Podmínky užívání

1 Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky určují vztah mezi provozovatelem tohoto Portálu, kterým je Detektory Mlejnský s.r.o, IČ: 04633709, sídlem na adrese K Pepři 607 254 01, Jílové u Prahy, Česká Republika (dále jen “Provozovatel”) a Uživateli.
 2. Účelem Portálu jsou služby a funkce sociální sítě a prodej produktů v e-shopu.

2 Definice pojmů

 1. Portál - internetové stránky www.lovecpokladu.cz, přidružené mobilní aplikace či jiné programy poskytované zejména prostřednictvím sítě internet provozované Provozovatelem.
 2. Uživatel - subjekt, který s tímto Portálem jakkoli interaguje, mezi což patří zejména vytváření uživatelských účtů, vkládání jakéhokoliv obsahu (např. nálezů), rozesílání zpráv (např. v chatu, fóru nebo přímých zprávách) nebo odebírání nějakého nového obsahu (např. upozornění na aktivitu v účtu, newsletter).
 3. Obsah uživatele - jakýkoli obsah, který uživatel poskytuje nebo v minulosti poskytl Portálu, tedy nahrál (uploadoval) prostřednictvím webového prohlížeče, mobilní aplikace, e-mailu nebo jiných způsobů elektronické komunikace. Mezi Obsah patří např. veškeré texty, fotografie, audiovizuální záznamy, vyjádření hlasu např. v anketách apod.
 4. Účet - uživatelský účet, který si Uživatel založí při registraci.

3 Práva Uživatele

 1. Uživatel má právo na úpravu či smazání svého Obsahu, pokud mu Portál umožňuje po přihlášení do svého Účtu, nebo obsahuje-li tento obsah osobní údaje. Uživatel má právo na anonymizaci svého Obsahu údajů v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů. Další dotazy ohledně vymazání obsahu může učinit na e-mailu info@lovecpokladu.cz.
 2. Podmínky týkající se práva na ochranu osobních údajů jsou k nalezení na tomto webu.

4 Povinnosti Uživatele

 1. Uživatel odpovídá za správnost, korektnost a právní nezávadnost veškerého Obsahu, který na Portál vloží, ať už bude tento Obsah zveřejněn, odeslán jiné osobě nebo pouze odeslán na server bez zveřejnění. Vadným obsahem, který by tuto povinnost porušoval, by bylo například:
  1. porušování autorských práv třetích stran,
  2. duplicitní obsah,
  3. cizí osobních údaje, pro které Uživatel, který je vkládá, nemá souhlas s jejich předáním Provozovateli.
  4. vyzývání k nenávisti vůči skupině osob, výroky porušující dobré mravy, poškozující dobré jméno Provozovatele či jiných osob a další nezákonné výroky,
  5. výroky způsobující újmu Provozovateli nebo třetím osobám,
  6. snaha o poškození Portálu (např. útokem na server, snahou o nalezení slabiny Portálu apod.).
 2. Uživatel souhlasí, že bude Portál užívat pouze způsobem, který bude naplňovat účel Portálu.
 3. Porušení jakýchkoli výše uvedených povinností Uživatele dává Provozovateli možnost změnit či smazat problémový Obsah uživatele, v případě hrubého porušení celý Účet s veškerým Obsahem uživatele, jakož i veškerá další data Uživatele a znemožnit Uživateli další přístup na Portál.
 4. Uživatel je odpovědný za újmu způsobenou třetím osobám zaviněnou jeho jednáním prostřednictvím Portálu.

5 Odpovědnost Provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé užíváním portálu.
 2. Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem nebo dostupnosti Portálu.
 3. Přístup k Účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem nebo odkazem v e-mailu. Uživatel je povinen chránit tyto údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto přihlašovacích údajů nebo za jakoukoli případnou újmu nebo případné nároky třetích osob vzniklé důsledku takového zneužití.

6 Licenční ujednání

 1. V případě, že poskytnutím Obsahu Uživatelem vznikne ve smyslu autorského zákona autorské dílo (dále jen “Dílo”), poskytuje na něj Uživatel Poskytovateli oprávnění k výkonu práva takové dílo užít v původní nebo zpracované či jakkoliv jinak změněné podobě, ke všem známým způsobům užití v době uzavření této Smlouvy, včetně poskytnutí Díla třetím osobám.
 2. Licence se uděluje jako nevýhradní.
 3. Licence se poskytuje jako časově a místně neomezená bez nároku na odměnu za poskytnutí licence.
 4. Objednatel smí Dílo jakkoliv upravovat a měnit, spojit autorské dílo s jiným nebo zařadit do díla souborného.
 5. Ustanovení § 2378 (odstoupení pro nevyužití licence) a § 2382 (odstoupení pro změnu přesvědčení autora) Občanského zákoníku se nepoužije.

7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29.1.2020.
 2. Výše uvedené podmínky Práv Uživatele, Povinností Uživatele a Licenčního ujednání se vztahují na veškerý Obsah Uživatele, který Uživatel nahrál na Portál kdykoli v minulosti, ať už byl Portál provozován současným Provozovatelem nebo předchozím provozovatelem.
 3. Tyto podmínky se mohou kdykoli změnit. Jejich aktuální podoba je na webu www.lovecpokladu.cz.
 4. V případě, že některá část podmínek bude obsahovat neplatná nebo protiprávní ustanovení, zbytek podmínek zůstává v platnosti.
 5. V případě sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem, vyvinou obě strany přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. K rozhodování sporů týkajících se závazků z těchto podmínek nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s těmito podmínkami, jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští. Otázky neupravené těmito podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru