Poslední lovci a sběrači

Kategorie: Nálezy a záchranné výzkumy v ČR a SR

Ve dnech 12.10. až 15.10. jsem se účastnil revizního průzkumu skalního převisu, neodborně prozkoumaného na počátku 90.let. Cílem byla podrobná dokumentace stratigrafie, odběr vzorků pro datování a pylové analýzy.

Historie oblasti

První nečetné doklady osídlení Kokořínska pocházejí ze starého a středního paleolitu, tedy období před 100-500 tisíci lety. Dokládá jej křemencový sekáč z Kraví hory u Srní, dále návrší Holubí kámen u Doks s nálezem masivního retušovaného úštěpu z křemence a křemenný sekáč z Mlýnského vrchu u Heřmaniček. Bohužel, členitá a suchá krajina neposkytovala příznivé podmínky pro osídlení, a tak je následující mladý paleolit zastoupen řidčeji. Nejvýznamnější lokalitou je Sedlec-Hradsko, kde bylo na veliké ostrožně, na ploše raně středověkého hradiště, zjištěno asi 40 000 let staré osídlení, kulturně zařaditelné do aurignacienu. Situace se zásadně mění v období posledních lovců a sběračů - mezolitu (9 700-5 500 BC). Podobně jako v našich jiných pískovcových městech, i zde dochází k nárůstu osídlení, jehož četné pozůstatky lze ve formě drobných kamenných úštěpů a nástrojů, zlomků kostí, či jen zbytků ohnišť nalézt pod skalními převisy. Následující osídlení se svým zemědělským charakterem obživy kumulovalo spíše do nížinných oblastí Mělnicka a Mladoboleslavska. Kokořínsko ovšem nezůstalo prázdné. Nečetné nálezy keramických střepů a broušených nástrojů dokládají přítomnost kultury s vypíchanou keramikou a eneolitu, poměrně široce je ovšem rozšířena mladší doba bronzová. V těchto obdobích ale pravděpodobně nelze mluvit o kontinuálním a hustém osídlení, spíše o pasteveckých či prospekčních aktivitách.

Popis lokality

Výzkum probíhal pod velikým převisem, ležícím na spojení dvou skalních údolí. Poměrně destruktivně provedené amatérské výkopy s nedostatečnou dokundentací provedené na počátku 90. let, prokázaly osídlení od vrcholného a pozdního středověku, přes mladou dobu bronzovou, řivnáčskou kulturu eneolitu zastoupenou hrobem ženy, mladší fázi neolitické vypíchané keramiky, po mladý a boreální mezolit. Vzhledem k mohutnosti celé výplně, je zde očekávám i pozdní paleolit, jež bude pravděpodobně ležet na samotné bázi převisu, kam sonda nedosáhla. Sondáží jsme se dostali do hloubky 170 cm, kde byl výzkum prozatím ukončen.

Metodika

Cílem našeho výzkumu byla podrobná dokumentace starých sond a hrobu, dokumentace sedimentárního profilu a samotných nálezů v nich a na závěr odběr vzorků pro datovací, pylové a DNA analýzy.

Po vykopání starých sond, byly v jejich delších stranách vytyčeny polygony o rozměrech 100x50cm, v nichž jsme postupně od shora odstraňovali mechanické vrstvy o síle 5 cm. Vykopaný materiál byl poté proséván na sítu a napytlován. Podrobný rozbor výsevu a jeho promytí se provádí laboratorně. Díky tomu lze získat i semínka, drobné kůstky či jiné organické zbytky a malé artefakty, které nelze přímo v terénu zachytit. V terénu byly dokumentovány pouze větší, či jinak zajímavé nálezy, zachycené in situ při odstraňování vrstev. Například jako velké kamenné úštěpy, kostěné či kamenné nástroje nebo keramické střepy. Po odstranění každé vrstvy následovalo její začištění, nakreslení a vyfotografování, včetně zaznamenání jejího profilu na průřezu.

Pro datování hrobu byla použita samotná kost, jež dle starších analýz poskytla datum 3 000 BC. Pro datování níže položených vrstev, hlavně těch mezolitických, jsou klíčové spálené skořápky lískových oříšků.


pravděpodobně mezolitická šipka z pazourku


jaspisový úštěp ve výsevu


zlomek sekeromlatu nalezený poblíž střepu


střep kultury s vypichované keramikou


detail nejstarší stratigrafie


pohled na celé odkryté souvrství. nahoře středověké, dole tisíciletá série mezolitických ohnišť. hloubka 170 cm


pohled na lokalitu


ukázka kresebné dokumentace


střípky keramiky mladší doby bronzové, drobné kůstky a štípaná industrie z výsevu staré sondy


na závěr ukázka skalního umění...

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Ty hradecká kun.do :-D

Pěkný počtení ;-) Použitou borovicovou šišku jako měřítko bych zařadil jako kuriozitu použitých měřítek, ta tu ještě nebyla :-D

Nepoužitou šišku jsem nenašel, za to se omlouvám :-D Ale nějakou představu o velikosti to snad dodalo :-D

:-D :-D :-D Ten dvojsmysl mi unik, dobrej postřeh :-D Tak určitě, pořád lepší šiška z lesa než krabička cigaret, nebo zapalovače apd. měřítek. Šiška je originální :-D

Dobré počtení ;-)

Super počtení a fotky 👍

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru