železné strusky z doby římské, kde je celková váha odhadovaná na 300 tisíc tun, což myslím definici průmyslového zpracování plně splňuje a jenom to dokládá jakým celkovým úpadkem celá Evropa po pádu římské říše prošla a jak dlouho trvalo, než jsme se na její úroveň někdy během novověku znovu „vyškrábali“. V této souvislosti myslím není na škodu si i něco přečíst, určitě se dá doporučit 7 zákonů od Miroslava Bárty.

Železo má ale bohužel tu špatnou vlastnost, že rádo z lecčím reaguje. Klasickým případem je atmosférický kyslík, který způsobuje oxidaci – rezavění. Železo ale s chutí reaguje i na různě kyselé prostředí, kdy se dokáže rozpouštět do řady směsí. To vše způsobuje, že předměty ze železa, ke kterým má přístup vzduch nebo jsou vystavené kyselému prostředí, snadno a rychle podléhají zkáze. Čistě empiricky, pokud hledáte v prostředí ze zásaditými půdami, jsou často železa v nádherných stavech (třeba naše expedice v Bulharsku, kde nebyl problém najít funkční, 2.000 let staré železné jehly atd.). A oproti tomu třeba při hledání ve smrkových lesích, silně zasažených exhalacemi ze spalování uhlí, kdy se železo doslova koupalo ve slabé kyselině sírové, se i velké předměty doslova rozpadají před očima.

Železo je tak po vytažení potřeba ošetřit. U pravěkých předmětů by to měl vždy dělat odborník. Je to práce nejenom náročná, ale také poměrně nákladná. Navíc jde vždy o čas a není možno otálet, jelikož železo po vytažení ze země bez ošetření rychle reaguje se vzduchem a pokud si tak nějaký hezký předmět necháte pár roků někde v šuplíku, najdete z něho už jenom hromádku rzi. Díky náročnosti a také ceně takového ošetření se tak často můžete setkat s tím, že se prostě nekonzervují věci jako podkovy atd.

Pokud tak máte předmět, o který z uvedených důvodů nemají archeologové zájem a navíc data nálezu atd. jsou předána, není důvod, aby nebyl okrasou vaší sbírky.

Nejkrásnější železný nález na LP – Lovcích historie

Samotnou soutěž děláme proto, aby si více hledačů uvědomilo jak důležitost, tak krásu starého železa. Z tohoto důvodu zde chceme vypíchnout několik nejzajímavějších železných předmětů z jednotlivých historických období tak, jak je v Lovcích historie dělíme.

Návrhy do soutěže pište přímo do chatu. Každý hledač na LP může vložit 10 návrhů a z nich vybereme na základě hlasování až 20 předmětů, které se dostanou do soutěže o nový detektor kovů Minelab X-TERRA PRO.

Návrhy vkládejte tak jak jste zvyklí, tzn  pomocí odkazů v diskuzi. Kvalifikace končí 31.7. 2024 v 23:59h. Dvacet předmětů s nejvyšším počtem hlasů půjde do finále a zároveň se je pokusíme popsat způsobem, jak to můžete vidět v textu od Hogo Fogo níže. Soutěž se vztahuje na všechny železné předměty v artefaktech od doby železné po současnost.


Uvedené tři předměty pro Vás připravil Dan (Hogo Fogo) coby příklad zajímavých kousků železa na LP včetně krátkých popisů, které dokládají, jak moc umí být železo zajímavé.

Sekáč

Zvláštní skupinu pozdně halštatských a laténských nožů  tvoří masivní dlouhé nože – sekáče.  V pozdním halštatu vytlačují a zcela nahrazují železné a bronzové meče z období staršího halštatu ve funkci sečné zbraně. Ukládány byly do dřevěných pochev a zároveň mohly být uchyceny na malém poutku vycházejícím z konce rukojeti. Sekáče se v naprosté většině vyskytují v pohřebním kontextu, avšak objevují se i výjimky v podobě nálezu na sídlištích. Hlavními oblastmi rozšíření laténských sekáčů v Evropě jsou Střední a Dolní Franky, Čechy (ve větší míře v západní části) a Horní Falc.

Jeho výskyt můžeme pozorovat také kolem alpských řek, Dunaje a od Horního Bavorska skrze Rakousko do západní části Maďarska a dále i Durynska, středního Hesenska či Saska. Zcela zásadní se jeví otázka funkce dlouhého nože-sekáče. V minulosti se touto problematikou zabývalo velké množství badatelů, avšak jejich interpretace a teorie se mnohdy do velké míry liší a tak dodnes v otázce tohoto fenoménu není jasno. G. Kossack jim přisuzuje charakter sečné zbraně, avšak poukazuje na to, že jen stěží lze rozhodnout, zda jejich primární funkce byla bojová či lovecká. Později se Kossack přiklání spíše k lovecké funkci a to především k porcování masa poražené zvěře. Ke stejnému názoru tíhne i U. Osterhaus, který rovněž odmítá bojovou a přiklání se k lovecké zbrani a možnosti porcování masa. O jisté úloze sekáče jako univerzálního nástroje uvažuje L. Pauli a A. Haffner, kdy vedle porcování masa (často nalezen v blízkosti keramických nádob) mohl sloužit po prvotní konfrontaci nepřítele s kopím k definitivnímu usmrcení.

Laténský meč

Jednalo se o nástroj permanentní potřeby používaný v boji, zároveň však odrážel společenský status svého majitele. Bojovnost Keltů, známou z antických písemných pramenů, potvrzují mimo jiné i nálezy mečů z oblasti Čech. Na lépe prozkoumaných nekropolích tak pozorujeme značné počty bojovnických pohřbů s meči. Keltské meče byly železné, dvojbřité, o délce 70-85 cm, v mladší fázi doby laténské i přes 90 cm.

Co se týče délky mečů, u hrobových nálezů zpravidla platí, že čím vyšší byl pohřbený, tím delší byl jeho meč. Lze proto soudit, že meče byly vyráběny na individuální přání zákazníka. Výroba mečů byla samostatnou specializací. Vycházela zřejmě z mečového ingotu (hřivny). Čepel byla obvykle svařována z více částí a zpravidla alespoň jedno ostří bylo zakaleno. Podle metalografických analýz měla asi třetina mečů velmi dobrou kvalitu. Byly zjištěny jak kovářské výrobky vysloveně špatné, zhotovené z „měkkých“ svářkových želez či slabě nauhličené oceli bez jakýchkoliv stop záměrného tvrzení, tak i excelentní meče s dokonalým ocelovým břitem. V mečířské dílně pravděpodobně pracovali i specialisté na výrobu a výzdobu plechových pochev mečů. Pochvy mečů jsou často honosně zdobené a nesou symboliku, která naznačuje existenci „bojových bratrstev“.

Raně středověká širočina

Širočiny v raném středověku nikdy nepředstavovaly dominantní typ seker, ale vyskytovaly se pravidelně v celém průběhu tohoto období. Nejedná se o chronologicky příliš citlivé artefakty. Na Moravě jsou širočiny součástí některých bohatých bojovnických hrobů, které jsou kladeny do staršího velkomoravského horizontu. L. Galuška ve výčtu zbraní, jimiž se bojovalo v době Mojmíra, uvádí kromě bradatic s dlouhými ostny také širočiny, přičemž „...všechny byly opatřeny až 1 m dlouhým toporem, takže v rukou zručného bojovníka představovaly zbraň, s níž bylo možné postavit se i proti meči…“.

Širočiny nebyly používány pouze jako zbraně, ale především jako univerzální nástroj k opracování dřeva, porcování masa atp. Přesto, přítomnost výrazného tlouku u tohoto konkrétního kusu může naznačovat bojovou funkci sekery.

O další zajímavé funkci širočiny jako popravčího nástroje svědčí Jarlochův letopis, který k roku 1182 popisuje, jak se ke dvoru císaře Barbarossy dostavil Konrád Ota a čeští předáci, kteří se podíleli na sesazení knížete Bedřicha a nastolení Konráda Oty: „...představeni jsou císaři, jež on postrašiti chtěje, širočin veliké množství rozkázal přinésti, jakoby je chtěl dát odpraviti...“

.

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Výběr od Elmary

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/zajimave-zelezo-141629/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dyka-nuz-ci-zemedelsky-nastroj-103578/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/artefakt-50279/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/halstatske-srpy-artefakt-180-141/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/tusi-nekdo-dekuji-44673/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/kopi-276359/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sekera-178721/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sipka-xxl-98777/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/rohata-kraska-238216/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sipka-z-luku-208720/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/slovanska-sekerka-28743/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/strela-s-katapulty-105611/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/husitska-sekera-128156/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mec-savle-255534/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dyka-stredovek-306838/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/skramasax-4253/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/ostruha-kelt-22624/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mozna-sekyra-211594/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/keltsky-tesak-144306/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/hrot-kopi-249859/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/stredoveky-naslapny-jezek-s-protihacky-137594/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/rimsky-mec-gladius-83904/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/kopi-s-hranenou-tuleji-261576/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/klic-jak-bic-218757/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/famozni-sekera-202730/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sipajzna-jak-bic-233875/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/zelezo-ktere-potesi-113918/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/pro-muzeum-308784/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/nedele-254520/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/hitlerova-pila-301999/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/porad-to-v-ty-zemi-je-281559/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mec-40001/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dneska-se-darilo-40511/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dyka-stredovek-306838/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/rohata-kraska-238216/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dyka-nuz-ci-zemedelsky-nastroj-103578/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/pro-muzeum-308784/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/velke-a-ostre-284301/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/halstatska-sekera-podruhe-292228/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/hrot-kopi-249859/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/povstan-slovane-93022/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/trojbrita-sipka-240425/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sekera-k-urceni-117287/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sipka-xxl-98777/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dnesni-halapartna-321070/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/romansky-mec-304356/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/klicovy-nalez-175052/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/porad-to-v-ty-zemi-je-281559/

Ufff🥴


Škoda, par kousků mám v klubových příspěvcích.... 8-)

Yetan: určitě by stálo za to je přidat do LH a nevadí že je máš už v klubu. Přidej je :)

;-)když sem se před deseti lety začal přihlašovat,tak se železné kousky v katalogu objevovaly jen velmi sporadicky a železářů bylo jak šafránu.Prostě si spousta lidí nedokázala pot tou orezlou hroudou předsavit tu krásu kterou skrývá.Je to také mnohem težší do této podoby spracovat,bronzová sekera v podstatě bude krásná už po opláchnutí,když i bez jakéhokoliv zásahu bude ležet v muzeu v bedně,nic se nezmění.Ale to železo né.To po vyjmutí ze země musí být spracováno co nejříve,jinak skončíte z hromádkou rzi za poměrně krátký čas.Potřebuje i správné uložení,konzervaci a některé nedostatky se objeví až po letech.V muzeích sem ve vitrínách viděl už jen hromádky rzi a rozpadající se artefakty.A ani těch želez nebylo nikdy mnoho.Když sem před mnoha lety mluvil z archáči a muzejníky,tak sami zjišťovali,že to zastoupení předmětů ze železa,je velmi slabé.A když,tak se týkalo jen zbraní.Ale výrobky dení potřeby,nástroje dení potřeby jim chyběly.Byly sice zdokumentovány při vykopávkách,ale nedochovaly se.Proto mě tahle kategorie soutěže a propagace velmi potěšila.A zabrání tomu,co tu člověk řte poměrně často.Našel jsem to na pařezu. :,-(
Dnes je už těch krásných želez v katalogu hodně a i velmi pěkně spracovaných,takže výběr je široký a zajímavý.A samozřejmě,mne potěšilo,že se v nominacích objevily hned dva kousky,které mi prošly rukama a jsou v muzejích.A to i když nejou mýmy nálezy ale jen jsem je retsauroval.
Proto bych rát připomenul a navrhl tenhle kousek.www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/co-to-leze-z-diry-201686/

Tak jo, jdeme na to :) Musím k tomu ale napsat trochu omáčky. Vynechávám nekopané věci. Vynechávám období od halštatu po stěhováky, protože tyhle archeologické etapy jsou pro mě výjimečné a atraktivní úplně jiným způsobem než železnými nálezy a pozornost si tu získávají často. To bych musel nominovat 10 nevzhledných halštatských nebo laténských seker, dýk, nožů, kopí atp. :-D ;-)

Nezbylo by pak místo na ty opravdu nejkrásnější železa na která jsem tu narazil :) Takže moje top čistě subjektivní a hodně estetická záležitost, prostě za mě tam musí být nějaká přidaná hodnota (zdobení, výjimečně ošetřený kus atp). Až na jednu výjimku - která by to podle mě měla celé vyhrát - a to jsou středověké okovy o_O - za mě absolutní TOP, jeden z nejzajímavějších nálezů vůbec. Musel jsem hodně redukovat a nebylo to snadný ani příjemný =D Podařilo se mi to zredukovat z 30 na 12, tak snad nevadí :)))

1. středověké okovy - nejzajímavější nález vůbec
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/okovy-druha-cast-222878/

2. hledačský porno, nejsekerovatější sekerka, přenádherná kopaná bradatice

aha... tak se mi to nějak useklo... =/ tak znovu, ufff...

1. středověké okovy - nejzajímavější nález vůbec
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/okovy-druha-cast-222878/

2. hledačský porno, nejsekerovatější sekerka, přenádherná kopaná bradatice
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/zelezo-ktere-potesi-113918/

3. zabijácký kladivo
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/pod-dubem-231106/

4. masakrózní halapartna
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dnesni-halapartna-321070/

5. zdobená bojová sekera
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sekera-18558/

6. pěkná středověká ocílka
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/ocilka-s-retizky-274883/

7. zdobená ostruha
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/ostruha-zdobena-281340/

8. pěkný středověký klíč
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/davno-jiz-tomu-291518/

9. esteticky velmi působivá slovanská sekerka
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/slovanska-sekerka-28743/

10. ranně středověký meč
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mec-40001/

11. ranně středověká sekerka
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sekera-253586/

12. pěkně udělaná brokovnice O_O
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/hande-hoch-a-do-naha-sraci-250395/


K těm poutům/okovům- co se týče jejich datace,tak vzhledem k použitému typu zámku se ovšem nejedná o středověk,ale jsou mladší přibližně okolo 16/17.st.

Wladyslav - ano, je to tak. Děkuji za upozornění.
Chválím tedy mistra Tiena za skvělý podnět a zároveň souhlasím s tím, že míchat to s válkou není až tak dobrý nápad.

:-D :-D :-Dprej nebyl.Ty jsi srandista.Je vidět že ty s tou pamětí trochu hapruješ ;-)

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/hitlerova-pila-301999/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/artefakt-50279/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/romansky-mec-304356/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/zelezny-orgasmus-110380/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/nedele-254520/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/savle-k-urceni-77902/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/kordik-vz27-324976/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/keltsky-klic-105847/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/laten-kosa-28766/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/halstatska-listova-sekerka-s-ramenky-artefakt-426-360/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/partyzana-166453/
www.lovecpokladu.cz/klub/a/zelezny-depot-12220
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/tesak-rad-v-trojobalu-295586/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/kudla-202093/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dnesni-halapartna-321070/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/fallschirmjager-messer-318269/

Btw tady jsi psal že zjednáš nápravu v zařazení už 26.5 a dodnes je zařazená tak jak je.A to není jediný do očí bijící úlet v zařazení orezlinek a to se v železech vůbec neorintuju..navíc tu na to máš ty experty ne jak píšeš?
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/z-lesa-329015/

Jinak ta diskuze s tím návrhem od kolegy Tiena z roku 2022
je tady
www.lovecpokladu.cz/home/valkar-roku-2022-9297

PS tak kdo teda bude nominovat nebo hlasovat ty železný nálezy když většina je neumí ani dobově zařadit?Poznat jejich historickou hodnotu nebo nedej bože unikátnost?

Jasně je tu pár klukůco železa umí,zná základy jen tak letmo (nepočítám Tiena nebo Hoga)kolega Quo,Gimli,Harryl a víc už asi z hlavy nedám.Těm na který jsem zapoměl se omlouvám ale myslím že by mě na všechny stačili prsty na obou rukách.
Tohle je tak složitá záležitost že by podle mě měl být tým vytvořen z opravdu zdejších odborníků kam my dva ani ty ani já nepatříme a ti by měli vybrat třeba 30 opravdu železných topovek klidně 40 ale vox populi v tomto případě mě osobně příjde kontraproduktivní.

a další tým aby ty už špatně zařazená železa přeřadil.


;-)

Všechny železa budeme postupně procházet v rámci jednotlivých článků s Danem. Velká část předmětů je ale zařazená stejně s ním nebo s Jirkou. Ono těch želez bohužel nepřibývá tolik, což se právě snažíme změnit.

Top 10 quo_vadis ,, Železo‘‘

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/konecne-307025/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/vcerejsi-lesni-prochazka-294456/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/co-to-38957/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sekerka-lesni-108246/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/bradatice-plodny-lesik-89369/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/strela-s-katapulty-105611/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/romansky-mec-304356/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dnesni-halapartna-321070/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/keltska-spona-315245/
www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mec-130114/

lukegoss 10 TOP orezlin

1. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/prosim-o-urceni-161196/
2. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/artefakt-50279/
3. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/latenska-vidlice-na-maso-68180/
4. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/artefakt-185793/
5. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mec-40001/
6. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/posledne-houdiniho-tajomstvo-ako-to-vsetko-bolo-255028/
7. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dnesni-halapartna-321070/
8. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/ostruha-80192/
9. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/skrabka-na-led-282050/
10. - www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/okovy-druha-cast-222878/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/artefakt-185793/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dnesni-halapartna-321070/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/stara-sekera-305344/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/artefakt-200022/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/zelezny-orgasmus-110380/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/artefakt-183537/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/nalez-z-lesa-313980/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sekera-253586/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/prosim-urcite-267955/?backlink=ghnhq

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/mec-40001/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/halstatska-sekera-podruhe-292228/


www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/porad-to-v-ty-zemi-je-281559/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/klicovy-nalez-175052/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/hrot-kopi-249859/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/povstan-slovane-93022/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/trojbrita-sipka-240425/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/romansky-mec-304356/


www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sekera-k-urceni-117287/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/sipka-xxl-98777/

www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/dnesni-halapartna-321070/

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru