Zákony hledání v zahraničí

PRÁVO V NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH

V evropských státech se postoj k vlastníkům detektorů kovů diferencuje na základě ústavněprávních tradic, resp. vztahu stát – občan. Je proto logické, když na jedné straně pomyslné barikády stojí Velká Británie a na druhé státy s méně liberálním přístupem k soukromému vlastnictví.
Právní úprava problematiky vyhledávání archeologických nálezů neoprávněnými osobami pomocí detektoru kovů v převážné většině zemí vychází z povolovacího principu. Ve většině zemí je vyhledávání archeologických nálezů pomocí detektoru kovů zakázáno.
V případě, že jednotlivec nemá povolení kompetentního státního orgánu, je takové konání
přestupkem nebo trestným činem. Sankcí za porušení právní povinnosti je většinou pokuta, méně často trest odnětí svobody nebo propadnutí nálezů a detektorů kovů ve prospěch státu.
Nejvíce sjednocujícím prvkem je oznamovací povinnost nálezce archeologického nálezu příslušnému orgánu státní správy ve stanovené lhůtě.
Vysoká míra podobnosti právních úprav je charakteristická i v případě odměny, vyplacené nálezci archeologického nálezu v případě splnění si svých zákonných povinností, tzv. nálezné.
Vlastnictví archeologického kulturního dědictví ve většině sledovaných států patří bez ohledu na způsob jeho objevení státu, což je dalším ze společných znaků právních úprav. Některé státy za určitých předpokladů umožňují, resp. nevylučují nabytí vlastnického práva i jinému subjektu než státu.
V případě povolení k vyhledávání archeologických nálezů pomocí detektoru kovů je nezbytný souhlas vlastníka pozemku, na němž má hledání probíhat.
V souvislosti s detektory kovů je zajímavou skutečností, že v některých zemích je nezákonné samotné držení detektoru kovů, minimálně na vymezených územích.
Škody, způsobené na archeologickém kulturním dědictví uživateli detektorů kovů přiměly zákonodárné sbory jednotlivých států k často radikálnímu zpřísnění podmínek jejich použití.
Více: Michalík, Tomáš – Právne aspekty ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v Európe. Archeologické rozhledy LXI–2009, str. 524–546.

Albánie

Výkopy archeologického charakteru a použití detektorů kovů neoprávněnými osobami je zakázáno. Porušení této normy je ve smyslu zákona přestupkem, za který lze uložit pokutu.

Anglie a Wales

hunting-prohibitedDetektory kovů lze používat pouze se souhlasem vlastníka pozemku případně nájemce pozemku a na základě dohody s ním o případném dělení nálezného. Je zakázáno vyhledávat a vykopávat archeologické objekty v památkově chráněných územích.

Tzv. „pokladový“ zákon definuje předměty, na něž se vztahuje označení „poklad“. Jsou to:

Kovové předměty (kromě jednotlivých mincí) starší 300 let a s podílem alespoň 10 % zlata nebo stříbra či mladších 300 let, ale s podílem minimálně 50 % drahého kovu.
Skupina předmětů z jakýchkoliv materiálů předhistorického data, pocházejících z jednoho hromadného nálezu.
Depot mincí starších 300 let (pokud mince neobsahují alespoň 10 % drahého kovu pak jich musí být alespoň 10 kusů).
Předměty zhotovené z drahých kovů, které byly vědomě ukryty z důvodů jejich ochrany a určené k pozdějšímu vyzvednutí.
„Pokladem“ nejsou předměty u nichž lze zjistit majitele, neopracované přírodní objekty včetně kostí lidí a zvířat (i když jsou nalezeny spolu s „pokladem“), jednotlivé mince, skupiny mincí z různých historických období, nalezených na jednom místě (například poztrácené v krajině) a předměty nalezené v přílivovém pásmu.chronos

„Poklady“ musí být ohlášeny úředníkům, pověřených k tomu místní vládou (místním muzeím), nebo pobočkám Britského muzea, do 14 dnů od nálezu nebo od zjištění, že se jedná o „poklad“. Úředník pošle potvrzení o oznámení a určí místo k odevzdání nálezu k odbornému zhodnocení. Jestliže nalezený „poklad“ není shledán jako předmět hodný pozornosti, je nálezci resp. majiteli pozemku vrácen. Pokud je zjištěn opak, a muzeum se rozhodne, že ho přijme do svých sbírek, je „poklad“ oceněn nezávislou komisí (v tržní ceně) a odměna je vyplacena dle dohody nálezce a majitele pozemku.

Kromě „pokladového“ zákona existuje také dobrovolný systém financovaný vládou „Portable Antiquities scheme“, na jehož základě se evidují předměty, které nespadají pod působnost „pokladového“ zákona, ale přesto jsou historicky zajímavé.

Belgie

Pro užívání detektoru kovů k vyhledávání archeologických nálezů (předmětů s datací až do konce 2. sv. války) je třeba povolení, které se vydává po splnění několika podmínek – věk nejméně18 let, posledních pět let bez odsouzení za trestnou činnost v oblasti kulturního dědictví, základní znalosti o archeologické památkové péči. Do 4 měsíců od podání žádosti žadatel obdrží registraci. Pro prokazatelné vyhledávání šperků, podzemních elektrických a jiných sítí i např. meteoritů se povolení nevyžaduje. Pokud při této činnosti dojde k nálezu předmětů v archeologickém zájmu, je stanovena oznamovací povinnost.

Bulharsko

Hledání s detektorem kovů je povoleno na základě licence, kterou je velmi složité získat (zkouška v bulharském jazyce z archeologických metod, historie, dějin umění, místních legend a pověr zejména turecké menšiny). Ve vnitrozemí panuje značné bezpečnostní riziko. Po získání licence lze hledat kdekoliv, nález se musí ohlásit úřadům a nechat odborně ocenit, ale patří nálezci. Stát jej může odkoupit.

Dánsko

Použití detektoru kovů na území s archeologickými nálezy je zakázáno. Dříve platný liberální model podobný anglickému byl zpřísněn kvůli nárůstu hledačských aktivit.

Finsko

Všechny archeologické nálezy starší než 100 let musí být oznámeny s uvedením nálezového kontextu. Použití detektorů kovů není vyloučeno.

Francie

francieNikdo nesmí používat detektor kovů za účelem hledání archeologických památek bez povolení pod sankcí pokuty a případně trestního stíhání. Účelem tohoto nařízení je ochrana archeologických nalezišť. Veškerá publicita a propagace týkající se detektorů kovů a jejich užívání musí obsahovat varování uvedené v první větě. To platí i pro návody k používání detektorů kovů při jejich prodeji. Jinak hrozí pokuta.

Povolení k použití detektorů kovů výslovně pro výzkumné účely uděluje kancelář prefekta regionu na základě žádosti, prokazující kvalifikaci žadatele, spolu s popisem místa průzkumu, vědeckých cílů a doby trvání výzkumu. Pokud má být průzkum proveden na cizím pozemku, musí být přiložen souhlas vlastníka tohoto pozemku. Pro policii, úředníky a ochránce památek je stanovena povinnost oznamovat zjištěná porušení zákona příslušnému státnímu zástupci k zahájení trestního stíhání.

Irsko

Osoby nesmí použít nebo mít k dispozici detekční zařízení na chráněném či registrovaném místě v archeologickém zájmu, za účelem hledání archeologických objektů, pod hrozbou trestního stíhání.
Osoby nesmí podporovat, ať reklamou nebo jinak, prodej nebo používání detekčních zařízení za účelem hledání archeologických objektů.

Itálie

Je zakázáno použití detektorů kovů v chráněných historických a archeologických oblastech. Jinde je povoleno se souhlasem vlastníka pozemku. Pokud je však přitom nalezen objekt historického nebo archeologického významu, musí být prospekce detektorem okamžitě ukončena a nálezy ohlášeny příslušnému úřadu do 24 hodin. Všechny archeologické nálezy jsou majetkem státu a musí být odevzdány. Za to může být vyplacena odměna až do výše 10 % hodnoty nálezu. Prodej archeologických artefaktů je zakázán a všechny mince starší 50 let jsou považovány za historické. Restrikce jsou uplatňovány i v případě vyhledávání militarií z 1. a 2. sv. války.

Kypr

Podle zákona o starožitnostech není povoleno provádět vyhledávání a výkopy za účelem získání starožitností bez archeologické licence.

Lichtenštejnsko

Zákon vyžaduje ohlášení veškerých starožitností nalezených v zemi. Pro archeologické výzkumy je nutné vládní povolení.

Litva

Podle zákona všechny nalezené movité kulturní památky patří státu. Vyhledávání těchto památek pomocí detektoru kovů jakož i jejich vykopávání musí být povoleno příslušným vládním orgánem. Náhodné nálezy je jejich nálezce povinen do 1 týdne poskytnout stanovené kulturní instituci k prozkoumání. Pokud mají historickou, kulturní nebo archeologickou hodnotu, nálezce obdrží odměnu. Porušení zákona je zpoplatněno vysokou pokutou.

Lucembursko

Vyhledávání objektů v archeologickém a historickém zájmu a vykopávky s cílem objevit nebo dokumentovat nálezy je možné provádět pouze s povolením ministerstva pro umění a vědy. Použití detektorů kovů pro nelicencovaný průzkum je v rozporu se zákonem.

Maďarsko

Hledání s detektorem je bez povolení zakázáno. Archeologické nálezy jsou vlastnictvím státu.

Malta

Zákon chrání všechny movité i nemovité historické a archeologické památky, které jsou starší více než 50 let. Výkopy je možné provádět pouze s vládním povolením. Oznamování náhodných nálezů je povinné. Dovoz detektorů kovů s citlivostí, která by mohla znamenat nebezpečí pro archeologické památky, je zakázán.

Německo

Každá spolková země má mírně odlišnou úpravu, společné všem je, že použití detektorů kovů není zakázáno, ale pro archeologické účely se vyžaduje povolení. Výkopy nesmí být prováděny bez odborné licence, a to ani v okolí památek, které by mohlo kopání přímo či nepřímo ovlivnit. Archeologické nálezy jsou vlastnictvím spolkové země. Veškeré náhodné objevy musí být hlášeny a nálezy odevzdány. Nálezné činí 50 % hodnoty, pokud byly nalezeny na veřejném pozemku, a 100 %, pokud k nim došlo na soukromém pozemku (je nutné povolení vlastníka pozemku).

Norsko

Zákon zakazuje jakékoli narušení chráněných kulturních památek. Používání detektoru kovů mimo archeologická naleziště není protiprávním jednáním, ale nálezy starší než z roku 1537 a mince starší než z roku 1650 patří státu. Zákon vyžaduje, aby všechny nálezy byly oznámeny úřadům. Po určení hodnoty nálezu příslušným muzeem je nálezci nabídnuta odpovídající odměna.

Polsko

Hledání s detektorem je zakázáno pod trestem vězení do 2 let a zabavením přístroje. Pro účely archeologického výzkumu je vyžadováno povolení krajského konzervátora. Vlastníci pozemků bývají pozorní a svou půdu si brání, policie je nekompromisní.

Rakousko

Použití detektorů kovů pro archeologické účely vyžaduje povolení rakouského spolkového památkového úřadu. Povolení nejsou vydávána soukromým osobám. Kdo úmyslně používá detektor kovů v rozporu se zákonem, spáchá přestupek se sankcí pokuty, pokud jeho jednání nemá znaky trestného činu. Odměna za náhodný archeologický nález se dělí 1:1 pro nálezce a vlastníka pozemku.

Rumunsko

Osoby mající v úmyslu vlastnit detektor kovů nebo s detektory kovů obchodovat, musí získat povolení od policie. Nelegální držení detektoru kovů je přestupkem s vysokou pokutou včetně zabavení detektoru. Nepovolený prodej, resp. obchodování s detektory kovů je trestným činem. Vstup s detektorem kovů a jeho používání na archeologických lokalitách je podmíněno povolením od ministerstva kultury. Při nedodržení je sankcí zabavení detektoru a trest odnětí svobody v trvání od 1 do 5 let.

Severní Irsko (obdobně i Skotsko)

Každý, kdo bez licence vydávané ministerstvem provádí výkopy za účelem hledání archeologických objektů nebo věcí v archeologickém zájmu, se dopouští trestného činu nebo přestupku. Držení detektoru kovů na chráněné archeologické lokalitě bez souhlasu státního orgánu se považuje za trestný čin nebo za přestupek. Osoba, která bez souhlasu vyjme z terénu objekt archeologického nebo historického významu, který objevil za použití detektoru kovu v chráněné lokalitě, bude odsouzen ve zkráceném řízení k pokutě.
V případě neoprávněného obvinění musí sám detektorář prokázat, že používá detektor kovů pro jiné účely než lokalizaci předmětů archeologického nebo historického významu. Zároveň musí prokázat, že se mu i přes vynaložené úsilí nepodařilo zjistit, jestli je místo, kde použil detektor kovů, chráněným místem v archeologickém zájmu.

Slovensko

Zákon o ochraně památkového fondu stanovuje:

Archeologický výzkum je oprávněn vykonávat památkový úřad a archeologický ústav prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí; jiná právnická osoba může archeologický výzkum vykonávat pouze na základě oprávnění vydaného ministerstvem.

Nepovolený výzkum anebo výkop na kulturní památce, památkovém území, archeologickém nálezu nebo archeologickém nalezišti, jako též nepovolený sběr, přemísťování movitého nálezu, jeho neoprávněné držení a vyhledávání pomocí detekčních zařízení, se zakazuje.letak-slovensko

(Povrchový sběr a nedestruktivní prospekce prováděná oprávněnými právnickými osobami se nepovažuje za nepovolený památkový výzkum.)

Archeologická naleziště eviduje archeologický ústav v Centrální evidenci archeologických nalezišť Slovenské republiky.

Archeologické nálezy jsou vlastnictvím Slovenské republiky.

Pokud se nález najde mimo povolený památkový výzkum, musí to nálezce oznámit krajskému památkovému úřadu přímo nebo prostřednictvím obce. Oznámení o nálezu je nálezce povinen učinit nejpozději druhý pracovní den po jeho nálezu.

Nález se musí ponechat bez změny až do prohlídky krajským památkovým úřadem nebo jím pověřenou odborně způsobilou osobou, nejméně však tři pracovní dny ode dne oznámení nálezu. Do prohlídky je nálezce povinen vykonat všechna nezbytná opatření na záchranu nálezu, zejména zabezpečit ho proti poškození, znehodnocení, zničení a odcizení. Archeologický nález může vyzdvihnout a přemístit z původního místa a z nálezových souvislostí pouze oprávněná osoba metodami archeologického výzkumu.

Na náhradu výdajů souvisejících s ohlášením a ochranou nálezu má nálezce právo pouze tehdy, pokud nejde o odborné výzkumy a o nepovolenou činnost.

Krajský památkový úřad může uložit pokutu až do 200 000 eur tomu, kdo vykonává bez rozhodnutí krajského památkového úřadu památkový výzkum na kulturní památce, památkovém území nebo archeologickém nalezišti nebo neoprávněně vyhledává, vykope anebo z místa nálezu vyzdvihne, přemístí či přechovává archeologický nález.

Za stejné přestupky může Krajský památkový úřad uložit právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, pokutu od 300 eur do 1 000 000 eur.

Pokud se jedná o poškození archeologického nálezu nebo archeologického naleziště, postoupí orgány státního památkového dohledu věc orgánům činným v trestním řízení.

Podle § 249 trestního zákona, kdo neoprávněně vyhledává, vykope, jinak z místa nálezu vyzdvihne, přemístí či přechovává archeologický nález, anebo kdo jinak poškozuje či znehodnocuje archeologické dědictví, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, jestliže spáchá tento čin detektorem kovů nebo jiným detekčním zařízením.

Odnětím svobody na tři roky až osm roků bude pachatel potrestán, jestliže spáchá tento čin ve značném rozsahu nebo závažnějším způsobem konání.

Odnětím svobody na pět let až deset let bude pachatel potrestán, jestliže spáchá tento čin ve velkém rozsahu, jako člen nebezpečné skupiny, na území požívajícím ochranu podle zvláštního předpisu anebo za krizové situace.

Slovinsko

Detektor kovů může být na vyhledávání archeologických nálezů použit výhradně se souhlasem příslušného státního orgánu a s podmínkou zabezpečení tohoto použití osobou, která má oprávnění provádět archeologický výzkum. Prodejcům detektorů kovů zákon stanovuje povinnost seznámit kupující se skutečností, že použití detektoru na vyhledávání archeologických nálezů je zakázáno. Sankcí je vysoká pokuta včetně zabavení detektoru. V roce 2009 byla vyhlášena amnestie pro nelegální držitele archeologických sbírek, během ní bylo přiznáno 208 sbírkových souborů.

Španělsko

Použití detektorů kovů není povoleno bez předchozí dovozní licence na detektor. Z různých důvodů se hledání s detektory kovů v této zemi nedoporučuje.

Švédsko

Používání detektorů kovů je dovoleno pouze pro vojenské účely a v případě oprávněného použití státního orgánu také na vyhledávání věcí, které nemají charakter starobylého nálezu. Zákon zakazuje držet detektor kovů na starobylých památkách a nalezištích. Nedodržení zákona je přestupkem a může být sankcionováno pokutou nebo trestem odnětí svobody v délce až do 4 let včetně zabavení detektoru.

Švýcarsko

Je zakázáno neoprávněné vyhledávání a vykopávání starožitností, přestože použití detektorů kovů není výslovně zakázáno.

In der Kategorie Suche im Ausland, Erstellt von zmijak 28.3.2016 17:02

Zdravím, chci se zeptat, jak je to s tím Švýcarskem, když bych měl povolení od majitele pozemků? Nemohl bych z toho mít i přesto nějaký postih?


Zurück zum Chat

Beitrag hinzufügen

Um einen Beitrag hinzuzufügen, müssen Sie sich anmelden. Wenn Sie noch kein Konto auf dieser Webseite haben, registrieren Sie sich.

↑ Zurück nach oben + Mehr sehen

Nach oben