Proč nečistit nálezy za každou cenu

V zemi se nachází velké množství nálezů, které na sobě nesou zbytky organického materiálu nebo jeho negativy, uchované v korozních produktech kovů. Popřípadě jsou archeologické nálezy k sobě korozními produkty spojeny. Čištěním bez odborné dokumentace přicházíme o velké množství informací.

   Na popud živé diskuze přidávám krátký příspěvek o zacházení s nálezy, speciálně jde o zacházení s předměty, na kterých se zachovaly stopy původního uložení. A to ať jde o organické zbytky na povrchu nálezů nebo způsob samotného uložení. Příspěvek nemá být odborným článkem, ale příspěvkem s příklady nálezů, ke kterým si zájemci můžou přečíst víc.

   Vyslovil jsem názor, že by jakákoliv delaborace a očištění archeologických nálezů měla probíhat pouze z rukou odborníků - konzervátorů/archeologů. Nebudu zmiňovat konkrétní příspěvek, nebo lépe řečeno diskusi pod příspěvkem, v kostce jde o situaci, kdy byl zbytek tkaniny (nebo otisk) z doby římské na římských mincích bezezbytku očištěn a došlo k úplné ztrátě této "informace", tohoto neobyčejného nálezu.

   Ve volně přístupné "učebnici" archeologie (z roku 2008) se dočítáme, že zahraniční literatura se nálezů tkaniny a jejím otiskům již nějakou dobu věnuje, ale domácí prostředí je hlavně díky pouze ojedinělým nálezům ve zpoždění (Salač 2008, str. 64). Velmi zajímavý zahraniční článek S. Mitschkeho je zde uveden (Mitschke 2001). Mezi jeden ze zmíněných ojedinělých nálezů patří bronzové vědro s tkaninou z doby římské (Březinová – Poppová Urbanová 2009), viz. OBR.1.

Salač, Vladimír (ed.) et al. 2008: Archeologie pravěkých Čech 8 - Doba římská a stěhování národů.
https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2020/05/08_Doba_rimska_n.pdf

 Mitschke, S. 2001: Zur Erfassung und Auswertung archäologischer Textilien an korrodiertem Metall. Eine Studie zu ausgewählten Funden aus dem Gräberfeld von Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis (5.–8. Jh. n. Chr.). Kleine Schriften 51. Marburg.
https://www.academia.edu/3407656/Zur_Erfassung_und_Auswertung_arch%C3%A4ologischer_Textilien_an_korrodiertem_Metall_Eine_Studie_zu_ausgew%C3%A4hlten_Funden_aus_dem_Gr%C3%A4berfeld_von_Eltville_

 Březinová, H. – Poppová Urbanová, K. 2009: Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské, Archeologické rozhledy LXI-2009, 101-117.
https://www.archeologienadosah.cz/sites/default/files/textilns_fragmenty_-_ar_0.pdf

   Obecně je jakýkoliv nález, který by očištěním nebo delaborací přišel o informace, lépe konzultovat před odevzdání a očištěním s archeologem, se kterým spolupracujeme a pod jehož záštitou jsou prospekce prováděny. Sám jsem několik let zpět slepenec římských mincí našel (OBR. 2) a nález šel rovnou k archeologům, úž kvůli tomu, že by některé zásahy mohly být nevratné (např. nebylo jisté, jaký druh mince - z jakého materiálu - je uprostřed). Zda byly mince v destrukci objektu nebo jako součást výbavy žárového hrobu, teď ještě nevím, ale jenom tím, že nález zpracuje archeolog s konzervátorem, může dojít k dalšímu posunu v interpretaci mého nálezu.

   Také ve vrcholní, resp. pozdním středověku je důležité zacházet s nálezy tak, aby informace nemizely. Jako příklad uvádím nález pražáků se zbytky látky z Rokycan (OBR. 3). V exkurzu článku je odborná analýza textilie.

Jiří HÁNA – Jiří MILITKÝ – Pavel VAŘEKA : POKLAD PRAŽSKÝCH GROŠŮ KARLA IV. A VÁCLAVA IV. A SOUBOR ZTRÁTOVÝCH MINCÍ OBJEVENÝCH PŘI ARCHEOLOGICKÉM VÝZKUMU V ROKYCANECH Numismatický sborník 27/1.
https://www.academia.edu/8451684/Poklad_pra%C5%BEsk%C3%BDch_gro%C5%A1%C5%AF_Karla_IV_a_V%C3%A1clava_IV_A_hoard_of_the_Prague_grossi_struck_under_Charles_IV_and_Wenceslas_IV_Numismatick%C3%BD_sborn%C3%ADk_37_1_2013_77_93_Et_J_H%C3%A1na_and_J_Militk%C3%BD

    Dále doporučuji k informacím o archeologickém zkoumání textilu následující článek:

Březinová Helena - Johana Tlustá, 12. 2020, Pod pokličkou archeologie (15): Textilie jako archeologický nález

https://www.cestyarcheologie.cz/single-post/pod-pokli%C4%8Dkou-archeologie-15-textilie-jako-archeologick%C3%BD-n%C3%A1lez

   Nyní ještě několik příkladů k dalším druhům stop, které mohou na nálezech zůstat a pro zkoumání jsou důležité. Výzkumná archeologická stanice v Těšeticích - Kyjovicích sdílela na svém facebookovém profilu krátký report z přednášky tria J. John, H. Šuláková a D. Hlásek o pozůstatcích hmyzu z pohřebních komponent starší doby bronzové v jižních Čechách (OBR. 4). Kopírují část textu:
„Pomáhají nám v tom poměrně malé a často snadno přehlédnutelné otisky larev dvoukřídlého hmyzu (především čeledi mouchovitých), které se mohou zachovat v korozní vrstvě na povrchu bronzových předmětů. Můžeme tak podle konkrétních druhů hmyzu zjistit, kdy přibližně došlo k uložení těla do hrobové jámy, nebo v jakém stádium rozkladu tělo pravděpodobně bylo.“
Facebook Archeologická lokalita Těšetice-Kyjovice, příspěvek: https://www.facebook.com/tesetice/posts/4699726343412175

   Velkým úspěchem, od samotného nálezu předmětu až po přírodovědné analýzy nalezených makrozbytků vevnitř nádoby, je nález bronzové situly na Pardubicku (OBR: 6). V podstatě došlo díky šetrnému zásahu při exkavaci k možnosti provést přírodovědné analýzy, jejichž výsledkem bylo zjištění, že v nádobě mohlo být vařeno prosné pivo ve starší době železné - tedy "naše" nejstarší pivo. A to vše jen díky tomu, že nádoba nebyla po vyjmutí nijak očištěna a vzorky nebyly zničeny. 
https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/vzdelani/23189-nejstarsi-prosne-pivo-v-evrope-vedci-rozklicovali-historii-pravekeho-vedra.html
https://www.expats.cz/czech-news/article/oldest-millet-herbal-beer-may-have-been-brewed-in-east-bohemia?fbclid=IwAR3qFtt_-p4fPMDIMMGuM_SALQ-CvNPYn93tVMMEBydOlhOWGpetq3SFb0I
Výstupem analýz je také článek v prestižním mezinárodním vědeckém časopise
https://www.researchgate.net/publication/353394114_The_oldest_millet_herbal_beer_in_the_Europe_The_9th_century_BC_bronze_luxury_bucket_from_Kladina_Czech_Republic

Jako poslední přidávám nález z výzkumu v Hulíně ze starší doby bronzové. Jde sice o o oficiální terénní výzkum, ale podobné předměty lze jistě najít i při samostatné detektorové prospekci, když na poli narazíme na rozrušený hrob.
Jde o šperk ze starší doby bronzové - spirálovité prsteny. Uvedený nález obsahuje stopy lidských papilárních linií, které se vleptaly zjednodušeně do patiny artefaktu (OBR. 7). 
J. Peška - M. Daňhel 2009: K  významným archeologickým nálezům, Hulíňan 3/2009
https://docplayer.cz/19706607-Zpravodaj-radnice-www-hulin-cz.html

    Všechny bez výjimky přátelsky zdravím a věřím, že je článek přínosný pro další studium nálezů a pozastavení se nad čištěním každého nálezu bez předešlých konzultací s odborníky. V první řadě tedy žádné chemikálie - kyseliny a žádné hrubé mechanické čištění, pokud si nejste na 200% jisti, že nedojde k poškození nálezu, a tedy ke ztrátě informací. 

Zdeněk Omelka
Archeo Moravia z.s.
www.archeomoravia.cz
www.spolupracuji.cz

OBR.1.: H. Březinová – K. Poppová Urbanová: Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské.
OBR.1.: H. Březinová – K. Poppová Urbanová: Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské.
OBR.2.: Nález římských mincí spojených korozními produkty (prospekce pro ARÚB Brno), foto Zdeněk Omelka.)
OBR.2.: Nález římských mincí spojených korozními produkty (prospekce pro ARÚB Brno), foto Zdeněk Omelka.)
OBR.3.: J. Hána – J. Militký – P. Vařeka: Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech.
OBR.3.: J. Hána – J. Militký – P. Vařeka: Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech.
OBR.4.: J. John – H. Šuláková – D. Hlásek: Pozůstatky hmyzu z pohřebních komponent starší doby bronzové v jižních Čechách (facebook Archeologická lokalita Těšetice-Kyjovice))
OBR.4.: J. John – H. Šuláková – D. Hlásek: Pozůstatky hmyzu z pohřebních komponent starší doby bronzové v jižních Čechách (facebook Archeologická lokalita Těšetice-Kyjovice))
OBR.5.: H. Březinová – J. Tlustá: Pod pokličkou archeologie (15): Textilie jako archeologický nález.
OBR.5.: H. Březinová – J. Tlustá: Pod pokličkou archeologie (15): Textilie jako archeologický nález.
OBR. 6.: Nalezená bronzová nádoba - situla - obsahující organické zbytky (https://olomoucka.drbna.cz/).
OBR. 6.: Nalezená bronzová nádoba - situla - obsahující organické zbytky (https://olomoucka.drbna.cz/).
OBR. 7.: J. Peška – M. Daňhel: K  významným archeologickým nálezům.
OBR. 7.: J. Peška – M. Daňhel: K významným archeologickým nálezům.
8 hlasů
8 hlasů

Komentáře

A výsledkem všeho toho bádání pak může být kniha pro širokou veřejnost "Oblékáme pravěk"
https://www.databazeknih.cz/knihy/oblekani-praveku-326499

Děkuji za přínosný článek.
Ty muší larvy na bronzu mě zaujaly. Základ je samozřejmě mít přehled, aby člověk dokázal posoudit nález už při vyzvedávání ze země. Za mě bych tady přivítal vícero podobných článků, kdy odborník radí laikovi, jak postupovat a jak také uvažovat. Spoustu souvislostí nám laikům uniká, protože nám chybí informace. Ne každý má chuť, nebo čas na odbornou literaturu, ale tady na LP by si to mohl jednoduše v kostce přečíst.
Jinak bych článek pověsil i na hlavní stránku. ;-)
Budu se těšit na pokračování.

To už tady mělo být dávno👍Má to logiku, tak snad to nikdo nebude zpochybňovat 👍👍

Tohle mělo ovšem přijít na hlavní stranu.
Tady to zapadne dřív, než řekneš larva. Doložené fotografie dokládající zbytky tkaniny, hmyzu a pod. mají obrovskou vypovídající hodnotu a je moc dobře, že jsou tam.
Mě se článek moc líbí a díky za něj.

Díky za článek ;-)Byl jsem ve Strakonicích na přednášce a právě povídání J.Johna o pozůstatcích hmyzu na bronzu bylo velice zajímavé.

Děkuji za reakce 8-) o:-) no je to takový divočák příspěvek - z některých odkazů není odkaz a mám tam překlepy :-/ ale třeba to Mára přetaví "do vůně" :-) já se ho teda zeptám. Nějaké "příště" určitě bude, pár témat v hlavě mám :-)

Určitě napiš Markovi.
Tohle je článek na hlavní stranu, do klubu se dává jen šepleť ;-)

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru