Po stopách našich předků - Slované

Kategorie: Archeologie

Slované, etnická skupina ke které se hlásí asi většina z nás. My konkrétně tedy k národu Čechů. Jak už vyplývá z mých předchozích článků, o jakékoliv čistotě rodu se v našem případě vůbec nemůžeme bavit. Našim územím prošlo tolik národů a kultur, že je nemyslytelné, abychom byli "čistí" Češi.
Ostatně stačí pár kliků na internetu a sami velice rychle najdete zveřejněné informace ohledně našeho genofondu. V našich žilách proudí nejen krev česká, slovanská, německá, skandinávská, francouzská, ale taky arabská a židovská...a to není samozřejmě vše. Nehledě na to, že zde existují i názory, že Slované jako takoví (pokud je tak vůbec můžeme v té době označovat) pobývali na našem území již daleko dříve, ještě před Kelty. Jako perličku bych uvedl jedno video, které zobrazuje přednášku RNDr. Blochové, která (ač je zřejmé, že se ve svých tvrzeních pohybuje dost na hraně) razí teorii, že naše území bylo zhruba 6000 let př. n. l. obýváno potomky bájné Atlantidy, tedy vyspělé civilizace, která i u nás po sobě měla zanechat pozůstatky, zejména tedy s odkazem na podzemní prostory města Znojma.
 
Pokud rádi dáváte průchod své fantazii, doporučuji shlédnout nějaká videa s ní. Pro mě osobně je to takový český Däniken v sukních. Tím nechci říct, vše je jinak, všichni se teď podívejte na to video a změní se vám svět. Ani náhodou, nezmění. Jen tím chci říct, a to se samozřejmě týče nejen naší minulosti, že tady stále máme spousty otazníků, které doposud nebyly spolehlivě vysvětleny. A tak se mnou snad budete souhlasit, když řeknu že naše  území je zkrátka geneticky promixováno takovým způsobem, že je to až nepředstavitelné. A o našich předcích z ještě dřívějších dob, tam už je to úplně zahalenou mlhou.
 
Slovany jako takové dělíme na západní, východní a jižní. Když se podíváte na mapu Evropy, uvědomíte si jaká masa Slovanů zde žije. Jako prapůvodní vlast Slovanů se dnes označuje území mezi řekami Dněpr a Visla, tedy dnes část Polska, Bělorusko, Ukrajina. Má se za to, že se do pohybu dali asi v 5. století. V té době měli být zemědělsky samostatní, tedy na první pohled neměli důvod se hnout z místa. Ale důvod tam samozřejmě byl a možná byly i dva. Jedním z nich byly jistě výpady bojovných Avarů z jihu. Další z nich mohl být ten, že jim již nestačila půda, protože se už moc rozrostli. Ať už se na to podíváme z jakékoli perspektivy, evropská půda tenkrát zažila pohyby neskutečných mas lidí . Slovanů bylo hodně, přicházeli často do míst zřídka obydlených, tedy obsazovali území celkem nenásilně. Dobře prosperovali a velice rychle se jejich počty zvyšovaly a oni tak obydlovali další a další území. Tak se stalo, že pronikli až na Balkán, usazovali se území dnešního Německa a pronikli například až do Řecka, kde se ke slovanské národnosti ještě v roce 1951 hlásilo cca 40 000 osob. Dříve jich tam bylo daleko více, nicméně dlouhodobé snahy Řeků zbavit se jich, se již projevily. A možná si teď téměř právem říkáte, no jóó a západní větev, to jsme my a my jsme ti nejzápadnější Slované. Téměř ano, protože o tento primát se musíme podělit se Srby. Samozřejmě ne s těmi z Balkánu, ale s Lužickými Srby, kteří dnes žijí na území Německa. Konkrétněji si můžete představit území severně od našeho Šluknovského výběžku. Svá práva mají zaručeny Ústavou svobodného státu Saska, ale měli by tám mít dodnes dvojjazyčné názvy, vlastní školy a snad i televizní studio. Mají rovněž podobné obyčeje jako my. Např. velikonoce, masopust, ale i čistě předkřesťanské, pohanské pozůstatky svátků, které ani křesťanská církev dodnes nevyhnala z našich hlav jako je pálení čarodějnic.
 
A pak mají svátek, který my už nepraktikujeme. U nich se jmenuje "lapanje kokota". Koho zajímají pravidla této "hry", necht´ si je najde osobně :) Píšu o tom hlavně z toho důvodu, že jsem kdysi před léty četl článek o české minoritě. Jednalo se buď o Volyňské Čechy z Ukrajiny, nebo Pémy (Bohmy) z Rumunska, teď si už přesně nevzpomínám. Výše popisovaný obyčej lužických Srbů tam praktikují dodnes. A to mě zaujalo, že Slované z Německa a Češi z Rumunska či Ukrajiny tento pohanský zvyk dodržují, ale v naší zemi je již téměř neznámý. Genetika je prostě strašně silná věc.
 
Ve zmínkách pamětníků vyspělejších kultur se toho o Slovanech z dřívějších dob moc nepíše. Nebyli spolu v té době v přímém styku a kulturně byli Slované pro vyspělejší společenství na úrovni barbarů. Pokud je tedy barbaři neohrožovali a zároveň nebyli ničím jiným zajímaví, nebyl důvod se o ně zajímat. Pokud se tedy ještě ve 4. století hovoří o Slovanech jako o těch, kteří nemají rádi zbraně a přesto je jich hodně, pak v 6. století už zde máme klasické barbarské válečníky tak, jak je známe od jiných národů. Válečníky, kteří se nezaurděli loupit, vraždit, drasticky mučit vězně a přeživší, pokořené obránce odvádět do otroctví popřípadě je nabodávat zaživa na kůly a tam je dorážet palicemi, zmučené k smrti je ještě zaživa házet do ohně a podobné hry vítězů. Samozřejmě jako ostatní etnika, ani Slované spolu nedrželi pospolu. Bojovali mezi sebou, stejně tak jako Germáni, Keltové a další. S tím se setkáváme v podstatě dodnes. Když si to představíme z pohledu budoucnosti, žáci nějaké základní školy v roce 3500 se v knihách dějepisu dočtou, že jakýsi vládce "ruského kmene" Stalin se dohodl s králem spojených germánských kmenů Hitlerem a společně napadli jiný slovanský kmen - Poláky. To se stalo poté, co jen pár let předtím polský kmen napadl území jejich jižních slovanských bratrů z rodu Slezanů, kteří vstoupili do svazku s Moravany a Čechy a to na území dnešního Těšínska...
 
Co se týče území České republiky, příchod prvních Slovanů měl nastat někdy v 6. století. Někdo se přiklání k první polovině, někdo k druhé, za pár desítek let budeme třeba udávat trošku jiný údaj. Zkrátka vychází se z toho, co se podařilo objevit a potvrdit. Konkrétně my patříme samozřejmě do větve západní a tato kultura vyráběla keramiku "pražského typu". Ta se pak vyráběla samozřejmě nejen v Česku, ale i v Polsku, na Slovensku a v místech, která obývali Polabští  Slované. Svoje vesnice si stavěli opět a samozřejmě poblíž vodních zdrojů, tam kde byla dobrá půda. Byli to klasičtí zemědělci, pěstovali hlavně obilniny a chovali dobytek. Půdu orali dřevěnými rádly a když ji vyčerpali, tak si někde jinde poblíž udělali jiné políčko a to původní, vyčerpané, nechali aby zarostlo a obnovilo tak svou sílu. Museli, protože nehnojili. Spolu s tím samozřejmě nepohrdli lovem zvěře v lesích, stejně tak jako rybolovem. Dalo by se říct ideál. Taky vidíte tu romantiku? Je krásný, slunný den a vy si jen tak vyjdete před svou zahloubenou chalupu, abyste si před ní sedli a začali opravovat svojí sekyru, kterou dnes budete potřebovat do lesa. Vaše žena je mezitím doma, stará se o menší děti, u toho řeže maso, které pak chce nechat usušit a nad ohněm se vaří silný vývar ze zeleniny, protože toho jejího zas bolí hlava, jak se včera opil tím pivem. Všude vládne pohoda a všeobecné veselí z poklidného života.
 
I tak to mohlo být, ale rozhodně ne vždy a všude. Pokud jsem se dříve zmínil a Avarech jako o jednom z důvodů proč se Slované začali přemisťovat, pak je třeba zdůraznit, že ani to jim ve finále nepomohlo. Avarové se tlačili dál a dál. Nelákali je až tolik samotní Slované, ale zejména Byzantská říše, kterou dnes můžeme chápat jako pokračovatele říše Římské, která už v té době byla zaniklá. Avarové, divocí a skvělí jezdci na koních, bojovníci kočovného národa kdesi z asie, jezdili do Byzancie loupit. Tak se nadále dostávali do styku se Slovany, protože se dostali až k Dunaji. Se Slovany pak uzavírají smlouvy a společně pak podnikají loupežené výpravy do Byzancie. Zajimavý je na tom fakt, že Avarové jezdili pouze loupit a s kořistí pak ustupovali k domovům. Kdežto Slované jakožto zemědělci na půdě lpějící, se na dobytých územích začali usidlovat a obhospodařovat zemi. Na svých výpravách se dostávali daleko, dokonce až k samotnému Cařihradu. Ale jak už sami tušíte, ani tady není situace jednoduchá a přehledná. Stejně tak si Avarové Slovany zotročovali, do bojů je nutili, posílali je do těch nejhorších potyček. Vyžadovali po nich daně a pokud se v době zimy nenacházeli na svém území, pak se bezostysně stěhovali do slovanských příbytků, vyjídali Slovanům jejich pracně získané jídlo a brali si jejich ženy do lóže, bylo jedno zda je to manželka, nebo dcera. A jindy se zase například slovanští bojovníci nechali najmout Byzantskou říší a bojovali spolu s ní proti Germánům.
 
Jak už to tak bývá, tak dlouho tě chodí Avar otravovat, až se ucho utrhne. A taky že se utrhlo. Pokud jsem v souvislosti s Germány zmiňoval Marobudovu říši, pak v případě Slovanů nelze nezmínit Sámovu říši. Sámo - kupec z kmene Franků, tedy Germánského kmene, který si podrobil Gálii. Slovo Frank si dnes můžeme přeložit jako "drzý, smělý". Tato vlastnost možná byla vlastní i Sámovi, který byl dle legendy kupec, jež mířil do krajů obývaných Slovany se zbožím, to chtěl samozřejmě vyměnit za jiné zboží, popřípadě otroky. Na území Čech se dostal se svojí kolonou, která byla silně ozbrojena, zhruba kolem roku 625. Bylo to v době, kdy se Slované vzbouřili Avarskému útlaku. Zajímavá na tom je informace, že hlavním motorem vzpoury snad nebyli ani porobení Slované, ale jejich potomci, kteří se narodili ze "vztahů s Avary". Asi se nedokázali smířit s úlohou těch poddaných, protože cítili že nejsou o nic míň, než byli jejich otcové. Zajímavá a logická myšlenka, bohužel si myslím ničím nepotvrzená.  Slované v Sámovi zřejmě poznali někoho, kdo jim ve vlastních řadách scházel a tak vzniká říše, jejiž bojovníci pod vedením Sáma vyhánějí ze svých území nenáviděné Avary. Na chvíli se zbavili Avarů z jihu, ale už jim hrozil další konflikt ze západu s Franky. Se Sámovou říší je těsně spjat pojem Wogatisburg, jehož dnešní poloha je rovněž neurčena a jehož lokalizace se spíš než na mapě objevuje ve slovech vášnivých diskutérů.  Jak už sám název napovídá, jednalo se o ohrazené místo, tedy hradiště, předchůdce pozdějších hradů. Frankové se na Wogatisburg vydali v roce 631. Poté co k tomuto slovanskému hradišti dorazili, 3 dny se snažili ho dobýt. To se jim nakonec nepodařilo.
 
A byli to nakonec Sámovi muži, kteří ještě tentýž rok napadli Franskou říši a mstili se tak za neustále předchozí napadání. Muži zocelení boji s Avary a z mnoha dalších bojů, byli dobře organizováni a Frankové s nimi neměli lehkého pořízení. Přitom z dřívější doby byli Slované známi svým řekněme partyzánským způsobem boje. Šikovat se na planině a ukazovat svojí sílu, to nebyl jejich šálek kávy. Raději bojovali v lesích a jejich nejoblíbenější taktikou byly přepady. Pokud se dostali do kontaktu s nepřítelem na volném prostranství, snažili se je křikem zahnat. Pokud nepřítel začal utíkat, Slované ho pronásledovali. Pokud se ale nepřítel zastrašit nenechal, Slované utekli do lesa, kde už byli poschovávaní další jejich bojovníci, kteří jim pak v boji pomohli. Ostatně své by o tom mohli vyprávět sami bojovníci Byzantské říše, kteří na slovanská  území podnikali trestné výpravy. Nicméně nebylo to ono, Slovani jim doslova pili krev. Pokud Slované zaútočili na Byzantskou říši, odnášeli si většinou bohatou kořist. Ale pokud tomu bylo naopak, nebylo kde brát!
 
Byzantští bojovníci sice Slovany mohli porážet, ale nebyla tady žádná města, která by šla dobývat. Pokud se tedy přiblížili k vesnici, kdo mohl, utekl. Kořist byla skrovná, válečnické zásluhy minimální a ztráty přibývaly. Protože ti kdož utekli z vesnice...běželi do dalších, blízkých vesnic. Tito vesničani se pak spojovali a v lesích potom přesně dle své taktiky boje, napadali byzantské vojáky a žoldnéře.  Umění maskovat se, to v té době bylo zkrátka Slovanům vlastní a tak nakonec i byzanští přistupují ke změně taktiky a pro jejich další trestné výpravy je doporučováno zimní období, kdy stromy nemají listí a slovanští bojovníci tak mají zhoršené podmínky pro uskutečňování svých zákeřných přepadů v lesích. A pokud se vrátím k Frankům, ti byli nakonec donuceni se Sámem uzavřít mír. Oni - křesťanský národ už od 5. století, s pohany. (Perličkou na celé záležitosti křesťanství Franků je, že Sámo sám byl pohanem).
 
Se slovanským, pohanským národem, jež uznával více božstev a jako spousta jiných národů té a dřívější doby, byl úzce spjat s přírodou. Od těch dob už ale v řekách uběhlo hodně vody. A přeci ještě po tolika staletích věřím tomu, že když řeknu pojem Perun, většina z vás ten pojem zná a ví o jakého boha se jedná. Po tolika letech křesťanství se to v nás prostě zachovalo, stejně tak jako další mystické příběhy o lesních vílách, vodnících a dalších různých strašidlech, které se objevovaly zejména v noci a většinou člověku nic dobrého nepřinesly...jako bludičky, které vás lákaly do hloubi lesa, do bažin atd. Takovéto představy samozřejmě neměly v křesťanství místo, přesto tyto věci známe do dnešní doby. Ale to jsme teď trošku odbočili, zpět k Sámovi. Moudrý Sámo umírá někdy kolem roku  659 a s ním zaniká i jeho říše. Pokračovatele tedy neměl, přestože dle oficiálních údajů zplodil 37 dětí z toho 22 synů. Dost by mě zajímal celkový počet jeho dětí, tedy včetně těch levobočků alias parchantů :) V 7. století pak už máme zprávy i o dalších slovanských spojeneckých svazech, což byla třeba záležitost zmiňovaných Lužických Srbů, vznikající charvátský svaz a z Bulharska víme o spojení 7 slovanských kmenů té doby.
 
Musím uznat že článek o tomto období se mi píše asi nejhůře ze všech. Z této doby už totiž máme poměrně velký počet informací ohledně pohybu různých národů, jejich obchodních styků, válečných konfliktů atd. K tomuto tématu se váže tolik informací, že vložit je do jednoho článku je (alespoň pro mě) obtížné. Pojďme to tedy trošku popohnat kolo času. Koncem 8. století zaniká avarská říše. Podnikl proti nim výpravu Karel Veliký, který je napadl v roce 791, nicméně Avaři odolali. O pět let později to zkusil podruhé a byl úspěšný, Frankové Avary porazili. Nicméně na obranu Avarů je nutné upozornit na jeden důležitý fakt. V té době měla avarská říše problém sama se sebou. Politicky se rozdělila na dva nesmiřitelné tábory, které se opakovaně a drasticky napadaly a vyvražďovaly. Takže Karel Veliký už v podstatě jen dokonal dílo zkázy. Ale zřejmě v té době nebyl jediný. Stejně tak se v té době jistě i slovanští bojovníci neváhali přispět k finální porážce tohoto dlouhou dobu nenáviděného souseda. Avarové utíkají, část z nich zřejmě zůstáva a asimiluje se, tak jak se dělo odpradávna.
 
Dalším slovanským útvarem na našem územím byla Morava (moravské knížectví), jež byla pod nadvládou panovníka Mojmíra, který zde vládl někdy kolem roku 830. Na východ od něho pak byl samostatný stát knížete Pribiny, který vládl na západním Slovensku (nitranské knížectví). Mojmír nakonec dokázal Pribinu vyhnat  a Nitra s jejím okolím se tak stává na skoro dalších 75 let moravským územím. V roce 831 přijímá kmen Moravanů křesťanství, tedy přijímá ho oficiálně jménem Mojmíra...prosadit ho pak mezi celou společnost, to přeci jen ještě pár let zabralo :) A konkrétně co se týče Čechů, jsme stále spíše pohani, než křesťané. Aspoň já to tak vnímám, protože například s Poláky se co se týče víry, nemáme šanci se vůbec srovnávat. Každopádně je na místě poděkovat alespoň za to písmo, protože jinak bych vám teď tento článek napsat nemohl.
 
Později mají o toto území zájem samotní Frankové, nicméně suverenitu Moravy se podařilo jakž takž udržet a dobré vztahy s Franky jakbysmet. V roce 836 na Moravu po předchozím pozvání přicházejí Cyril a Metoděj. Šiřitelé křesťanské víry ve světě, kteří však přistoupili na to, že víru začnou Slovanům přibližovat v jejich mateřštině, nikoli v latině. Velká Morava se nakonec stává opravdu celkem velkou říší, která se rozkládala na severu z oblasti Lužice (Srbové) až po Bulharsko na jihu. Velká Morava nakonec někdy kolem roku 906 zaniká. Z důvodu politických a zdá se, že i klimatických. Ihned nato ale navazuje české knížectví (do roku 1198) a na něj navazuje již české království (1198-1918, přičemž od roku 1526 jsou české země pod vlivem Habsburků).
To je v krátkosti historie našich slovanských předků, cílená zejména na naše území. Ale možná vás bude více zajímat jak tenkrát žili, co jedli, jak bojovali, obchodovali a jak si třeba vybírali své manželky? Usazovali se tedy v nížinách u vody, kde stavěli vesnice o několika do země zapuštěných chatách/obydlích, stavěných zejména do kruhu. Později si však zejména z obranného hlediska začali stavět hradiště na chráněných ostrožnách, popřípadě využívali vyvýšených míst, která byla obývána již v minulosti Germány nebo Kelty. To jim zabezpečovalo celkem nedobytné pozice. Dělo se, že přitáhla cizí vojska, která sice vyplenila okolí, ale hradiště se jim dobýt nepodařilo. A tak pro Slovany neexistuje žádný důvod, nepokračovat ve stavbách hradišť na vyvýšených místech.
 
Jak víme, byli hlavně zemědělci. Své obilí kosili již v červenci a to pouze srpy. Kosa jako taková k nám přichází až ve 14. století. Zdá se, že část sklízeli ještě dříve, například v červnu...tedy nezralé obilniny, které potom skladovali a v zimě potom mleli a využívali k výrobě kaše apod. Mletí zrní všeobecně byla dřina. Zatímco v Římě měli velké mlýny, které byly poháněny zvířaty nebo vodou, u nás se mlelo ručně . Naše první vodní mlýny se u nás objevují až od 12-14. století. Pěstovali ale taky například hrách, čočku, mák, řepku, konopí, len, řepu, zelí , cibuli, mrkev, česnek, okurky atd. A mimoto také zřejmě i koření jako je majoránka, popřípadě léčivé rostliny. Pro ty si ale samozřejmě chodili i do přírody, kde jich bylo nejvíce. Z alkoholu měli rádi medovinu, víno a pivo. Chovali rovněž dobytek, hovězí i vepřové. Pekli chleba, jedli kaše, ryby, maso, med, čerstvé ovoce, sušené ovoce, dokonce i sladké pečivo s mákem či tvarohem. Stejně tak dělali silné polévkové vývary.
 
Východní Slované zase na maso chovali koně. Slované jsou dobří včelaři, lovci, sokolníci, rybáři, kováři, uhlíři, skláři, šperkaři, zbrojaři, sedláři a vůbec zastávali spousty dalších řemesel. Východní Slované například nejen že si vyráběli svoje meče, ale i s nimi obchodovali. Koně pak chovali na maso. Ale i pro jízdu, i když se původně předpokládalo, že jako jezdci začali vystupovat až později. Jako jezdci byli ostatně využívání i v bitvách. Dobytek chovali volně, tedy moc často se ani nestávalo, že by kolem chodilo nějaké tlusté a opravdu vypasené prasátko, prasátka byly celkem v kondici.
 
Co se týče mincí, tak ty začali razit až v 10. století a to konkrétně tedy český kníže Boleslav I. Byly to samozřejmě denáry, což je častá vysněná meta nejednoho hledače. Před samotným ražením těchto mincí se u nás obchodovalo buď výměnou, nebo používali byzantské zlaté mince, těch ale nebylo až tolik. Daleko více se používaly mince stříbrné jak už anglosaské, tak bavorské, franské, saské. V Polsku a na východě zase Slovani používali stříbrné muslimské mince - dirhamy. Vyhlášená mincovna českých denárů se měla vyskytovat na pražském Vyšehradě. Doposud se jí však nepodařilo najít.
 
Co se týče vztahů mezi mužem a ženou, existovalo mnohoženství. To se sice snažilo křesťanství potlačovat...ale těžko to prosadit u prostého lidu, když sami panovníci skočili téměř na vše, když na to právě dostali chuť.  Veřejně pobírali za své manželky vícero žen, plus spousta radovánek okolo, to je jasné. Uvádí se například, že kyjevský vládce Vladimír měl 5 žen a k tomu 800 souložnic. Sámo měl mít 12 oficiálních žen atd. Někdy dokonce žena patřila dvěma bratrům. Popřípadě pokud byla provdána za ještě nedospělého muže, věnoval se jí manželův otec. Jinak ale věrnost byla podporována tím způsobem, že se nevěra trestala. Hříšníci mohli počítat s různými tresty. Od lehčích trestů až po uříznutí nosu, znetvoření pohlaví, prodání do otroctví, popřípadě i trest smrti. Mladá dívka nemusela být při svatební noci panna. Naopak...bralo se to jako nevýhoda, že není dost hezká na to, aby se jí už někdo předtím nezmocnil. Sex před svatbou tedy nebyl problém. Mládež pak souložila zejména za vesnicemi mezi poli a dost často v období různých svátků a oslav. Pokud si to přiblížíme do dnešní doby, dnešní vesnice a do prostředí právě probíhající vesnické zábavy, nic moc se od těch dob nezměnilo. Ostatně Slované neměli problém nabídnout hostům ani svojí manželku, nebo dceru, aby si s ní vážený návštěvník užil podle toho, jak sám uzná za vhodné. Tedy pokud toto praktikovali ještě v poněkud nedávně době Eskymáci a my se jim smáli, nebylo to moc poprávu. Žena tedy neměla u Slovanů valnou hodnotu, často docházelo k únosům nevěst (tak jak se dodnes praktikuje například v Kyrgyzstánu) anebo byly do sňatků nuceny.
 
Co se týče zůstatků, respektive věcí nalezených po Slovanech, jsou to kolikrát vskutku nádherné kousky. Ta propracovanost oproti době římské, nebo halšťátské, to je úplně jiná liga a já co jsem se teď tomu poslední dobou věnoval, jsem zjistil že mám novou hledačskou metu, najít něco hezkého po Slovanech. Ideálně šperk z období Velkomoravské říše, to je opravdu nemalý cíl a myslím si, že mám jen malou šanci si tento cíl kopnout, ale mám. Sami pak můžete ohodnotit fotky moravských gombíků na internetu. S opravdu velkou pravděpodobností se mezi vámi nenajde ani jediný, který by podobným úlovkem pohrdnul. Jinak si myslím, že zcela neprávem se jako Slované dost podceňujeme a pokud chce někdo vypadat "lepší", hlásí se spíše k západu a Germánům, než k východu a Slovanům. Myslím si, že zcela zbytečně, protože na své předky můžeme být po právu hrdí.
 
A tímto článkem končí minisérie "Po stopách našich předků". Času zas až tolik není, takže i já si teď dám od psaní chvíli odpočinek. Jsem rád za ty, kteří to dočetli až sem a chtěl bych vám říct, že tyto články jsem psal hlavně ze tří důvodů. Jedním z nich byl ten, abych trošku ujasnil průběh zejména pravěkého období u nás, tak jak to časově šlo, aby to bylo zajímavé a každému zůstala v hlavě nějaká ta myšlenka, či poznatek. Osobně si myslím, že vše v životě souvisí se vším. A pokud takové spojitosti nevidíme, máme se ještě hodně co učit. A tak jako strom nemůže růst bez kořenů, ani my nemůžeme růst bez znalosti naší historie. Opírat se o posledních 100 let a vyvozovat z toho pohled na svět, je dost krátkozraké až hloupé. A to byl druhý důvod, proč jsem to psal. A ten třetí souvisí s tím druhým. Je to předaný poznatek o tom, že téměř vše už tady před námi bylo. Že my nejsme nic extra a lidé kteří tady žili před námi, si zaslouží stejnou ne-li větší úctu. Že historie se neustále opakuje a lidé se ve své podstatě nemění. Proto se snažte vzdělávat i v pozdějším věku jako já a svůj život se potom snažte vést dle svého nejlepšího svědomí a vědomí.  Nicméně ať už vaše kroky teď zamíří do knihovničky, nebo knihovny, popřípadě se rozhodnete vše ignorovat a pustit si něco v televizi...všem Vám přeji šťastné a hlavně klidné křesťanské Vánoce. A v roce 2019 nějaký hezký pípanec pod cívkou. Nejlépe takový, z kterého ostatním spadne brada, ale zcela jistě hlavně takový, o kterém sníte Vy sami a ještě jste se ho nedočkali.
 

bojovníci
 
 

Slovanská žena
 

Radegast
 

Relikviář svatého Maura
 

Slovanský křesťanský kříž 8.-9. století
 
Zlaté náušnice - druhá polovina 9. století
 
Zdroje fotek:
Křesťanský kříž - http://www.christnet.eu/zpravy/26794/vystava_v_brne_pripomina_pocatky_krestanstvi_i_poznatky_o_velke_morave.url
Moravské gombíky - http://its-not-a.funsite.cz/wp-content/uploads/2013/12/gombiky.jpg
Relikviář - https://regiony.rozhlas.cz/relikviar-svateho-maura-v-becove-nad-teplou-je-bohate-zdobena-schranka-s-ostatky-7420655#&gid=1&pid=4
Slovanská žena - http://sagy.vikingove.cz/tag/experimentalni/
Zlaté náušnice - https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/140458/ukazuji-sperky-velke-moravy-pozor-jen-5-dni.html
Bojovníci - http://pohanstvi.net/gromovoj/index.php?menu=onas
 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Článek skvělý a tradice "lapanje kokota" tady opravdu chybí. Rozhoně by stálo za to, tento krásný obyčej znovu zavést. Perun! ;-)

Starobylým českým zvykem bylo „stínání kohouta. Provádělo se většinou o masopustu, podle zpráv také o Velikonocích, pouti, během posvícení,
svateb. Sám obyčej je velmi starého původu, i když nejstarší zprávy pocházejí až ze 17. století. Podle popisu se mládež přestrojila za vojáky (šaty
si oblékla na ruby), několik mládenců přivedlo na dlouhých tkanicích uvázaného kohouta. U „popraviště se mu přečetl rozsudek, provázený žerty
a posměšky, nakonec mu „kat usekl kosou hlavu. V tu chvíli ale „kat
začal utíkat, co mu síly stačily, aby ho přihlížející diváci nechytili. V Roztokách u Prahy doprovázela kohouta, oděného do šarlatového šatu, celá jízda
mládenců na koních, dívky jeli na opentlovaném žebřinovém voze. Popis
z počátku 19. století z Podkrkonoší uvádí boj s kohoutem. V ohradě se zavřel kohout s mladíkem, jemuž se zavázaly oči a do ruky dostal cep. Jím
se snažil zděšeně pobíhajícího kohouta zasáhnout. Postupně se pak střídali
v pronásledování nejen chlapci, ale i dívky, až byl kohout konečně udolán.
Podobných popisů známe desítky, protože zvyk byl hojně rozšířen, teprve
ve 2. polovině 19. století rychle mizel ;-)

Super článek :-) :-)

To se velice povedlo, dík
Syn se věnuje Slovanům jako bojovník na prvním fotu. 8-)

Čest Perunovi! ;-)

Toreq - no vida, jak se semínko ujalo. Tak to má být, super :-)

Stavyp - zajímavý koníček! Je vidět, že ten svět je opravdu malý. Tolik jiných fotek jsem mohl vybrat... ;-)

Perun s tebou, nole ;-) ;-)
Parádička, jako vždy :-D

Nol > paráda a děkuji za krásné čtení. Ještě bych poprosil o "tip" na nějaké knihy které stojí za přečtení (Kelti, Germáni, Slované atd...).Pár knih jsem si koupil, ale... Ještě jednou díky.

Hodně dlouho jsem premýšlel, co mám vlastně napsat, protože prostě nemám slov a to se mě často nestává. Nedokážu slovy popsat, jakou hodnotu tento článek má. Je napsaný přesně tím stylem, jaký by měl takový povrchní článek napsaný být. Je v něm vše pro představu, jak to tenkrát bylo, bez zbytečných podrobností, které by z článku dělaly rozsáhlou studii náročnou na čtení. Skláním se nad uměním, se kterým je tento článek napsán, a to hluboce.

Moc moc moc díky za celou serii članků - Po stopách našich předků. Přečetl jsem všechny jedním dechem a myslím, že se k nim budu ještě dlouho vracet. Díky nim mám jednoduchou a obecnou představu o tom, jak to všechno bylo. Detaily toho, co mě konkrétně bude zajímat či co budu potřebovat, už si najdu sám, ale takovýchto odlehčených a obecných popisů tehdejších kultur a jejich vývojů a pohybů, jsem na internetu dosud moc nenašel.

PS: kdo nezná svou minulost, nemá budoucnost.

Vitorio - Perun i s Tebou! :-)

Lectra - urcite...ale napisu Ti zpravu az se dostanu domu a podivam se do knihovnicky 8-) Ted mam na stole v praci napriklad knihu "Kam odešli Keltové" - Jiří Bílek. Tu si teď čtu, když jezdím do/z práce. Mám to do práce přes celou Prahu. Dříve jsem jezdil autem...ale tenhle projekt zkrachoval. Zaprvy jsem byl autem vetsinou v praci pozdeji nez sockou, stalo me to tisice mesicne a akorat nervy z ty dopravy a neumetel na silnicich, takze porad musis davat bacha..no proste ridis, tak co jinyho. Ted jezdim metrem, muzu se prospat kdyz chci (40 minut cesta jen metrem), nebo si proste ctu a je to skoro zadarmo. A jezdim celkem vcas... Takze ted mam denne na cteni klidne tak hodinu a pul, coz je na dnesni dobu slusny vysledek a timto tempem (byt se to nezda) se da precist kvantum knih.

AshtaR - moc dekuji za Tvoje slova. Opravdu hreji u srdce a vazim si jich!! Ostatne ja jsem si Te vsiml uz drive, ohledne jednoho konfliktu ktery se tady resil. Tam jsem poznal, ze mas hodne podobne mysleni jako ja ;-) Dekuju!

Samson - tak obcas to musis odlehcit 8-) Ma pritelkyne se zase smala prirovnani k dnesnim vesnickym zabavam. Rikala mi - pockej, on Ti za to nekdo nanda. Rikam - jo, je to mozny, ale nemam snad pravdu? :-P

Pekný článok! Ale neviem či sa dá súhlasiť s tým, že Slovania obsadzovali územie ,,celkem nenasilne". Čítal som aj verziu, že miestne obyvateľstvo nelútostne zabíjali o:-) :-)

Parádne čítanie, som ti veľmi vďačný za túto poučnú minisériu. Veľmi ma to čítanie bavilo a aj som si doplnil nejaké vedomosti. ;-) Spracovanie za jednotku, chcelo by to pokračovať :-D

NOL22, zase skvělé čtení, zase jedním dechem, móóc pěkná verze, každý si tam najde to své. Nějak takhle to určitě muselo být, máš pochvalu za článek, svůj investovaný drahý čas a poděkování za osvětu vyjádřenou jazykem srozumitelným a pochopitelným.
Přeji klidné svátky, pěkné Vánoce a Silvestra, hodně nových nálezů v roce příštím ! Doufám, že v roce 2019 ten GOMBÍK najdeš, držím palce ! :-D :-D :-D

Moc dobrý čtení. Vysosal jsi přesně ty body které jsou podstatné pro pochopeni tyhle doby. Jsem asi většinou své podstaty Slovan. Většinu obyčejů jsem praktikoval. Takový sukacky za vesnicí měly svoje kouzlo. Nole moc pěknej počin jsi udělal pro pochopení naší minulosti. Určitě jsi i v někom zažehl jiskřičkou touhy po vzdělání. Perun s tebou Nole. Mrknul jsem se do trouby a jdu na kance :-D

kříž je nádherný

Libed: hele muze byt, nerikam nic :-) Jak jsem koupil, tak jsem prodal... Vychazel jsem z tech poznatku, ze puvodne se kalkulovalo hlavne s tim, ze tady prisli vicemene do puste, opustene zeme. Ale to pravda nebyla..mistni obyvatele zkratka jen dost proridli. Tak jsem si to nacetl ja. Kazdopadne v kazde době se najdou excesy. Takze ted je otázka, zda jsi necetl o nejakych konfliktech, které se mohly vyjimecne stavat, proc ne. Asi ne vsem, kteri na nejakem miste bydleli a měli k nemu vztah, se libilo, když tam najednou prislo dalších 30 cizích lidi a rekli jim: hele cau. Tak my jsme Novakovi a ted budeme bydlet vedle sebe, prtze lepsi misto jsme v okoli nesehnali. Urcite ne všude to probihalo idylicky. Dochazelo ke konfliktum, muselo. V te době si dokazu představit v podstate cokoli. Ale stacilo by slovo nekoho znalejšího a ten by to zrejme rozsek jednim smahem :-) Samotného by me to zajímalo. Nevis nahodou, kde jsi to cetl?


Elbarto: a ja jsem zase vdecny za ty, které to zajima a dokážou to ocenit. Diky!


Mildas: hele nemyslim si :-D To bych musel zacit chodit s archacema. Ale stacilo by mi ho najit i v roce 2039, jestli v te době vůbec ještě budu chodit hledat :-) Jinak moc dekuju! Preju krasny svatky a at je ten pristi rok u Tebe ve znameni nove pokorenych hledačských met ;-)


Waffen: Diky moc, kance! ;-) Tim nemyslim toho v troube, toho Ti jen uprimne a verejne zavidim 8-) Tim myslim tu Tvoji poznámku o ty vesnici :-D Perun s Tebou!! ;-)

Kim: to teda! Ale uprimne..ja kopnout jednu tu nausnici, co jsou na další foto…..tak jsem zesranej ještě vic, nez z toho krizku :-D To je neskutecna věc...většinou z hrobu bych rek.

Nole gratuluji :-) ;-) Můj tip na příští článek: Chazarové z Povolží! Nikdy jsem na tuto říši v dějepise nenarazil,ačkoliv jsme v jejím vlivu dodnes.Nevíš proč? ;-)

Buiaimon: Gratulujes? Nejak nevim k cemu, ale dekuju :-D Ne, netusim. O te risi jsem cetl ted poprvé v zivote a zbezne na wikipedii ;-) Další clanek mam rozepsanej...ale je o necem jinem a nevim kdy ho dokoncim ;-)

No k článkům, jsou bezva.Dobrá práce, já bych na to neměl trpělivost.Vše je tvoje volba.Chtěl jsem jen upozornit na to,že jsou bílá místa v historii která se nehodí mocným zveřejňovat.Měj se :-)

Buiaimon: aha, rozumim. Dekuju! Souhlasim i s tou volbou i s tim druhym tvrzenim o historii. Bylo to tak odjakživa... Taky se mej ;-)

Nolle, ta brada nyní spadla mě po přečtení Tvého článku. Napsal jsi to takovým způsobem, že každého čtenáře to pohltí a není možné se od toho odpoutat. Hodně věcí jsem kdysi četl a já si to po hodně letech zase v hlavě připoměl, v první řadě o knížeti Sámovi, já bych na to pomalu zapoměl. Patří Ti hodně velké uznání a velký dík. K těmto článkům se budu dlouho vracet a až moje vnoučata trochu povyrostou, je třeba jim takovéto věci vyprávět. Tak jako moji předci mi zanechali chalupu a pozemky, oni nám zanechali naši krásnou zem a historii, o kterou se my musíme starat a nesmíme dopustit, aby se to Vše zapomělo. Také Ti přeji spoustu nádherných nálezů v příštím roce a takový nález, aby jsi o něm mohl dále napsat. Za mě-veliká děkovačka. ;-)

Teda Nolle,skvělý,skvělý čtení, ale musím to přečíst ještě jednou,aby v hlavě něco zůstalo.Netušil jsem že máš takový znalosti.Smekám paruku :-)

Mě se líbí teorie že pozůstatky Atlantida by mohly být ve Znojmě :-)

Super článek :-)

Máš obrovský vypravěčský a spisovatelský talent.Byla by škoda ho nevyužít v životě naplno.

Hledamcomuzu: moc Ti dekuji! Vazim si toho a rovnez preji krasne svatky! No a v pristim roce taky preji neco krasnyho pod civkou, at se pak tady nad tim muzeme vsichni rozplyvat ;-)

Pajek: Ahoj Pavliku! No znalosti...ucim se, ctu o techto vecech necely rok, takze jsem stale velky greenhorn. Ale pokud muzu, rad se o ziskane poznatky podelim s kolegy :-) Jinak stale pocitam s tim, ze spolu aspon jednou vybehneme, jak jsme se tehda nad pivkem domluvili. Mej se a hezky a preju Ti hezke svatky draku, ahoj! :-)

JohnDeeere: hele tady je to video, je to hodinka casu, lepsi nez koukat na TV. Zkoukni to a posud sam. https://www.youtube.com/watch?v=rNKYM2UJbyE ;-) Ona razí i tu teorii, že jsou u nás pyramidy. Já se ale koukal jen na jedno a to výše zmíněné video.

Nord: moc děkuju, ale myslím si, že mě teď celkem přeceňuješ :-) I kdyz idea toho, ze bych se zivil necim, co me bavi, je krasna :-)

Poslední výzkumy ukazují, že jedním z důvodů proč došlo ke Stěhování národů byla malá doba ledová v 5-6 století, kdy došlo k výbuchu sopky a nastala tradičně netradiční sopečná zima.

Paráda,za palec ;-)

Noo.... Díky zkouknu to

Pěkný článek.Cyril a Metoděj 863.

Merlingor - dobrý poznatek ;-)

Pifin71: Diky!

Berret: Diky!

JohnDeere: Pak dej vedet :-D

Besinka: Diky a mas pravdu ;-) Ja jsem v tom clanku pak nasel jeste nekolik gramatickych chyb, ale ze jsou prohozeny cislice, to me fakt nenapadlo. Diky za opravu!

Je docela zajímavá věc, zapátrat ve vlastním genomu. Za ty dva tisíce korun, co dáte za test, to určitě stojí. Ostatně minulý rok jsem to udělal sám a test jsem koupil i Tacudkovi co by dárek.
Je třeba říci, že jsem šel zcela na jisto. Jednoznačně přesvědčený o svém Keltství. Ostatně, když jsem byl naposledy v Irsku, tak tam všichni chlapy vypadali jako já a všechny ženy jako Uršula Kluková. Byla to tak jasná věc…

Cca. po týdnu mi přišel výsledek testu haploskupina R1a… Slovan. Zamáčkl jsem slzu, rozloučil se s Taranisem a spol. a hrdě se navrátil k Perunovi a té jeho partě. I když dalším bádáním jsem zjistil, že celá ta skupina R je vlastně taková jedna parta (R1a Slované, R1b Kelti). Jelikož podobným testem už prošli desítky tisíc lidí, je docela dobře zpracovaný i podíl v populaci ČR. Slovanů je tady 1/3 a Keltů ¼. Zbytek je docela zajímavá směska a vlastně všem mým kamarádům vyšlo něco jiného. Prostě střední Evropa, každý chlapík co tudy prošel tady nechal něco ze sebe. Proto máme taky tak hezký holky. ;-)

:-D :-D :-D :-D :-D :-DMáro, teď jsi mě úplně rozsekal :-D :-D :-D :-D
Přirovnání k Uršule Klukové dává tušit, že tam Tačudek byla něco jako playmate :-D :-D :-D :-D

Elmara: covece, to jsem si myslel, ze to bude drazsi. Tak to si necham schvalne udelat taky, prtze o moji krvi kraluji takovy zkazky,ze se mi tomu ani nechce verit. Jen prarodice - Cech, Polka, Slovenka, Madar...a pred nimi prej Nemci, Ukrajinci. Tim padem, cistokrevnej orisek. Tak jsem na to teda zvedavej. Jinak kdybych si mel u Tebe tipnout tak bych taky rekl Kelt. ;-) Toz Perun s Tebou! Uz to mas na papire, neni kam uhnout :-)

To Nol: Teď to bylo před vánoci za nějaký 1600 Kč. Dělal jsem to u Genaria. Musím se držet Palackého, nebo to možná řekl Karel Havlíček, teď si nejsem jistý, každopádně "jsme Slované... ale západní" ;-)

Vitorio: zcela přesně :-D

Ja ted nasel neco na slevomatu :D

https://www.slevomat.cz/akce/1339282-po-stopach-predku-geneticky-test-puvodu-dna?gclid=EAIaIQobChMIjPyblJyx3wIVlOiaCh0NVA-UEAAYAiAAEgKbtfD_BwE

A hned ta jejich prvni veta, je to o cem jsem predtim psal:
Nespoléhejte se jen na vyprávění rodičů a nahlédněte ke svým kořenům odborným okem. :-)

Nole, díky za super čtení ;-)

Tak v mém případě jsou krevní testy celkem zbytečné, páč jsem se anachronicky poznal v prapůvodním chování Slovanů.
Nepřítele děsím většinou křikem, když prchá tak ho pronásleduju.
Ale když se otočí, většinou mizím okamžitě do lesa :-D :-D :-D

No týýý vole, OBI, kdybych tě neznal :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Jenže ty jsi TOPslovan. Když zalítneš do lesa, tak se vyděsí vše živé :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Takže, les je čistej, jako slovo bóží :-D :-D :-D

:-D :-D :-D ;-)

Pěknej dobrej článek ;-) Zajímavé provedení ukřižování Krista na křížku, má dobře umístěné hřeby na zápěstí a ne jak na novodobých vyobrazeních v dlaních..

Tak jsi mě po delší době přinutil číst a za to ti dík ,pěkně napsaný :-D :-D :-D

NOL22:no každopádně pokud je to tvůj sen přeji ti ho z celého srdce.

Obi: Diky! Jses asi dobrej kousek...videl jsem to v barvach ;-) :-D :-D


Díky Dane :-)


Nebet: Moc dekuju :-) Az se tomu nechce verit, uzasny. Ale ja nevim, ja jsem asi k sobe kritictejsi, nez vy tady ke me. Me se ty clanky zdaji takovy nedotazeny, takze myslim ze je ještě hodne co zlepšovat :-) Taky Ti preji hezke svatky a aby byl ten rok 2019 lepsi nez ten letošní!


Ramires: No tak to je ale skvely! Diky :-)


Kim: Dekuju, moc si toho vazim :-)

Opět nádhera, díky moc za čtení ;-)

Pekný článok.DNA testovanie bude stále presnejšie a bude toho stále viac a viac.Tam sa to ešte viac upresní alebo úplne dokrúti. :-)

Jako vždy článek od Nola,záruka parádního čtení.Nole díky a jen tak dál. ;-)

Více takových článků pane kolego! To je, jářku, počteníčko.
A kvalitě článku odpovídá i veliký zájem a ohlas v diskusi. Tady je přesně vidět, co zdejší osazenstvo zajímá. Způsob presentace a práce z tématem je vskutku bravurní.

To je ta přidaná hodnota o které jsem kdysi psal.
Opsané články z internetu - dobře, zaplácnem díru, ale to není to pravé ořechové.
Jen tak dál Nolle.

Ne-znamy, příteli.
Myslím si, že není potřeba zde něco od někoho vyžadovat. Každého svobodná vůle si zde něco přečíst, natož okomentovat.
GM4PRO je zde zdrojem obrovského množtví článků.
Pokud se bude chtít vyjádřit, určitě to udělá. Pokud ne, jeho věc.
Přeji hezké svátky. V
;-)

Pikec: Diky, muj verny ctenari ;-)
Cucinka: tezko rict, co prinese cas. Ale budou to jiste neskutecne věci.
Zeronico: diky moc!!!
Ne-znamy: dekuji Ti! A s GM4PRO ses s odhadem trosku seknul. Ten uz me covece pochvalil v jednom z minulych clanku…
Namor: moc Ti dekuju za povzbudiva slova do dalšího psani! Uvidíme, kdy zase..momentalne jsem "vypsanej" ;-)


Tak o tom nepiš

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru