Technologie Multi IQ – aneb představení řady Minelab Vanquish se blíží

Kategorie: Akční nabídky, novinky

Z toho, co již mohu prozradit, neboť to již tak nějak pustil někdo jiný, lze říci, že se nejedná o jeden detektor a že to bude nová samostatná třída v ceně pod detektory Equinox. To hlavní, co ale již prozradit můžeme je, že detektor bude používat stejnou multifrekvenční technologii Multi IQ jako je tomu u řady Equinox. Je to až těžko k uvěření, vzhledem k tomu, že v podstatě žádný výrobce s výjimkou Whites, kteří používají zakoupenou patentovanou technologii od Minelabu, dnes multifrekvenční technologii nemá ani u svých špičkových modelů. A tady se detektor s více frekvencemi pracujícími současně bude nabízet začátečníkům….

Tak, jako u všeho, ukázaná platí. Proč je něco jiného pracovat současně na více frekvencích, než na jedné se můžete dočíst v následujících řádcích.

Představujeme Multi-IQ

Multi-IQ je další novou významnou technologií společnosti Minelab. Lze ji považovat za kombinaci výhod jak FBS, tak VFLEX v nové technologií. Nejde pouze o přepracování jednofrekvenčního VLF, ani o jiný název pro BBS / FBS. Vyvinutím nové technologie a nového detektoru "od začátku" nabízí jak multifrekvenční, tak volitelnou jednotlivou frekvenci v lehké konstrukci, za nízkou cenu, s výrazně rychlejší rychlostí zotavení, která je lepší než konkurenční detektory.
Multi-IQ dosahuje vysoké úrovně přesnosti určení ID  (identifikace předmětu pod cívkou), než jakýkoli detektor s jednou frekvencí, včetně přepínatelných jednofrekvenčních detektorů, které se prohlašují za vícefrekvenční. Když Minelab používá termín "vícefrekvenční", znamená to "simultánní" , tj. více než jedna frekvence se přenáší, přijímá a zpracovává souběžně! To umožňuje maximální citlivost u všech typů a velikostí předmětů a zároveň minimalizuje vliv půdy, zejména ve slané vodě. V současné době existuje jen několik detektorů od společnosti Minelab a dalších výrobců, které lze klasifikovat jako skutečné vícefrekvenční detektory, které mají všechny své výhody a nevýhody.

Jak porovmat Multi-IQ s BBS / FBS?

Multi-IQ používá jinou skupinu základních frekvencí než BBS / FBS pro generování širokopásmového vícefrekvenčního přenosového signálu, který je citlivější na vysokofrekvenční cíle a lehce méně citlivý na nízkofrekvenční cíle. Multi-IQ využívá nejnovější vysokorychlostní procesory a pokročilé techniky digitálního filtrování pro mnohem rychlejší obnovu než technologie BBS / FBS. Multi-IQ se vyrovnává se slanou vodou a plážovými podmínkami téměř stejně jako BBS / FBS, nicméně BBS / FBS má stále výhodu při hledání vysoce vodivých cílů za všech podmínek.

Jelikož bylo dosaženo konečných výsledků testování řady Equinox po celém světě, Minelab bude nyní postupně zveřejňovat další informace o technologii Multi-IQ. Můžete se tak velice brzy těšit na druhou část.

* Pracovní frekvence 20 kHz a 40 kHz nejsou k dispozici u detektoru EQUINOX 600. Zobrazený frekvenční rozsah Multi-IQ platí pro EQUINOX 600 a 800.

Technologie Multi IQ je odvozena ze současného použití více frekvencí ve fázi a *kvadraturní synchronní demodulaci.

Technologii výtečně popsal “Pimento” na stránkách Thomas Dankowski Metal detecting forum:

"Myslím si, že IQ z Multi-IQ neznamená jak inteligentní je ,ale poukazuje na matematické osy I a Q reprezentující dva kvadraturní komponenty signálu, které jsou demudulovány, což je princip většiny detektorů kovů."

To ovšem neznamená, že Equinox není inteligentní detektor. Pojďme se podívat na odpověď od doktora Philipa Wahrlicha - hlavního technologického fyzika Minelabu o klíčovém rozdílu Multi IQ v porovnání s demodulací používanou v konvenčních jednofrekvenčních VLF detektorech.

V rámci technologie Multi IQ je přijímač jak fázově uzamčený tak amplitudově normalizovaný na přenášené magnetické pole, spíše než na elektrické napětí, které pohání přenášené pole. Toto pole může být pozměněno mineralizací v půdě (ve fázi a amplitudě), takže pokud by byl přijímač pouze fázově uzamčen na napájecí napětí, mohlo by to mít za následek nepřesnou identifikaci cílů a nestabilitu detektoru. Uzamknutí přijímače na skutečné vysílané pole napříč všemi frekvencemi současně (měřením proudu cívkou) řeší tyto problémy a vytvoří velmi citlivý a stabilní detektor.

Přesné měření těchto extrémně malých proudových změn je docela obtížné, zvláště, pokud zvážíte příslušné úrovně v řádu nanoapmér.

S pomocí Multi IQ můžeme odvodit mnohem větší přesnost vyhodnocení ID cíle a zvýšit hloubkový dosah, obzvláště v těžce mineralizovaných půdách. V mírné mineralizaci může jednofrekvenční detektor fungovat přiměřeně, avšak hloubka a stabilita ID vyhodnocení budou značně omezeny mineralizací půdy, zatímco technologie Multi IQ dosahuje maximálního hloubkového dosahu s velmi stabilním ID vyhodnocením. V těžce mineralizované půdě nebude jednofrekvenční detektor
schopen efektivně oddělit signál cíle a zobrazí zkreslené výsledky, zatímco detektor s technologii Multi IQ bude stále detekovat cíle v hloubce a ztratí minimálně na míře přesnosti vyhodnocení ID cíle. Takto bychom obecně představovali výhody vícefrekvenčních detektorů založené na našich technických testovacích datech.

Další informace podá Philip Wahrlich o technických podrobnostech:

"Pro každou frekvenci, kterou detektor přenáší a přijímá, jsou dva signály, které lze extrahovat a které označujeme jako I a Q. Signál Q je nejvíce citlivý na cíle, zatímco signál I je nejcitlivější vůči obsahu železa. Tradiční jednofrekvenční detektory kovů používají signál Q k detekci cílů a pak použijí poměr I a Q signálů k vyhodnocení charakteristik cíle a přiřazení cílového ID. Problém s tímto přístupem spočívá v tom, že signál I je citlivý na obsah železa v půdě. Cílové ID je vždy ovlivněno mineralizací v půdě a jakmile je signál z cíle slabší, je přesnost vyhodnocení cílového ID menší.
S určitým zjednodušením lze stručně říci, že pokud detektor vysílá a přijímá na více než jedné frekvenci, může ignorovat signály citlivé na půdu a místo toho se zaměří na více Q signálů, které obdrží, aby zjistil cílové ID. Tímto způsobem je i pro slabé cíle nebo vysoce mineralizované půdy cílové ID mnohem méně ovlivněno mineralizací v půdě. To vede k velmi přesným výsledkům identifikace cílů jak v mineralizovaných půdách, tak i v případě hloubkově uložených cílů.

Kolik použít frekvencí současně?

Zkuste se zeptat a přemýšlet, jestli je to kritický parametr. Přesně to je předmětěm výzkumu společnosti Minelab v posledních letech. Optimální počet frekvencí je velmi složité vyčíslit matematicky. Možná nejde o maximální počet kmitočtů potřebných k dosažení optimálního výsledku, ale o minimální počet, který je zajímavější.

Pokud jde o frekvence v detektoru, citlivost na všechny typy cílů a jak jsou frekvence kombinovány a zpracovány, je nyní důležitější, než zastoupení frekvencí pro dosažení ještě lepších výsledků. Efektivní nová technologie = nižší spotřeba = lehčí váha = vyšší výkon.


Operační frekvence 20 kHz a 40 kHz nejsou k dispozici samostatně volitelné u modelu EQUINOX 600, ale pouze v režimu Multi, kdy detektor používá celé frekvenční spektrum od 5 - 40 kHz. Zobrazený frekvenční rozsah Multi-IQ tak platí pro EQUINOX 600 a 800. Tento diagram je pouze reprezentativní. Aktuální úrovně citlivosti budou záviset na typech a velikostech cílů, podmínkách půdy a nastavení detektoru.

Výše uvedený diagram je určen jako zjednodušené znázornění toho, jak různé operační frekvence  lépe vyhovují různým typům cílů, tj. nízké frekvence (např. 5 kHz) jsou citlivější vůči vysoce vodivým cílům (např. velké stříbrné cíle) a vysoké frekvence (např. 40 kHz) reagují na nízkovodivostní cíle (například malé zlaté nugety). EQUINOX 600 nabízí výběr ze tří samostatných operačních frekvencí a detektor EQUINOX 800 nabízí výběr z 5 jednotlivých frekvencí. Oba modely mají také možnost multifrekvenční volby, které pokrývají mnohem širší rozsah cílů než jakákoli jedna samostatná frekvence.Popis kvadraturní amplitudové modulace: * Kvadraturní amplitudová modulace (QAM z anglického Quadrature amplitude modulation) je digitální i analogové modulační schéma. QAM využívá dvojici obvykle sinusových signálů s konstantním kmitočtem vzájemně fázově posunutých o 90° – tzv. kvadraturní nosné nebo kvadraturní komponenty. Toto posunutí o čtvrt periody dalo název celému modulačnímu schématu. Obě nosné jsou nezávisle na sobě amplitudově klíčovány (pro digitální přenos) nebo modulovány (pro analogový přenos) a poté sečteny. Výsledný signál má podobu signálu klíčovaného nebo modulovaného jak fázovým posuvem (PSK), tak amplitudovým posuvem (ASK). Konstelační diagram ukazuje, jak lze pomocí konkrétní amplitudy a fázového posuvu rozlišit několik stavů a tak přenášet několik bitů současně.


Konstelační diagram modulace 16-QAM

V případě modulace 16-QAM může mít každá kvadraturní nosná 4 různé amplitudy (ve skutečnosti 2 + 2 s opačnou polaritou), takže pomocí jedné nosné lze rozlišit 2 bity informace, pomocí obou nosných 4 bity. Použitý konstelační diagram má 16 bodů.

Výběrem patřičného konstelačního diagramu lze dosáhnout libovolně vysoké spektrální efektivity, která je omezena pouze mírou šumu a linearity komunikačního kanálu.

Pozadí a okolnosti

Zatímco Multi-IQ se může někomu jevit jako "kouzelný“, pro náš tým odborníků na zpracování signálu je to výsledek mnoha let vývoje. Odkud vlastně začali? Hodnocením detektorů kovů a technologií, dostupných na trhu v té době, spolu s typickým vnímáním zákazníků o jejich praktických aplikacích a také skutečné dosažené výsledky detekce.

Důležitým cílem při vývoji technologií Multi-IQ bylo udržet výše uvedené současné multi-frekvenční výhody a výrazně zlepšit výkon ve dvou klíčových oblastech, kde typicky vyniká mnoho jedno-frekvenčních detektorů - rychlé zotavení železných odpadů a nalezení nízko-vodivých cílů ve všech podmínkách.

Urychlení procesu

Většina srovnatelných detektorů s nepřetržitým vlnovým vysíláním a příjmem (se stejnou velikostí sondy) má podobnou hloubku detekce, při které vysílací signál proniká do země a má potenciál energizovat cíl. Zvýšení hloubky detekce typicky vyžaduje vyšší výkon a PI (pulsně-indukční) technologii. To má výhody pro vyhledávání zlata, ale pro určení neželezných cílů nemá dostatečnou diskriminaci. Zatímco budeme i nadále usilovat o hloubkové zlepšení, cílem Multi-IQ je také podstatné zlepšení rychlosti, díky čemuž by bylo možné lépe najít všechny neželezné cíle mezi odpadem na všech lokalitách.

Začněme úvahami o zpracování signálu nikoli jako o „černé krabici“, ve které probíhá nějaké „kouzlo“, ale spíše o složitém řetězci aplikovaných algoritmů, kde cílem je přesnější rozlišení velmi malých dobrých cílových signálů od zemního vlivu, rušení EMI a železného odpadu. Takže „rychlost“ sama o sobě nestačí - můžete mít rychlé odmítnutí negativního rušení a špatnou identifikaci cílů, což neposkytuje žádnou velkou výhodu. Rychlost není také jen výsledek výkonu mikroprocesoru. Procesory pracují mnohem vyšší rychlostí, než je potřeba pro „matematické zpracování signálu“.

Režim zpracování signálů můžete považovat za soubor filtrů a dalších procesů, které se aplikují na signály pro převedení na užitečné info-indikátory, jako jsou například zvuková upozornění nebo zobrazení cílového ID na displeji. Udržení „dobrých“ vlastností těchto filtrů při současném odstranění zbytečných procesů bylo důležitým krokem k dosažení „rychlosti“ pro Multi IQ.

Je také důležité si uvědomit, že tyto filtry nejsou hrubými filtry hardwaru analogové elektroniky minulého století - v dnešní době se to vše děje softwarově. Možná si přitom vzpomenete na starší standardy analogové televize versus aktuální digitální vysílání (standardní digitální HDTV má přibližně desetinásobek rozlišení analogového NTSC). U detektorů kovů umožní rychlá sada filtrů s vyšším rozlišením lepší rozpoznání cíle.

Faktorování v zemních podmínkách

Přesto samotná rychlost bez přesnosti nestačí k vytvoření detektoru, který „mění pravidla hry“ - a vylepšené přesnosti nelze dosáhnout pouze jednou samotnou frekvencí. Proč? Inženýr Philip Beck říká: „multi-frekvence má více datových bodů“. Později to vysvětlíme podrobně...

Všechny detektory na principu „vysílání a příjmu“ vytvářejí signály „in-phase“ (I) a „quadrature“ (Q), které mohou být zpracovány různými způsoby v závislosti na odezvě cílů, země a  mineralizace (solí). Toto zpracování probíhá prostřednictvím „kanálů“, které mají různou citlivost na různé přijaté signály. Je důležité si uvědomit, že kanály nejsou přesně frekvence. Proto je mnohem složitější vysvětlovat než jen korelovat optimální frekvence s konkrétními typy cílů.

Detektory s jednou frekvencí používají dva základní informační kanály (tj. I a Q), které reagují odlišně na dobré a špatné signály v závislosti na provozní frekvenci a na tom, zda hledáte signál I anebo Q. Je také možné měřit a odečítat tyto signály při zohlednění zemního vlivu, optimalizovat nejlepší signály a minimalizovat špatné signály. Můžete si představit jedno-frekvenční IQ s omezenou sadou dat (např. I, Q, IQ, QI), která funguje dobře pro určitý soubor podmínek. Chcete-li další výkon zlepšit pro jinou sadu podmínek, musíte měnit frekvenci a prohledat znovu stejné místo. Proto má detektor s jednou volitelnou frekvencí výhodu při více datových sadách, ale ne se všemi najednou (např. I1, Q1, I1-Q1, Q1-I1 nebo I2, Q2, I2-Q2).

Nyní, když se vrátíme k „více datovým bodům“ Philipa Becka a jen se podíváme na dvě frekvence, simultánní multi-frekvenční detektor by mohl zpracovat (například) I1, Q1, I1-Q1, Q1-I1 a I2, Q2, I2-Q2, Q2-I2 a I1-Q2, Q2-I1, I2-Q1, Q1 až I2 za účelem dosažení lepších výsledků detekce. Zvýšíte-li počet kmitočtů, zvýší se také počet dalších datových bodů. Co Multi-IQ dělá je, že zpracovává různé optimalizované kanály informací (ne pouze jednotlivé frekvence) pro různé režimy.

Zde je velmi zjednodušený příklad, kde můžete vidět výsledek zpracování více než jednoho kanálu informací (nezapomeňte, že kanál není frekvence):

Kanál 1 má silný cílový signál, ale signál soli je ještě silnější. Kanál 2 má slabší signály pro půdu, sůl a cíl. Pokud detektor právě reagoval na Kanál 1 nebo Kanál 2, cíl by nebyl slyšet pro zemní rušení. Pokud detektor zpracuje odečítání kanálů (např. Kanál 1 – Kanál 2), pak je možné ignorovat zemní vliv a získat silný cílový signál. Nyní si vzpomeňte na vysoký počet možných kombinací I a Q pro simultánní multi-frekvenci ve srovnání s jednou frekvencí a frekvenčním vážením pro režimy.

Multi-IQ = více datových bodů = sofistikované zpracování = lepší odmítnutí vlivu země = více nálezů

Stejně jako jsou cíle citlivější na určité frekvence, je to také důvod - důležitý důvod, proč testování na vzduchu má při porovnávání výkonu detektoru svá vlastní omezení. Jakmile vezmete v úvahu rovnici zpracování signálu, může to mít značný dopad na schopnost jedno-frekvenčního detektoru přesně identifikovat cíl. Také čím hlubší cíl, tím slabší je cílový signál vzhledem k signálu země. Nejtěžší reakcí na odrušení vlivu půdy je odezva soli, která se výrazně liší v půdě, suchém písku, vlhkém písku a mořské vodě. Není možné odstranit reakci soli a mineralizace půdy (např. černý písek) pouze jednou frekvencí. V rámci pečlivě kalibrovaných kanálů Multi-IQ je schopen identifikovat oba signály, a proto je většinou „odmítá“ (podobně, jako byste chtěli diskriminovat nežádoucí cíl), ale přitom stále detekujete drobné zlaté šperky.

Text je kompilace technologických popisů společnosti Minelab a překladů od Jaccoba, GM4PRO a Elmary. V článku byly použity také obrázky ze stránek Wikipedia, popisujíci kvadraturní amplitudovou modulaci

 

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Cena pod Equinox znamená přepočteno na Kč kolik ? :-)

Oznámíme o víkendu. Nemůžeme dříve, ale mohu říci, že když nám byla cena oznámena, tak jsem si doslova sednul na zadek!

No a to jsem si nedávno koupil noxe 600, teď možná budu litovat,že jsem nevydržel a nepockal :-D

To master: nebudeš, je to pod EQ, přesto ale skvělé ;-)

Tak jsem chtěl koupi pro ženu xp orx, myslím že si počkám na tohle.
Vypadá to hodně zajímavě.

Už jsem klidný, ale přesto zvědavý co to bude :-D

Jen si stále říkám, jestli se ostatní výrobci opravdu tak dlouho marně snaží přijít na zoubek tomu pravému multifrekvenčnímu vyhodnocení a nebo jednoduše připravují docela jinou cestu. ;-)

Podle zahraničních webů, to bude nástupce x-terra.

Bude taky nějaká nová vlajková loď? :-)

Co se týče technologií, multifrekvence je jednoznačně cesta vpřed a je to pořádný skok ve všech měřitelných směrech. Každopádně Minelab nezustane sám a v příštím roce by někdy v letě nebo na podzim měl přijít další výrobce z podobnou technologií. O žádné jiné technologii nevím a myslím, že v tomto směru Minelab docela silně určuje směr, kterým jde celý obor.

To:Tantal.Přímé zobrazení předmětu! Ale musí se po kouskách ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)

Takže to bude něco jako osekaný eq.600?Laicky řečeno :-).Vodotěsný bude taky?

Váha?Alebo inak,je ľahší ako acečko?

A bude i nějaká předváděcí akce v Jižních Čechách?

Ano, stejně jako u EQ uděláme několik testovacích předváděček a 100% i njakou u Libora v Rudolci ;-)

Elmara:Nechci být hnidopich,ale když se na ZŠ v mateřském jazyce učilo s/z,tak jsi stoprocentně chyběl 😂

Ahoj Máro ....posunu se o hodně když ho vyměním za Terku ???? Dík za odpověď... ;-)

To doby: nemužu ti odpovědět. fakt bych rád, ale nemůžu. Až po 15 ctém :-) :-) :-)

Doby, myslím,že díky multifrekvenci a po zkušenosti s eqinoxem,to bude oproti terce pořádnej skok...

Podle toho videa od minelabu kde jde s garetem a kope samý odpad až ten detík vzteky zahodí, je celkem jasný komu půjde vanquish po krku :-D :-D
Žlutá díra na trhu má být rozdrcena (vanquish) 8-)

Berret ...to je mi celkem jasný , zase na druhou stranu ,terka je celkem fajn a vím že své umí ....
Jestli to dobře chápu, tak tohle bude něco jako GM4 a Zero.....Nox a vanquish.... o:-) o:-)

Elmara - že ale dokážeš rozčeřit zdejší vody :-D Palec nahoru!

No uz se tesim na trn prispevek po tom patnactym :-) ;-)

Já se ještě více těším na 27. kdy začneme detektor/y testovat tady u nás... :-D

O jak bude k dispozici nejaky polygon,rad prijedu vyzkouset :-).....jestli bude tedy :-D

Myslím, že všichni s napětím očekávají, jaký to bude mít nakonec výkon a za jakou cenu.
Mě by zajímalo, jestli se bude tým Minelabu opět trochu více zaměřovat na ladění firmwarů. Ty nejsou zpravidla nikdy doladěny k naprosté dokonalosti ;-)

To Tantal: tak to tedy rozhodně nesouhlasím. Sami jsme byly v debug týmu u Equinoxe, hledání zcela nejoptimálnějšího nastavení se dělá minimálně rok před spuštěním výroby. Tohle je vedle, nevím kde jsi to vyčetl, ale je to nesmysl. Ono napsat, že něco není vyladěné k naprsté dokonalosti je vlastně uplná blbost. Nic jako úplná dokonalost není :,-(

c4lix: Pinpoint se ti při zapnutí kalibruje, pokud je tak detektor v blízkosti nějakého kovu, samozřejmě dostaneš lehce rozdílný výsledek po kalibraci. Samozřejmě ale v běžných podmínkách v podstatě dostáváš neustále stejný výsledek. To s tím železem pak nevím v jakém nastavení, já to neznám a to nás tady chodí s EQ opravdu pořádná parta. Jediné co mě napadá je, že vezmeš železo někde bokem na hranici dosahu? Pak ale stačí zvednou hodnotu fe. Osobně to ale nedoporučuji a nikdy u 800 stovky nechodím přez 3.

Napiš mi nastavení, program, FE, rychlost a disk

Abych to zrychlil, udělej si na lokalitách kde chodíš takový test. Nastave detektor do 1 čkového režimu, dej FE na 2, rychlost 4, all metal (podkuvka) a GB do automatu a citlivost 20. Předpokládám že budeš v nějaké vyšší mineralizaci a nebo v místě kde je prostě velké množství oxidu železa. Až to otestuješ dej vědět. Mužeme se pak pohnout dál

kdyz to tu čtu tak vidím že je potřeba k tomu něco napsat.
Vždy fungovali lépe pokusy než sáhlodlouhá vysvětlení .
Pokus1
Ohledně PINPOINTU který okamžité po zmačknutí tlačítka vynuluje svojí hodnotu tj: změří uroveň signálu na sondě a položí jako referenční hodnotu 0 (aby detektor zhlásil signál musí signál překročit tuto referenční hodnotu. To je z důvodu kompenzace země apod.
A teď jak na to ? Zkuste položit na sondu minci a na detektoru značknout PP- výsledek bude takový že detektor v režimu PP nebude na nic reagovat.
Varianta2: držte minci tak 10cm nad sondou a zmačkněte PP detektor detektor bude detekovat minci pouze na méně jak 10 cm,pokud minci odstraníte muže začít nepřetržitě pípat - důsledek spatné kalibrace.
Varianta3 zmačkněte PP bez dosahu kov předmětů- PP funguje správně.
Proto je blbost mačkat PP hned po detekci nad cílem ,chce to kousek ujet a az potom se vrátit a zaměřit cíl.

23 je většinou moc, 20-22. U toho disku, osobně maximálně dám pryč -9, -8. To tedy když toho Fe2O3 je opravdu hodně.

C4LLIX - mačkat PP dvakrát po sobě je fakt nesmysl - zkus ten pokus

Elmara: Vždy je co zlepšit a nemusí to být pouze technické hranice softwaru. Kupříkladu mě by vyhovovala vícečetná uživatelská paměť. Možnost uložit si jen jeden otisk nastavení a to pro všechny režimy dohromady mi přijde málo. ;-)

pěkná blbost co tady popisuje profesor farfarin, prakticky to je jen oblbování lidí, vymývání mozku, nedozvěděl jsem se z toho článku vůbec nic

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na LovecPokladu.cz účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru