Evropské zákony pro hledání s detektory kovů

Kategorie: Co se jinam nevešlo

EVROPSKÉ ZÁKONY PRO HLEDÁNÍ S DETEKTORY KOVŮ

Protože se blíží prázdniny a většina z nás plánuje dovolenou, která v některých případech není situována do České republiky, rozhodli jsme se pro ne zcela odborný, ale snad užitečný a zajímavý překlad textu, jehož originální znění je možné najít na webové adrese http://www.geocities.com/SiliconValley/Monitor/7843/three.html. Jedná se o stručné shrnutí legislativy jednotlivých evropských států spojené s hledáním pomocí detektorů kovů. V tomto textu tedy můžete zjistit, za jakých podmínek nebo zda vůbec je možné hledání v jednotlivých státech.
V textu také není zahrnuta Velká Británie, protože není obsažena ani v originálním textu. Druhým důvodem je, že podrobný popis situace v tomto státě již poskytl Elmara. Dále nejsou obsaženy země východní Evropy, jejichž zákony jsou nejasné.

obr1

 

RAKOUSKO

Použití detektorů vyžaduje povolení pro kopání vydané Rakouským federálním památkovým úřadem. Toto povolení se obecně nevydává privátní jedincům.

KYPR

Hledání starožitností bez licence je výslovně zakázáno, pokud hledač nezíská povolení majitele pozemku. Je velmi nepravděpodobné, že by jednotlivci takovéto povolení získali.

DÁNSKO

Na veřejných pozemcích rozhoduje územní samospráva, zda je možné v příslušné oblasti používat detektory kovů. Odhaduje se, že přibližně na 50% veřejného území je hledání s detektory zakázáno.

Na veřejné zalesněné ploše rozhoduje o možnosti použití detektorů kovů lesní dozorce. Ve většině případů povolení NENÍ uděleno. V případě veřejných pláží není použití detektorů kovů a kopaní nijak ošetřeno, protože "by to mohlo diskriminovat určitou třídu lidí - např. děti by nesměly používat kyblík a lopatku při hraní atd." Mimo povolení majitele pozemku nejsou žádná omezení co se týče soukromých pozemků. Jakékoli mince ražené po měnové reformě v 19. století si hledač může ponechat. Ostatní mince a artefakty musí být odevzdány Národnímu muzeu. Nálezce je odměněn finanční sumou v hotovosti za nález, ale vždy pod tržní hodnotou daného předmětu. Jen velmi výjimečně si smí detektorář svůj nález ponechat.


FINSKO

Veškeré přemístitelné objekty, jako mince, zbraně, atd. starší než jedno století by měly být ohlášeny s udáním kontextu (Zákon o starožitnostech 1963, část 16). Tato legislativa nevylučuje použití detektorů kovů.

FRANCIE

Nikdo nesmí užívat detektorů kovů za účelem hledání monumentů a objektů, které se mohou týkat období pravěku, historie, umění nebo archeologie bez předchozího získání administrativního oprávnění, které je vydáváno podle kvalifikace žadatele a také povahy a metod hledání. Pláže nepodléhají tomuto zákonu.

NĚMECKO

Kopání vyžaduje licenci a práce nesmí být uskutečněna bez povolení ani blízko památek takovým způsobem, že by je mohlo toto kopání přímo nebo nepřímo ovlivnit. Veškeré náhodné objevy musí být ohlášeny. Odměny jsou rovny 50% hodnoty, pokud byly nalezeny na veřejném pozemku, a 100%, pokud k tomu došlo na soukromém pozemku. Ačkoli detektory kovů nejsou přímo uvedeny v zákoně z roku 1932, všechny nálezy s jeho použitím spadají do působnosti tohoto zákona.

SEVERNÍ IRSKO

Legislativa v Severním Irsku není totožná s tou, která platí na anglické pevnině, a použití detektorů kovů spadá do působnosti „Historic Monuments Act 1971“, ve kterém stojí: Oddíl IV část 11: A osoba by neměla, spadajíc pod a v souladu s licencí .... kopat nebo hloubit v nebo pod jakoukoli zemí .... za účelem hledání archeologických objektů ... Oddíl IV část 12: Nálezce jakéhokoli archeologického objektu .... by měl během čtrnácti dnů od tohoto nálezu, oznámit okolnosti .... řediteli „Ulster Museum“ .... nebo úředníku na policejní stanici.

JIŽNÍ ISLAND

A osoba nemůže užívat nebo i mít detektor v místě archeologicky významné oblasti. Je dokonce ilegální "Podporovat reklamou nebo jinak prodej detekčních zařízení za účelem hledání archeologických objektů."


IZRAEL

Zákon o starožitnostech 1978, část 9a uvádí "Žádná osoba nesmí kopat na soukromém pozemku za účelem hledání starožitností jakýmkoli způsobem, včetně použití detektorů kovů, ani shromažďovat starožitnosti, jestliže pro to neobdržel licenci z ředitelství. " Nesplnění této části může být potrestáno vězením na 3 roky nebo velmi, velmi velkou pokutou.
Část 38 stejného zákona uvádí, že "každá osoba na nalezišti, v jehož majetku nebo v bezprostřední blízkosti jsou nalezeny nástroje pro vykopávky, o nichž je možné předpokládat, že byly nedávno použity při vykopávkách pracovat na daném místě, nebo v jehož majetku nebo bezprostřední blízkosti je nalezený detektor kovů, je předpokládáno, že zamýšlel hledat starožitnosti, pokud neprokáže, že žádný takový záměr neměl. "

ITÁLIE

Zákon o péči o umělecké a historické předměty z roku 1939 poskytuje ochranu všem předmětům a mincím historické nebo archeologické hodnoty. Všechny tyto předměty jsou státním majetkem a musí být ohlášeny uměleckému vedoucímu. Odměny mohou dosáhnout maximálně 1/4 hodnoty. Hledání s detektory kovů je zakázáno v následujících oblastech:
Val D'Aosta
Toskánsko
Lazio
Kalábrie
Sicílie
Nalezené mince ražené po 1500 si může nálezce ponechat, ale 10% jejich hodnoty musí být zaplaceno majiteli pozemku.

LICHTENŠTEJNSKO

Ochranný památkový zákon z roku 1977 vyžaduje nahlášení všech památek nalezených v půdě (zemi). Vládní povolení je nutné pro archeologické vykopávky.

LUCEMBURK

Veškeré hledání a vykopávky s cílem objevit nebo zdokumentovat předměty nebo místa historického zájmu mohou být konány pouze s oprávněním Ministerstva pro umění a vědy. Použití detektorů kovů pro neautorizované hledání představuje porušení zákona.

MALTA

Ochranný památkový zákon z let 1925-1974 chrání všechny objekty, přemístitelné i nepřemístitelné, starší více než 50 let. Vykopávky mohou být uskutečněny pouze s vládním povolením. O náhodných nálezech je povinností podat zprávu. Od roku 1979 byl uzákoněn zákaz dovozu všech detektorů kovů, které jsou dostatečně citlivé na to, být mohly představovat nebezpečí pro archeologická naleziště.

NORSKO

Zákon o kulturním dědictví z roku 1978 udává široký okruh specifikovaných objektů, pevných i přemístitelných, datovaných před rokem 1937, které jsou chráněné. Tento zákon také poskytuje ochranu před neautorizovanými vykopávkami. Všechny objekty starší než z roku 1537 a mince starší než z roku 1650 spadají do vlastnictví státu. To vyžaduje, aby všechny nálezy byly ohlášeny úřadům, které nabídnou vhodnou odměnu. V legislativě není žádný speciální odkaz na detektory kovů.

ŠPANĚLSKO

Použití detektorů kovů není povoleno bez předchozí dovozní licence na detektor. Další dotazy mohou být položeny Španělskému administrativnímu úřadu. Tento úřad na španělské ambasádě poskytuje následující písemné informace: 1. Použití detektorů kovů zahrnuje právní a regulační řízení uměleckých nebo archeologických nálezů, umocnění národního dědictví a pokladu, spadá do velmi detailního zákona z 25. června 1985 (historické dědictví); a královský výnos z 10. ledna 1986. 2. Pokud je něco nalezeno, je nezbytné, aby se vyhovělo komplexním procedurám navrhnutým v těchto zákonech; a je zcela nemožné, aby byl jakýkoli předmět vyňat z těchto španělských zákonů, pokud k tomu řádná autorita nedá souhlas. Tento proces může trvat měsíce; a pokud je předmět, o který se jedná, klasifikovaný jako část národního uměleckého dědictví, a/nebo je více něž 100 let starý, není pravděpodobné, že by bylo přijato vývozní povolení buď vůbec, nebo to trvá velmi dlouho, kvůli složitosti procedur. Druhý aspekt je technický. Královský výnos z 25. listopadu 1987, který se zabývá jadernou energií a radioaktivitou, stanovuje pravidla a zabezpečení proti radiaci. Seznam z 20. března 1975 ukazuje pravidla schvalování pro přístroj, který vydává záření. Otázky spojené s detektory kovů nemusí zcela souhlasit s uvedenými pravidly. Zde se objevuje třetí aspekt. Místní námořní autority jsou známy tím, aby stěžují, že jim použití detektorů kovů zasahuje do elektronické komunikace. Shrnuto pro všechny uvedené důvody, je ve Španělsku vhodnější nepoužívat detektory kovů.
V roce 2001 se Španělsko stalo ještě striktnější a řada uživatelů detektoru stála před soudní žalobou, pro to FID nemůže doporučit navštívení nebo hledání s detektory v této zemi.

ŠVÉDSKO

Část 19 zákona z roku 1988, která zakazuje hledání kovů v zemích Gotland a Oland, byla nyní rozšířena na všechny části Švédska.

ŠVÝCARSKO

Žádná legislativa výslovně neodkazuje na hledání kovů soukromími jedinci, ačkoli existuje legislativa, která zakazuje neautorizované hledání nebo vykopávky starožitností.

TURECKO

Zákon o starožitnostech z roku 1973 obsahuje velmi rozsáhlé seznamy přemístitelných a nepřemístitelných objektů, které jsou chráněny, zahrnují také místa starověkého osídlení nebo místa, kde je možné nalézt stopy starověkých civilizací. Všechny nalezené objekty jsou majetkem státu a je povinné jejich oznámení, nicméně systém odměn neexistuje. Na druhou stranu jsou uzákoněna speciální opatření proti lovcům pokladů, nezákonným vykopávkám a jednání se starožitnostmi. Nepovolený lov pokladů může být potrestán 2-5 lety vězení a velmi velkými pokutami.

 

Bobanx + Pavla Foto Bobanx

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Ještě že mi zbyl kousek zahrady, tam si budu nechat zakopávat kolečka, a pak v noci tajně hledat:-))

Chlapáci v žádném případě jsem vás nechtěl vyděsit :) dobře víte že zákony jsou zákony ale v praxi je to jistě jinak a v září odjíždím na pár dní hledat do Anglie tak vás pak budu informovat ..

Nikde není povolené hledat detektorem a následně kopat,ani u nás.To,že to není přímo v zákoně,nebo napsané na papíře,to neznamená,že si každý může dělat co se mu zachce.Z praxe vím,že je lepší nepsaný zákon,než cokoli sepsané na papíře.

K tomu jen jedno krtku u mě jsi normální debil a bud tak laskav a nezasírej moje ani příspěvky ostatních svými stupidními komentáři..

Človeče Bobane ty jseš snad magnet na magory:-) Článeček zajímavej!

Super článek, momentálně surfuju na Atlantickým pobřeží ve Francii a detektory mám sebou :o) pláže vypadaj slibně, navíc bydlíme ve starým zámečku s ohrmonou zahradou s tak 500 let starejma stromama a majitel byl nadšenej, že u něj chci něco hledat :o) zlato jedem 50/5O, zbytek je můj ..no co dodat, tohle se Vám čechách často nestane. Tak jsem zvědavej co se najde. Na zahradě se 100% i bojovalo, našel se tu reichspfenig a pár mauserů :o) takže kdo ví

Ahoj,článek fajn.Jsem v tomhle novej.Koupil jsem si detektor a rád bych sem tam někam vyrazil hledat.Problém je že nevim kam.nenajde se někdo kdo by mě zasvětil? nebo nějak poradil?

To Pítriska : odkud jsi ??

A když už,tak

Nejlepší jsou stejně CHKOčka,tam je malá koncentrace odpadků a je to celkem dobrej relax,jen si musíte dávat větší pozor na jeleny a divoké svině.

Nevím proč máte neustále potřebu takle provokovat? Opravdu to nemohu pobrat. Pokud někoho navádíte aby chodil hledat do CHKO, je to doslova neuvěřitelné. Pokud to bude možné přestaňte na naše stránky posílat takové reakce pod články. Děkuji Elmara (admin lovcepokladu)

elmara: Je to zbytečný,tihle provokatéři sou všude a strašně je těší,když můžou něco skurvit!!!

Omlouvám se za upřímnost!

Je tu někdo ze severu čech ? mam plno místeček kde by mohlo něco být ale bohužel nemám detektor mam i GPS lokace přesný. zatím dík

Krtku, vždy když na těchto stránkách vidím tvůj nick, tak si říkám, "jaká blbost z něho zase vypadla" a opět jsi nezklamal. Už si konečně vyber pro své chytré rady jiné stránky...

Dobrý den :)

asi jsem špatně hledal ,ale zajímalo by mne jak je to z legislativou u nás (v Česku).

Rád bych si taky pořídil detíka a vyrazil nasávat atmosféru ;)

taky sem to hledal a nenašel takže asi budu čekat na odpověď s tebou protože je mi zbytečný dávat za detektík co mam vyhlídlej 16 000 a pak mi bude doma stát

Čauky jak sem tu psal minule tak na netu sem našel docela dlouhej článek a když sem si to pročet jak to vlastně je s hledáním u nás tak sem vyčet to že se akorád trestá když se záměrně rabujou archologická místa jinak se to nepostihuje tak nevím zatím

zajímaly by mě Italské pláže, konkrétně Palmová riviéra

Ahojte, nevie mi niekto poradit ako to je v zakone v chorvatsku? Chcem tam preskumavat len tak pre radost par plazi! Vdaka,. Dufam ze to tu uz nevymrelo, a niekto sa mi tu ozve ;)

Ahoj lovci nemohu dohledat ,jetly se da hledat na Malorce gougle je nak mimo dekuji za reakci :-)

No nevidím tu další státy jako třeba Portugalsko,Monaco,Slovinsko,Švýcarsko atd...Jak to je tam ?? :-) ;-)

Cau, chystam se v kvetnu do Danska. Nevite prosim jak je to tam aktualne, jestli se neco nezmenilo? Diky.

mohl bych se zeptat na egypt? :-D

Nevím jestli už to tu někdy bylo, ale zajímavé čtení zde: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120157563

Mám dotaz, ví někdo jak je to v Řecku ? :D

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru