Detektoráři nejsou žádní zloději

Kategorie: Nálezy a záchranné výzkumy v ČR a SR

K sepsání článku mě vedl rozhovor s nejmenovaným zástupcem společnosti provádějící archeologický výzkum s nadepsáním tohoto článku (podle mě zcela nevhodným až dehonestačním způsobem“, že detektoráři „jsou vnímáni jako zloději“); takové slovní spojení či vyjádření uvedené v názvu článku zveřejněného v Kralupském zpravodaji v minulém čísle, je nevhodně zvolené a vytváří či podporuje mylné iluze a představy veřejnosti ohledně osob chodících po krajině s detektorem a hledajícím nálezy z doby minulé.

Detektoráře je především vhodně zařadit mezi zájmovou činnost a volnočasovou aktivitu, stejně tak jako chalupaření, zahrádkaření, myslivost, rybářství, apod., která je zákonem dovolená, nicméně není upravená zvláštním speciálním zákonem, nicméně právní mantinely jejich činnosti vyplývají z některých jiných zákonů, kterými jsou zásadně zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho § 63 umožňující právo (každému) volného pohybu v krajině a průchodu přes pozemky, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby (ve stejném rozsahu dané právo vyplývá z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu), s výjimkou stavebních pozemků, dvorů, zahrad, sadů, vinic, chmelnic, faremních pozemků a zákon o státní památkové péči upravující mj. provádění archeologických výzkumů, archeologických nálezů a vlastnictví movitých archeologických nálezů. Posledně uvedený zákon myslí na případy, kdy dojde k objevení archeologického nálezu mimo archeologický výzkum a upravuje povinnost detektorářů učinit oznámení  o archeologickém nálezu Archeologickému ústavu anebo nejbližšímu muzeu napřímo anebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k takovému nálezu došlo. Oznámení není potřeba učinit okamžitě při nálezu, ale postačuje do 2. dne po učinění archeologického nálezu, kdy v případě nalezení nálezu v poli je možno archeologický nález vyzvednout a neponechávat na místě z důvodu, že došlo stejně v průběhu doby ke změně jeho umístění či jeho pohybu v rámci dané lokality (na rozdíl od archeologického nálezu učiněného v lese, kde se dá předpokládat existence archeologického naleziště). Pro pořádek je potřeba dodat, že vlastníkem (movitého) archeologického nálezu je zásadně  příslušný kraj anebo stát, obce jen ve výjimečných případech a archeologické nálezy se ukládají v příslušném muzeu.

Chození s detektorem je relaxační činnost v otevřené krajině, prováděná se záměrem něco (zásadně kovového) s detektorem vyhledat a nalézt, což je naprosto v pořádku, protože díky detektorářům se nachází a znovuobjevují předměty z doby minulé, které se dostávají zpět do současné doby, kdy původně jsou  předměty zcela ztracené; zásadně to nejsou „žádné výrazné zázraky“ či archeologické nálezy, jedná se (nejčastěji) o měděné mince z doby Rakouska – Uherska a Československa včetně pozůstatků dřívější lidské činnosti (přezky, odznaky, součástí postrojů, knoflíky apod.), často poškozené v důsledku mechanických zásahů při orbě či v důsledku dlouhodobého chemického hnojení či používán močoviny, které agresivním způsobem narušují povrch. Nedělejme si přitom jakékoli iluze o významné hodnotě těchto mincí, které jsou často v hodnotě pár desítek a nejvýše stovek korun a často mají hodnotu jen pro toho, kdo je našel, protože jsou obecně neprodejné); detektoráři a těch je valná většina často při svém chození a vykopávání předmětů nalezenou v daleko větším rozsahu nežádoucí pozůstatky lidské činnosti jako části plechovek a jiných obalů, plechů, železného odpadu různého typu a velikosti, víček, staniolu, apod., které z polí odnášejí a tak čistí půdu od nežádoucích pozůstatků stávající lidské činnosti z poslední několika desítek let.

Z hlediska mých znalostí vyplývá, že mezi detektoráři jsou v sociálních skupinách zastoupeni různá povolání od inženýrů, lékařů, právníků a dalších profesí a tato zájmová činnost jde průřezem mezi různými sociálními skupinami; podstatná většina z detektorářů využívá volného pohybu v krajině, čistí si hlavu a relaxuje a samozřejmě snaží se něco nalézt.

Mezi detektoráři platí  a jsou prosazována nepsaná pravidla, jako např., že se nechodí na osetá pole, neznehodnocuje se činnost jiných osob jakou soukromě hospodařících zemědělců, nechodí se na archeologické lokality a čistí  se půda od odpadu (uvádím například některé zásadnější), která většina dodržuje bez problémů; většinou jediná třecí plocha nastává v případě archeologických lokalit a archeologických nalezišť, kdy obecně platí, že na známá archeologické naleziště detektoráři nechodí. Obecně však platí, že žádná archeologické naleziště nejsou vymezena v terénu ani nijak viditelně ohraničena, takže detektoráři ani neví, že se pohybují na území takového archeologického naleziště a je na přístupu každého z detektoráčů, aby si udělal předběžné zjištění z dostupných zdrojů, které jsou k dispozici a označují archeologické lokality (např. Archeologický atlas anebo www.archeolog.cz). Stejně tak jako nejsou vymezené či ohraničené archeologické lokality v terénu, nejsou vymezené ani jejich hranice v terénu a detektoráči často neví, zda se v takové archeologické lokalitě (těch je u nás počtem více jak 30.000) pohybují. Detektoráři, nemající takové informace ani možnosti jako organizace provádějící archeologický výzkum, často v průběhu detektoringu nemají možnost v terénu prozkoumávat nějaké rozptýlené keramické střepy či stopy lidské činnosti, které jsou často neznatelné.

Otevřeně je potřeba přiznat, že chyba je i na straně státu, pokud si svoje (prozkoumané či neprozkoumané) archeologické lokality nechrání, nezajišťuje je trvale (minimálně vhodnými upozorněními na přístupových cestách pro začátek) ani je jinak nevymezuje v terénu a proto se stane, že na takovou lokalitu přijde detektorář, který nemusí mít vůbec povědomí anebo přehled, že se v archeologické lokalitě nachází; tímto článkem nechci současně omlouvat jakékoli narušování archeologických lokalit, nicméně uvádím, že situace není tak černobílá jak vyplývá z popisu Archaia Praha z.ú.a že stát, pokud má zájem na zachování zajímavých archeologických lokalit, měl by se o ně také příslušným způsobem postarat a zabezpečit je; pokud tak ke svojí škodě stát (se všemi možnostmi, které má) nečiní z jakýchkoli důvodů, nemůže se divit, že neznámé či neoznačené archeologické lokality navštěvují detektoráři.

Nicméně je potřeba říci, že řada detektorářů, při svých zájmech o historii a archeologii, rádi a dobrovolně spolupracují s oblastními pobočkami muzeí anebo pobočkami Archeologického ústavu a odevzdávají nalezené předměty pracovníkům muzeí a tím přispívající obecně k mapování a sběru archeologických nálezů a dat z celého území ČR; archeologické organizace pověřené archeologickým výzkumem by totiž nebyly schopny v takovém rozsahu svoji činnost provádět a nejsou schopny ji ani pokrýt. Vedle toho detektoráři  mají obecně pochopení pro jiné zájmové činnosti (včetně myslivosti a rybaření) a totéž očekávají od veřejnosti ve vztahu k jejich osobám.

Na závěr snad ještě informaci která by měla být obecně známá, že detektorář nemá podle stávající právní úpravy nárok na nálezné z archeologického nálezu, resp. jeho kulturně historické hodnoty, přestože nález nalezne a odevzdá, což je k detektorářům krajně nespravedlivé z důvodu, že jejich činnost je plná od počátku nákladových položek (pořízení detektoru kovů a jeho příslušenství) včetně provozních nákladů (PHM apod.); vedle toho by samozřejmě nemělo rozhodovat způsob nalezení nálezu, ale samotné odevzdání nálezu.

Autor je advokát a detektoringu se věnuje přibližně 2 roky

(članek vyšel v kralupském zpravodaji a na lovecpokladu.cz)

Článek je zařazen v kategoriích:

Komentáře

Proto jsou nejlepšími hledači divoká prasata . ;-)

Těžko věřit že by autor byl advokát.

Konečně trochu rozumnější pohled,než jen"vsichni,kdo nekamaradite s nějakým archačem,jste zloději,,každý stribrňak ,medak,knoflík ,atd,je archeonalez nevyčislitelné hodnoty" V možná by chtěly současné předpisy upravit,ale myslím,že většinu případů celkem pokrývají...ve zkratce defakto stačí "na archeolokality je zákaz,a všude jinde musíš archeonalez oznámit" ... Jiná věc je to,že stát prostřednictvím svých zaměstnanců není schopen zajistít,aby hledači nepřišli nechtěně do kolize s chráněným územím,neboť v terénu není absolutní většina lokalit označena,a mapy SAS nejsou archeology někdy i schválně aktualizovány.(jak se už i tady párkrát vyjádřili). Pokud tedy stát chce,aby se hledači ÚAN1, a ÚAN2 vyhybali,tak musí veřejnosti jasně vyznačít kterym místům se vyhnout... Argument,že se má informovat u archeologa je nesmysl,protože při dnešních počtech hledačů by tito nedelali nic jiného než zvedali telefony... to samé ani iniciativa "Pas spolupracovníka" není dotažená,a zrealizovatelna v plné míře,neboť tolik spolupracovníků nejsou schopné muzea "servisovat"...

Nechci tě chytat hned za úvodní slova článku, ale myslivost je upravena zvláštním zákonem a to je zákon č. 449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti, provádécí vyhlášky MZe a SVS, a dále pak zákon o zbraních a střelivu, atd. Tato činnost je zrovna zákony silně a velmi upravena a je to tak dobře. Lovecký lístek a nebo zbroják dostaneš až po obsáhlých zkouškách. ....... Ale článku rozumím a je dobře napsaný. 👍👍👍

Pachakutiq: mohu pouze dodat, že je advokát a hledač. A prostě normální kluk jako většina hledačů, kteří si při hledání pouze chtějí vyčistit hlavu. Nemají problém archeologii odevzdávat a pouze se jim nelíbí, když je někdo paušálně označí za zloděje. A to se myslím nelíbí nikomu. Stejně jako když tady někteří hledači paušálně označují všechny archeology jako ty kdo kradou v muzeích.

Vzhledem k té negativní masáži co teď v médiích probíhá jsem omezil hledání jen na brzo ráno. Během dopoledne, když už se národ začíná probírat a vyrážet ven to balím. Nemám rád čumily a nedej bože potkat nějakého chytráka, co si přečetl negativní článek, nebo viděl nějakou reportáž. Už jednou jeden přišel s oznámením, že nám nastávají těžké časy.

Zjevně ani "advokát" není zárukou pro nešíření dezinformací. Chápu vyznění článku ale je plný zavádějících nepřesností a domněnek. Třeba hned druhý odstavec začíná: Detektoráře je především vhodně zařadit mezi zájmovou činnost a volnočasovou aktivitu, stejně tak jako chalupaření, zahrádkaření, myslivost, rybářství, apod.,
To je prostě blbost. Chalupaření a zahrádkaření asi nevytluče ze země nevratně nálezy a historii. Taky ta bagatelizace nálezů a jejich vyzvedávání je něco strasnyho. Zvlášť když se autor chlubí že je advokát.

S tou zájmovou volnočasovou aktivitou je to trochu složitější. Myslivost a rybaření můžeš provozovat jen pokud jsi ve svazu, nebo nějakém spolku, kdežto chalupařit můžeš klidně načerno :-D

Pachakutiq: ty jsi právník? I i kdyby ano, což si myslím že ne. Chápeš, že různé právní názory jsou normální a to že ty tady píšeš něco o dezinformacích je tak trochu "sr..ka"? :)

Za mě supr článek, vnímám to uplne stejně jako autor... 👍👍👍

Obi: Jak myslivost tak rybaření můžeš klidně dělat na soukromích revírech, bez jakékoli průkazky. Tak jak to ostatně řada lidí dělá, jelikož se jim nevyplatí si platit lístek, když jdou rybyřit dva týdny o prázdninách.

Ale jak už jsme napsal, právní názor může mít každý. ;-) Za mě. Věřím, že naprostá většina hledačů nejsou zloději a toho nekonečného sebemrskačství je už někdy moc. Znám opravdu hodně hledačů a hledaček, co se chovají lépe, než by si kdokoli mohl i představit. Zloději to nejsou, to tedy opravdu ne.

Pachakutiq ...nevím,kde chodiš ty,ale všichni co znám,mají 99% nálezu jen historický nezajímavé věci typu šrot z traktoru,bordel po lidech,(,tuby,alobaly,špunty,nabojnice,atd), nějaké knofliky,měďaky,a novověké stribrňáky,...přesně,jak píše autor...tak nevím o jakém bagatelizovani mluvíš... historický zajímavých nálezu je minimum,a ty tady ještě většina oznamuje... nebo jsi typ,který tvrdi,že všechno a všude je archeo?

Ono to právě dost zkresluje, protože sem dáváme jenom to lepší co padne. Jinak v naprosté většině je to šrot a odpad. To bohužel ti co s detektorem nechodí nevidí. Když k nám dorazili příbuzní, tak padaly takové názory, že pomalu každým třetím mávnutím najdeš poklad. Ono pokud do toho člověk není zapálený, tak toho stejně po několika dnech kopání odpadu nechá.

Tak, a máme adepta na nejctennejsi článek roku 😂

... to asi jo :)

Dobrej článek ;-)

Detektorar je opravdu v 99% lovec odpadu a ne lovec pokladu.

Já třeba cílevědomě odstraňuji ze země olovo, které je jedovaté. A čím častěji to řikám a čím déle hledám, tím více tomu věřím. :-D

Nezbývá než s článek vcelku souhlasit,i kdyby tam byly nějaké pro někoho nepřesnosti. Ještě bych dodal že co se týče nálezů odevzdaných státu,tak kdybych vycházel jen z toho procenta co tu vidím v článcích Nález měsíce,Nález roku a pod...a to jsou jen procenta odevzdaného,tak se jedná o nejen kulturně historické ale i materialně(cenou) obrovské množství krásných věcí které odevzdáme státu a archeologům kteří by ve svém počtu a svých možnostech vůbec neměli šanci většinu z toho najít! A to málo kdo ocení...hlavně stát,ten na vás pošle málem drába! :-/ Osobně cestu vidím v osvětě různými kurzy a přednáškami co vlastně má smysl do muzea nést(hlásit archeologovi) aby tam lidé nešli s kdejakým šuntem a taky v zaměření,vyfocení případných lepších nálezů a následné upozornění archeologa(muzea) ;-)

Nejdřív jsem se nechtěl vůbec vyjadřovat, ale čím víc to čtu, tím víc mi to nedá. Lidi, sáhněme si do svědomí. Kdo má doma pražáka, kterého neodevzdal, popř. to neprobral s archeologem. Kdo má doma starý, rezavý, na prach rozpadený nůž, o kterém nikdo neví. Kdo má doma šipku z kuše, o které nikdo neví. Prostě 99% z nás jsou zloději, ať už to slovo vnímáte jakkoliv. To je totiž to stejné jako říct, ze vrahové jsou v pohodě, protože 20% se samo přizná policii. To, co děláme je sice krásný koníček, ale muže hodně ztížit práci někomu jinému. To, že pro spoustu z nás je rezavý nůž nebo šipka odpad, kterou hodí do šmelcu, neznamená, že pak někomu nebude chybět. Prostě a jednoduše nechováme se tak jak bychom měli. Další věc je ta, kdo se jde zeptat majitele pozemku, jestli mu muže běhat po poli? To že jsou u nás zákony co se týče detektoringu z mého pohledu špatné je jedna věc. Ale to, jak se chová většina z nás, je věc druhá.

Ladek - 👍👍👍

ten archeolog u toho asi mohl být

Ladek má recht. Na druhou stranu, odborná veřejnost by se konečně měla probudit a uvědomit si, že hledat se prostě bude a je v zájmu nás všech maximálně usnadnit proces odevzdávání a spolupráce, aby se zachytila co největší část toho, co by jinak zmizelo. Je nezbytné dívat se na věci pragmaticky. Nějaké náznaky řešení už existují, ale bohužel podle mne jen v příliš malém měřítku. Už tolik času se promrhalo! Tohle se mělo vyřešit v devadesátých letech, a že to řešíme doteď, je zoufalé.

a o co jde??
- v tom článku je napsána pravda, že lidi s detektorem jsou zloději - to není první ani poslední případ, kdy se někde vykradla lokalita, takže rozhořčení dotyčného chápu a to ještě řekl velice jemně
- ale je taky potřeba napsat, že ten dotyčný vedoucí technik píše, že "ovšem existuje zde stále početnější skupina „detektorářů“, která s archeology spolupracuje a metalodetekci provádí v jejich přítomnosti"

- takže kdo si ten článek přečte a má všech 5 pohromadě ví, na koho je směřován ten titulní název článku - nebo by se měli tihle zločinci, co kradou nálezy, řadit mězi slušňáky a jen proto, aby nám, slušným nekazili renomé, je budeme krýt a budeme se v prsa být, že žádnej detektorář není lump??
- a s tím značením lokalit -
- pokud někam lezu, podívám se, jestli to není archeolokalita, no a pokud si nejsem jistej kde má hranice, nebudu se tam vůbec motat - a pokud je pravda, co se tu tak rádo vehementně tvrdí, že se tu chodí větrat hlavy, pak je jedno, kde si vyvětrám
- a jak by se ty lokality značily, aby se pak našinec nemohl vymlouvat, že to značení u cesty přehlédl, bo šel z druhé strany od holubího vrchu?? - na každej desátej strom cedulka?? po celé republice?? to by stálo víc, jak odměny za nálezy
- to je jako bych si na zahrádku zapíchl cedulku "TO JE MOJE MRKEV"
- a poslední věc
- to, že si člověk pro své potěšení koupí vybavení a projede benzin, to patří k hromadě koníčků - a přímo detektorář jde do tohoto s tímto rizikem, že občas něco kloudnýho najde a pokud to zrovna není ten zloděj a ulhanec, tak to odevzdá za nic
- anebo by se ještě dalo /to není návod/ pokud by se ten benzín někdy opravdu proplácel, najít depot /čehokoli/ a ten rozdělit a vždy po výletě přes celou republiku se stavit s jednou hřivnou, či pár pražáky v muzeu na vrátnici pro proplacení phm
- přátelé rozhořčení, dotčení, kdyby nebyli detektoráři zloději, nejsme tam, kde teď jsme

Já dávám palec 👍😁 😁
Nedávno mě při rozsáhlé debatě, jeden kamarád řekl,že takové jedno velké muzeum ,je celá Česká krajina kolem každého jednoho z nás, něco je vystavené na odiv a něco ukryto před zraky .. .. 🤷‍♂️ Řekl to na základě naší debaty o politice, jak jinak 🤭Došlo i na téma, jak je tato země nenávratně rozkradená a jak se v tom krásně a ve všem,bez selských pravidel pokračuje. Tak že by to chtělo zamést hlavně nejdřív ty obrovské chodníky, aby každý viděl, jak si má zamést, ten svůj malý 👍 Říká se tu, že jsme na LP a že se tu politika neřeší, ale tohle není jiná dimenza, kde co je mimo se nás netýká☝ Totok je jedna loď ☝ když je bordel na celé lodi a posádka na dvě půlky, nikdo se nikdy na ničem nedomluví a nepohne se to nikam ,bude tu bordel furt 🤷‍♂️🤘✌👍

Osobně jako největší problém vidím důvěru obyvatel ve stát jako takový.
Za což si bohužel může státní aparát sám....

Na druhou stranu je smutné že pokud se někdo zachová příkladně a nález odevzdá,nechá vyzvednout oprávněnou institucí,popř ještě pomůže s jeho následným dohledáním , tak že se musí hledat cesta jak takové chování dekriminalizovat....

Dokážu si představit situaci po nálezu a odevzdání..
Máš psa- ne, aha tak co tam teda napíšem, chceš tam krtka nebo kance ? - ty jsou poslední dobou v kurzu
Zrovna nedávno můj kamarád našel prsten DAL JSEM ZLATO ZA ŽELEZO.
To mě donutilo se zamyslet jak by asi taková akce dopadla nyní a kolik novodobých "VLASTENCŮ" by šlo nechat roztavit své snubáky ve prospěch státu...
No můj odhad je že do 10gramů by nějaké větší město dát mohlo ;-) ;-) ;-)

Kdo by neví co to bylo za akci tak info zde: https://www.vhu.cz/exhibit/prsten-z-akce-zlato-za-zelezo/

Co je to ,,novodobý vlastenec " 🤔😁
Já teď lobuju za práva slepic ✌ jedna hodina venku na procházce ,je prostě zatraceně málo 🤭😁 Pomozte mě to prosím prosadit 🙏 já si dělával na hledáčku vajíčkovou pomazánku a někdy i vajca na tvrdo a včil ty slepice vůbec nenesou☝✌🤭😁

češi sice kradou, za párek a pívo udělají vše, nechají si na svou hlavu shora sr-t, oči před zločiny Vyšších zavírají, rychle zapomínají, hlouposti v televizi s otevřenou hubou sledují, ale nejsou ti, co sedí na zlatě jako žába na prameni - ukázali a ukazují to na ukrajině, kam i dnes své peníze posílají a to i přes současnou drahotu, která se na nás žene ze všech stran

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesi-vybrali-za-pul-roku-na-ukrajinu-pres-ctyri-miliardy-penize-posilaji-dal/2246409

- a pokud s úsměvem posílají cizím, ve vlastním by to bylo obdobné, jen to železo z číny už není to co dřív.......

jaccob - ta první věta sedí jak prdel na hrnci.
Jinak jak napsal správně kolega Ladek, jsme banda lumpů, zločinců a vyvrhelů. Kolik mincovních depotů se za poslední rok odevzdalo? Kolik denárů, obolů, spon, středověkých prstenů a mincí zůstalo za nehty hledačů. Kolik tesáků, ostruh a militárií se krčí v kredencích a šuplatech?
Ano, je zde nedůvěra v systém. Nedůvěra v muzejní pracovníky, kteří rozkrádají naše národní bohatství jak na běžícím páse. Není rok, aby v médiích nebyla zmínka o rozkradené sbírce - viz. „čórnutý“ Ritnošíkův nádherný a unikátní bronzový meč.
Takže si myslím, že není důvod jeden na druhého ukazovat.

pro Elmara - Marku, ty máš v tomhle velkou moc. Pokud chceme více odevzdaných artefaktů, je to čistě v tvých rukou. Soutěže o -Nejkrásnější nález...- jsou hodně populární a sledované. Pokud se do zařazení dostanou pouze odevzdané nálezy a žádné jiné, máš zde každoročně navíc stovky artefaktů končící v rukou odborníků. Tohle jste měli udělat dávno.

V zásadě souhlasím.Víte,do urny ty nálezy fakt od nikoho nasypat nechci,ani nic neprodám
. Takže stejně tak sbírka bude, už teď je státu...toť vše...

Je moc dobře , že jsou tady tyhle příspěvky 👍sice se tu stejně samozřejmě nic nevyřeší, ale každý si může malinko, nebo někdo i víc ,ulevit v komentářích 👍😉

Cémo moc ne, páč se tu aktuálně vyskytla blokace :-D

Céma - ale tak odvážný jako ty, abych si mohl ulevit směrem k SVS nejsem 8-)

Romane,když sa za mě postavíte, tak klidně půjdu a řeknu jim to ,na plnů hubu☝👍😁 než mě někdo zablokuje 🤭😁

Jasně, máš naši plnou podporu ;-)

To bych chtěl vidět ☝😁 vyměním zlato za podporu ☝🤭👍😁

:-D

Namore prosím nezlob se na mě ale odkliknout nějaké muzeum, že jsem nález odevzdal je cesta, kterou by se v tomto případě vydal každý, kdo chce vyhrát nějakou cenu za nález měsíce.
To bychom měli všichni u nálezů krásné trikolory a kdo by potom kontroloval, že jsme to všechno odevzdali?
Nikdo.
A hrát si na to, že jsme poctiví a že přeci nejsme takoví, že přeci nebudeme lhát, je jen naivní představa.
Takže ano oceňovat jen odevzdané věci ale opravdu odevzdané, k tomu je potřeba ale foto předávacího protokolu, potvrzení zde na lovcích samotným archeologem, že protokol není falzum a prohlášení ústavu, že nález archeolog zaevidoval a nezmizel někde..... v propadlišti aurea, ebay atd. A i tak bude stále panovat nedůvěra.
Čím víc se snažím ponořit do problematiky legalizace tohoto koníčku, tím více si nejsem jistý, zda se to někdy povede a neskončíme s trestními obviněními jako v zahraničí.
ZATÍM je to zde vnímáno jako přestupek ale....
Ono zákonů je tu na hlavu celá řada, například pokud najdete archeo na vlastním pozemku nesloužícím pro veřejný prospěch platí výzkum stát, jenže pokud takovej jouda jako já přijde k někomu na pole, kde pěstuje obilí nebo třeba papriky do "Kaufáče" i s jeho souhlasem a najde archeo (tím myslím ARCHEO, hrob, nedej bože více nebo celé sídliště ;-)) a někomu v můůůzeu se to bude líbit až tak, že podnikne výzkum, tak po*eru život zemědělci na roky a ještě to zacvaká ze svého.
Dále se tu probírá záchrana kulturního dědictví z orbou exponovaných lokalit=polí vs. les.
Kdo chodí do lesa hledat detektorem vlastně automaticky krade, protože se v tomto případě nejedná o záchranu ať už čehokoliv, tedy pokud z lesa někdo nehodlá dělat obchodní centrum nebo parkoviště. V tom případě ale tomu bude předcházet archeologický výzkum jako všude u kdejaké stavby.
Jasně vím, že v lese hledají hlavně psi, houbaři a čuníci, protože z nálezů může být i nějaká kačka, tuto pohádku nám na poli asi nikdo nesežere.
Naštěstí naše hobby detektory ZATÍM neumí lovit do 2 metrové hloubky, takže těchto případů asi za rok moc nebude. Pokud bude osvěta lidí s detektory čím dál větší a veřejné podvědomí i nezúčastněných osob bude narůstat, věřím, že brzy všichni dojedeme na to, že nás každý majitel požene z pozemku, aby co kdybychom tam náhodou něco našli a on to musel pak zalepit.?
Náš národ je bohužel závistivý, nepřející, pos*anej z každého bububu a hlavně hladový po pokladech.
Všude jich jsou tady totiž mraky, přeci jen žijeme ve středu Evropy a proto tu každej, kdo tudy prošel, nutně potřeboval zakopat poklad.
Nálezů je tu veliká rozmanitost a stejně tak veliká rozmanitost je tu i lidí.
Hlavně je to teď trend si koupit detektor a jít najít poklad protože je to jednoduchý ne? Kdysi to byla céčka, pogy a podobné blbosti.
"On má a v televizi jsem viděl, jak našli poklad, já chci taky, to jsou rychlý prachy, kolik to stojí a co jsem to našel a za co za to mohu dostat?"
Nejčastější dotazy na fb.
Za mě buď rýčem přes dr*ku nebo 2 roky.
Berte prosím tady ten můj výlev jako sarkasmus a ti, co chodí dlouho tyto informace uz dávno ví a nemusí se jimi trápit, já chci jen taky trochu otevřít oči těm novějším členům, kteří chtějí kopat a chovat se zodpovědně, že zase taková legrace tento koníček není a na druhou stranu, ať si každý dělá, co chce, za své jednání je zodpovědný jen on sám. Moralizovat rozhodně nechci, taky jsem začínal, taky jsem chodil tam, kde bylo zrovna zoráno nebo do lesa, taky jsem neodevzdal všechno, taky jsem neměl svolení majitele ani průkazku spolupracovníka PAS, taky jsem si myslel, že tento koníček dělají jen lidé pro něj zapálení a chtějí pomáhat odkrývat dědictví předků a ne rabovači a zloději atd.
Každý nějak začal a já měl možná to štěstí, že mi někdo otevřel oči včas a pokud to tady dopadne tak, jako například na Slovensku, tak hledat prostě přestanu.
Nemám zájem rabovat, krást a dělat něco ilegálně.
Se spoustou zde uvedených nade mnou napsaných názorů souhlasím a se spoustou ne ale 100 lidí 100 chutí a tak je to dobře.
Jsem pro abychom jako národ nebyli ovce a dělali všichni to stejně, stejně tak jsem pro nějaké řešení a jedno bych třeba měl.

CO TAKHLE PRODEJ DETEKTORŮ JEN OPROTI POVOLENÍ OD ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU.
Udělat si nějaké zkoušky, udělat to trochu těžší, jako třeba řidičák nebo zbrojní pás.
Ano zase bychom našli filuty, kteří by kšeftovali s povoleními ale určitě by ubylo spousta hledačů na jeden měsíc, kteří koupí , nenajdou a prodají.
Bohužel mám obavu, že bychom se nebavili těch rabovačů a zlodějů.........


Čertiku, k tom poličku s paprikou pro Kauf. to není tak, jak píšeš ☝😁 To se vztahuje myslím na to, kdyby nějaký investor,, chtěl tomu s paprikou, na tom poličku postavit , kupřikladu, kasino, nebo fabriku na kulomety.. nebo tak něco. 🤷‍♂️

Prodej detektorů oproti povolení ....No nevím, jsou jich plné bazary a už vidím ty poctivce co čekají na pár tisícovek a budou kontrolovat jestli má dotyčný povolenku ;-)

A pokud budeš chtít použitý, objednáš z Ebay s poštákem před vrata ;-)
A nebo pro něj pošleš kolegu s papíry, stejně jako jsme to dělávali když jsme si chtěli koupit v 15cti cigára :D

Obecně jakákoli represe která z toho vyžene obecnou veřejnost, pouze nahrává té druhé straně.....
a to platí jak pro zbraně tak detektory...

Czertiku, v pohodě kolegáčku. Já sám jsem samozřejmě tak jako většina pro volný pohyb krajinou, jako je tomu doposud. Když se začal řešit PAS, byl jsem mezi prvními co napsal, že žádný PAS řešit nebudu. Buď budu chodit volně a nebo vůbec. No, jsem poslední rok ve stádiu -vůbec-.

Teď k tomu druhému.
Pokud se zde budou předkládat články o tom, že je nutno se zamyslet, je LP jako subjekt zodpovědný za masové rozšíření detektoringu v Čr udělat maximum pro to, aby se pokud možno všechny důležité historické artefakty dostaly do ruky pověřených odborníků. Z principu se jedná o odpustek za to, že jsem na vykopávání historie každým, kdo má díru do perdele postavil svoje živobytí. Soutěž o -Nejkrásnější nález- bude muset tak jako tak stejně jednou fungovat pouze na odevzdaných nálezech a já se vážně divím, že to tak dávno není.

Ohlídat si proces odevzdání není tak složité. Předložení a vystavení předávacího protokolu k nálezu je samozřejmostí.

To není absolutně nic proti Markovi nebo ostatním z LP, mám ty lidi rád.

Já bych zavedl detektorové povolenky ☝🤭😁 něco jako ty emisní 👍🤷‍♂️😁

Dobře jaccobe beru tvoji námitku jako správný argument ale se zbraní nosis přeci i zbrojní průkaz ne? Stejně tak můžeš s detektorem nosit povolení od AÚ. Pak mají švestky argument minimálně pro zabavení věci.
A Cemente možná máš pravdu ale toto je tím pádem napsané nejednoznačně.

Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět JINNÁ ČINNOST, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
Nevím, nejsem advokát, jestli orba může či nemůže poškodit archeologický výzkum. Minimálně než se tam něco najde, tak asi ne.

ritnos papír měl a nakonec mu v můzeu nakecali,že našel repliku po skopčácích :-D :-D

Jak píšu, PAS je taky nějaká alternativa se kterou někdo souhlasí a někdo nee, já jen hodil do ringu další rukavici. Jsme prostě lidé vynalézaví a proto to v mnoha zemích zkrátka zakázali a vyhrožují soudy a odnětím svobody.

Certíku, ale to by musel každý jezeďák před kazdým orálním, povést archeo průzkum 🤭😁

a ještě k tomu odevzdávání
- člověk by si řekl, že když najde nějakou tu věc a zanese to do muzea, že bude hrdina, ale pak si přečte na nějakých zoufalých stránkách /kde se mimo jiné honosí omluvou bobíka aspol./, že je to vlastně blbost někam chodit, bo našinec s dobrými nekalými úmysly může být popotahován, takže??
- a taky z obrácené strany stolu
- nejednou tu byl případ, kdy po oznámení nálezu /a nejednalo se o nějakej ohlej hřebík/ "pracovníci" muzea nebo jak ty lidi nazvat, nejednali a nic nedělali a to ani po urgencích a žadonění o odpověď
- a co s tou důvěrou??
- řekněte mi někdo, čemu věří a komu důvěřuje v tomto zřízení - já tomu, že to s námi nakonec všichni myslí asi dobře a že už má čez nahrabáno, s tou důvěrou je to na štíru a pokud jde o ta muzea, kde se ztrácejí věci /není totéž, jako že se tam krade/, tak tu musím argumentovat tím, že nálezce má minimálně morální povinnost nález odevzdat a co se s ním stane, to už je v rukou božích, pokud neodevzdá, je stejnej, jako ten zloděj z muzea
- a hlavu vzhůru, přátelé, rozkradlo se toho zdaleka široka míň, než odevzdalo a to je potěšující zjištění - odevzdávejte i přes možnost zatčení četníky, i ta pryčna se dá přežít - chleba a voda organismu i nadváze prospěje, nakonec i těch pár ran holí příjemně prokrví zadní partie
- a ještě pár slov na závěr
- každej normální člověk, co do pěti napočítá ví, že lidi s detektorem jsou velkým přínosem, který převáží všechny mínusy s tímto koníčkem spojené - a nemusí se chodit daleko, stačí se tu podívat na odevzdané, v nejednom případě UNIKÁTNÍ nálezy, které by bez těchto lidí nikdy nespatřily světlo tohoto podivného a kolikráte i nevděčného světa
- a jak kolega Čertík píše o jakémsi řidičáku
- je to jako s autem - sice ho koupíš, ale pokud nemáš řidičák, je ti to auto nanic, jen po zahradě můžeš jezdit, ale pravda, že tohle by hodně lidí od tohoto lidového koníčku odradilo

To je celý Céma. Už sem zase tahá orál a celé to zlehčuje :-P :-D :-D :-D

A jo 🤭😁 tam mělo být ,oráním ☝😁😁

:-)

Ok Cemente máš pravdu. Takhle když se to podá, dává to smysl. V tom případě bude "jen" na*raný, když tam něco najdu a oni mu to zavřou, než to prozkoumají. Neříkám, že to udělají hned, času a lidi není ale jednou, třeba v zimě mu to tam rozkopou a třeba se to protáhne a už má problém s dotacemi atd. No i to jde řešit, sám jsem byl u jednoho výzkumu, kde prostě agrárník řekl, že na to mají čas do a pokud ne, tak to oseje, jinak přijde o dotace a mají po výzkumu.
Všechno jde řešit, jen nechci tímto způsobem ještě někomu přidělávat starosti. V mnoha případech mi bylo od majitele při udělování souhlasu sděleno:"hlavně tam prosím nic nenajdu, kdyžtak si to nech a nikam to neodevzdávej". Jak se mám potom zachovat?

Luke, proč si nešel kandidovat na prezidenta ☝ byl bys tam náš člověk, pro naši věc a byla by aj sranda 👍👍😁😁 Ta bude sice i tak,ale jiná 😝😁🤭

To czertík: pokud se ukáže, že někdo uvedl nepravdivě, že nález odevzdal... tak letí. To jenom tak naokraj.

P.S: začínám uvažovat, zda by u příspěvků nemělo být nějaké omezení počtem znaků. Jelikož ty romány, je šílené číst. Proto mám rád twitter. ;-)

Já bych to taky bral , ty omezené znaky👍 ale aspoň a prosim nechat, ze pět smajlíků 👍😁

Oni bohužel i archeologové už z nás mají rozpolcené pocity. Na jednu stranu jsou šťastní, že mají tolik materiálu záchráněného a nemusí ho hledat, na stranu druhou jsou tak zavalení prací, protože jich je hrstka proti množství Detektorářů. I proto vznikla ta myšlenka PASU, který nejen hlídá a bonzuje ale i trochu snaží odlehčit archeologům, kteří nemusí spoustu věcí zapisovat. Ano i mě to štve, že dělám práci navíc a zadarmo ale tak to prostě je.
Kdo chce mít PAS, ať má kdo nechce, ať nemá. Já nikomu nechci vnucovat, co je lepší.
A rozhodně nechci nikomu vnucovat svůj názor. Jsem jen obyč normál člověk, který si dnes trochu dopisoval s kolegy kamarády se stejným koníčkem a trochu se uvolnil od každodenní rutiny.

Marku jsem pro ale myšlenek je hodně ;-)

Czertik- ohledne prukazky,kdyz neco takoveho zavedes stane se presne toto:
a)pulka lumpu si prukazku udela a tim si natahne cervenej koberec na archeolokality kde uz bude mit v ruce papir …archacum hodi par drobku aby se nereklo….
b)V ilegalite zustanou jen lumpove kterejm podstatne klesne konkurence -pro ty se v podstate nic nemeni
3) uplne zmizi takovy ty normalni hledaci co hledaji pro radost a kdyz nahodou najdou archeo tak ho odevzdaj,tatove s klukama se na to vys…rou aby je nekde honili po poli….a takovejch je dle meho cca 80%
4) podnitis bonzactvi v lidech a ostatnich hledacich, ty s prukazkou budou praskat na hledace co jim chodi po poli-co kdyz ji nema….
Uvidis hledace na poli kdyz pojedes okolo=hned teplej bonz —-co kdyz nema prukazku

Secteno podtrzeno : statu se odevzda mene nalezu, v lidech se prohloubi zavist a bonzactvi a deti budou tloustnout u pocitacu….

A kdyz neco nedejboze najdes bez prukazky, tak to prece nepujdes odevzdat aby ses u toho jeste udal…

Mám na to bohužel úplně stejný názor. Nápad dobrý ale zatím nedotažený. Je to o mentalitě lidí.
Já třeba i když bych PAS měl a viděl někoho na poli, tak dělám, že tam není.
Stejně to mám i na "svých" oblíbených lokalitách. Přijdu, pozdravím, pokecám a jdu si po svém. Přišel dřív, tak at si hledá.

A já i když něco najdu bez průkazky, tak se radši udám. Takový jsem pitomec.

kolega mistr Céma
- dej pokoj!! - kdysi sem byl předseda třídy, na vojně sem se marně snažil velet skupině vopičáků a dodnes se z těch zážitků pochcá-ám :-D
- Mára
- tu nejde o nějakej rezatej hrnec, toto téma se nedá odbýt dvěma slovy, tu si každý uleví - někdo jentak odfoukne a jiný své srdce vyleje až do úúúplného dna

Já se omlouvám, že to tady tak nějak zlehčuju, ale taky si potřebují odfouknout, i když sa to tady mnohokrát už řešilo🤷‍♂️ Až to bude mít, kromě úvodu a diskuse, i hlasování a usnesení, tak budu fakt vážný ☝👍

Czertik- a to je presne ono…Zachoval ses prikladne a musis jeste sam sebe udat a riskovat jak to cele skonci…

Už to jede, tak já se taky přidám, abych sociálně nezaostal. A samozřejmě ve zkratce, to má dneska styl:
1) Detektoráři zloději jsou.
2) Detektoráři zloději nejsou.
Věřím, že jsem dostatečně vyváženě a objektivně zhovnotil situaci ku spokojenosti všech. Tedy doufám, že nic "mezi" oběma skupinami neexistuje, protože "to" neumím pojmenovat.

Ale existují a jsou to magnetisti ☝😁Já už detektor nemám,takže už zloděj a ani nezloděj nejsem☝Teď přitahují předměty pomocí fyzikální veličiny a to jen železné ☝👍

Si také dovolím tady malinko vygrcat pár "mouder" ;-).
Mohli bychom tu i polemizovat o tom, co je to "archeonález". Za mě to nejsou (alibisticky) přiblblá novověká kolečka (která miluju), všeobecně spíše středověké a starší nálezy. Snažím se k tomu přistupovat dle zdravého rozumu v rámci nálezových okolností. ;-)
Proč se někteří nepochlubí trikolórou u nálezu, pokud ho odevzdá muzeu? Nechtějí být konfrontováni neodevzdávači, nebo třeba muzeem, že neodevzdali vše?
Za mě je to vlastně vše o lidech a doporučuju všem zkusit archeologa kontaktovat. Myslím, že spíš něco získá, než ztratí. Může získat nové informace, kamarády, zkušenosti, nebo naopak třeba ztratit iluze.
Detektoráři zloději nejsou, nemluvím o vykradačích hrobů a cenných archeolokalit.

Zdravím všechny a ať se všem daří. Možná dlužím nějaké vysvětlení k článku - jak správně napsal Elmara (díky za vše co pro nás děláš) ten článek reaguje na předcházející článek zástupce archeo společnosti, který dělal z nás hledačů paušálně zloděje často vykrádající archeo lokality, takže jsem chtěl napsat srozumitelný článek pro veřejnost (a nikoli právní rozbor), abych jim činnost hledačů přiblížil a napsal do tisku (původně to nebylo určeno pro lovce pokladů) něco pozitivního o detektoringu a hledačích... a také obecně o podmínkách hledání; to špatné a negativní je potřeba prostě vyvažovat (pro dobu budoucí) i nějakým příspěvkem pozitivním. Jak vyplývá z obsahu článku, psal jsem to spíše "na obhajobu" činnosti hledačů (proto ta paralela s jinou volnočasovou činností) a nikoli v náš neprospěch. Stejně jako Elmara věřím, že většina z nás jsou slušní a respektují určitá pravidla a jak správně píše Hehous (díky) je potřeba používat "zdravý rozum v rámci nálezových okolností" a nikoli všechno jsou přeci archeo nálezy, které by se měly odevzdávat. Z mojí strany asi úplně všechno.

já teda nevím, jestli jsme četli ten stejný článek a bavíme se o stejném člověku
- už jsem tu psal, že dotyčný je z některých lidí s detektorem zklamaný - po jeho nějakých neradostných zkušenostech z vykradených lokalit napsal, že vnímá detektoráře jako zloděje /a to se mu opravdu vůbec nedivím a hlavně tam píše o pohybu na archeolokalitách, což se běžně děje, nezmiňuje tam nějaký pole u horní dolní/
- a vzápětí píše

"ovšem existuje zde stále početnější skupina „detektorářů“, která s archeology spolupracuje a metalodetekci provádí v jejich přítomnosti"

- možná, že to můj pitomej mozek nechápe, ale nemám pocit, že háže všechny do jednoho pytle

Já to sem radši dám,aby nedošlo k mejlce:
https://www.kralupskyzpravodaj.cz/2022/11/02/hledace-pokladu-vnimam-jako-zlodeje/

Počkat. To jako vážně tolik emocí na základě jediného odstavce? Cituji ze Spongebobem zmíněného článku:

Otázka: Míváte „své“ lokality zabezpečené proti zvědavcům?
Odpověď: To dost dobře nejde, lokality jsou rozlehlé. Kdybychom měli zajistit hlídače, výzkum by se ještě prodražil. Hledači „pokladů“ neboli „detektoráři“ nám ničí situace, pro nás jsou to zloději, dělají zakázanou činnost, i když přístroj si dnes může koupit kdokoliv. České zákony jsou k tomuto laxní, nejlepší je chytit zloděje za ruku, když artefakt nalezne, ale to je dost nereálné. Chodí i v noci. Laténská osada na Moravě byla vlivem těchto aktivit úplně bez kovů, ne proto, že by tam žádné kovy původně neměli, ale proto, že lokalita byla tímto způsobem vykradena. Lze tedy předpokládat, že kovů tam bylo hodně. Ovšem existuje zde stále početnější skupina „detektorářů“, která s archeology spolupracuje a metalodetekci provádí v jejich přítomnosti.

No, tak to já taky považuju borce chodící (nejen) v noci cíleně vyplenit archeolokality za zloděje. Kdo normální ne? To tedy mění situaci a za mně osobně je článek Jayronra je zbytečně vyhrocený, stejně jako některé zdejší komentáře. Ty jo, skoro bych taky nejradši něco napsal...

Jako s tím enviromentálním sběrem olova si dělám srandu. Ale když se nad tím zamyslíte, tak jestli má detektorář nějaký jednoznačný celospolečenský plus, tak v tom, že krajinu toho jedovatého olova zbavuje.
Otázkou je, jestli EU trochu tu jedovatost olova nezveličuje. :-)

Romane, já dělám s archeology 20 let. Mám tam řadu přátel a těm se tohle házení do jednoho pytle taky nelíbí. Tyhle kolektivní označení někoho a něčeho do 21. století nepatří.

To samé platí pro hledače, kteří označují archeoogy, za ty co vykrádají muzea, obchodují z nálezy atd. Na to tady pokaždé ostře reagujeme.

Jsem přesvědčený, že by bylo lepší nechat tohoto mrskání a znovu a znovu se zaměřit na to, aby co nejvíce amatérů našlo cestu do místních muzeí. A ty aby měli prostředky, lidi atd. aby se jim měli čas věnovat. :)

Marku, v tom článku se jasně píše o archeologických lokalitách, o místech s výzkumem, kam se chodí krást i v noci, přičemž závěrem se zmiňuje, že roste počet spolupracujících. Co jiného, než zloději, jsou ti pitomci, co rabují archeolokality? Já si původně myslel, že jde o nějaký extra útočný článek plný lží a manipulací, ale jestli to je ten sdílený Spongebobem, tak mi teda tahle "naše" detektorářská reakce přijde trochu přehnaná.

Se to tady trochu zevšeobecnilo. No, hlavně, že jsme se dozvěděli něco nového. :-D ;-)

GM4PRO: někdy jsou to jenom pitomci. Ono každý nějak začínal. Neobhajuji nějaké rabovače, ale na druhou stranu, těch co hledání dělali pro prachy je už opravdu minimum. Důvod je jasný, ty vykřičené lokality jsou natolik vyrabované, že je to už nezajímá. Chodit hodiny kvuli 1 agečku... ne to pro tyhle lidi není. Je potřeba stále a znovu hledat cesty aby se profíci a amatéři co nejvíce potkávali. .)

áno, přesně jak píše kolega GM - nevidím v tom nějaké plivání na detektorářskou obec jako celek, jak tu bylo líčeno, ono to asi určitě sem chtělo ten inkriminovaný článek autorem tohoto "zlodějského" příspěvku hned zkraja dát a né si něco přibarvovat, ale tohle by měl mít kolega advokát v popisu práce
- áno, dozvěděli jsme se, že nejdřív je třeba si vše prověřit a hlavně pozorně číst a pak teprv psát

Mas pravdu Marku. Ale bohužel znám spoustu těch “profíků”, kteří pravé jezdí vykradat ty lokality. Ale to, ze se musí dělat pořád a pořád osvěta a nejen pro ty nové. Dávat jim možnost tě spolupráce s archeologem a ukázat mu, jak to muže být přínosné i pro něho. Vždyť já jsem se dostal, za tak krátkou dobu co hledám, na takové lokality a byl jsem přizván na spoustu zajímavých projektu, ze by se mi i tom ani nesnilo. A jen díky tomu, ze se člověk chová slušně. Dneska mám dokonce svůj vlastní projekt, na kterém spolupracuji tři muzea, Masarykova Univerzita a spousta dalších lidi z oboru. Takže jde dělat tento krásný koníček i legálně a ještě s velkým přínosem pro archeologii.

Elmara: Souhlasím, cesty je třeba hledat pořád. Sám jsem i tady na LP kdysi psal o tom, jaké to měla většina hledačů na začátku, včetně mne., z blbosti a nevědomosti. U nás v okrese "naštěstí" žádné archeologické lokality ve smyslu zmíněného článku nebyly, takže jsem toho zas tolik zkazit nestihl a docela brzy si uvědomil, že mám taky nějakou odpovědnost.

Navíc před 14 lety, když jsem začínal, ty informace nebyly skoro nikde dostupné a "normy" v detektorové sociální vrstvě byly dost posunuté. Dneska jsou ty informace všude, plný youtube, existují dostupné přednášky a literatura. Já osobně, když někomu prodám detektor, nebo někoho potkávám v terénu a ptá se mně co a jak, vždycky vysvětluju a nabízím možnost spolupráce. Kolik myslíš, že se ozvalo lidí? :) V celém okrese je nás dnes oficiálně jen asi 6. Ty staré normy ve spoustě lidí dosud zůstaly a z mého pohledu je úplně jedno, jestli chodí archeolokality z blbosti, pro zábavu nebo za účelem přeprodávání. Ať tomu říkáme jakkoli, ty nálezy z krajiny a kontextu nevratně mizí a tak či onak ukradeny jsou.

Jestli máme něco změnit, asi je potřeba nejprve přijmout pravdu a vyrovnat se s tím, jak to je. Upřímně, tenhle článek mi jako cesta k řešení nepřijde. Pár lidí si tu zakejhalo a to je asi tak vše.

Jo takhle to je .. Tak ještě že ,ten pán houba, sem vložil ten odkaz.. jinak bych zas podlehl ,nějaké davové hysterické historce ..

GM4PRO: naprostý souhlas.

GM4PRO: všude, tady polovina lidí už čte jenom titulky a nebo kouká na videa. Někdy si říkám, zda se nám obecně tak trochu nevytrácí gramotnost. :)

Na druhou stranu v době kdy jsem začínal, jsem s archeology chodil po lokalitě a byl jsem tam jako hledač sám. To si asi dnes neumí nikdo ani představit, ten posun za posledních cca 25 let je obrovský. Tak nějak doufám, že se časem posuneme ještě dál, velice by se mi líbilo kdyby to bylo něco jako mají třeba Dánové. :)

...se divím,že se ještě nevyjádřil Markymark...

Víc hledačů jako je autor!!! vše je o lidech, myslivci a rybáři mají pytláky a z druhé strany ochránce přírody a zemědělce.my hledači zase prášky a nepoctivé zlo...e a všichni poctiví od myslivce po nás to mají drahé, nikdo nikomu nic nedá.myslivci si honitbu pronajímají a stát vždy dá na nejvyšší nabídku takže se může stát i se stalo že se 20 let staráš o honitbu včetně nařízené regulace zvěře,a přijde spolek který má více finančních prostředků a je po honitbě.rybař má třeba problémy na každém rohu k vodě zajet a vyložit vybavení ,kterého není taky málo od povinného vybavení,přes krmení až po věci kochraně a ošetření ulovku věřte sám jsem rybář.tak snad se budou všichni chovat k přírodě tak aby si ji mohly užívat i děti našich dětí a tak pořád dál.to platí i o lidech.a jestli se nechtějí chovat k přírodě s úctou tak ať tam nelezou a dělají si bordel a kravál doma.palec nahoru všem kdo dělají i něco navíc a nemyslí jen jak si nacpat kapsy nebo pupky.diky že jsi vydržel číst můj názor dokonce.tě péro mistři a BOREC AUTOR 👍

Jsem zloděj bordelu,který krade i nekovové věci tedy plast a bohužel takových "ceností"je příroda plná a ty kradu od dětství co jsme chodily se starými borci trampovat a když už byl kus vykraden od plastů přijel harvestor a to co po něm zbylo :,-(🤯to neumím popsat ale příroda to nebyla.nikdo mě o to nežádal a nikdo neplatí a dělám to stále i když vím že v tomto souboji já s přírodou verzus bordel člověka nelze vyhrát.jestli jsem pro někoho ZlODĚJ že mám pár mincí, které nikomu nechybí a nikdo o nich do té doby neví, nehledě na to že vesele hnily a hnily by dál tak tak má v hlavě to co zbylo po tom harvesteru .to si mám založit celostátní muzeum bordelu? jedno takové už je a jmenuje se česká příroda a za artefakty nevděčí jen době minulé ale i přítomné a obávám se i budoucí.za mě jestli jsi lovec pokladů a považuješ sebe nebo nás poctivé za zloděje tak asi děláš něco špatně ty, poradím ti zkus použít tu kouli co máš na krku

Hledání mě udržuje ve zdravotní kondici, takže to je pro mě největší přínos. Nechodím hledat na jistotu, což je hlavní rozdíl mezi mnou a zlodějem, který ví co a kde se nachází a co jde ukrást. Takže za zloděje se rozhodně nepovažuji, spíš za čističe naší ppřírody a požitkáře.

A tak je to teda zakázané nějakým zákonem nebo není? Podle mého i kdyby mě někde chytla PČR a neměl bych žádný prukaz a snad ani souhlas majitele(když se jedná o nějakou louku, pole, les), tak na základě čeho mě obviní?

Všechny kolegy moc zdravím, pokud se nejedná o nic oploceného či ohrazeného (oplocený pozemek, oboru, sad, apod.), máme (každý z nás) právo volného pohybu v krajině (jako každý jiný) a můžeme se v prostoru volně pohybovat (nikdo nás nemůže omezovat ani z ničeho obvinit); častokrát přemýšlím, jak bych se sám zachoval při příjezdu PČR, kdyby ji na mě někdo zavolal (ale nevidím k tomu žádný důvod; zatím jsem se setkal jak s příznivou reakcí strážníků i PČR a nedošlo k jakémukoli omezování, jen jednom na mě vyrazili dva hoši z jedné vesnice, a že na mě přivolají PČR, že prý nemají detektoráře rádi; zachoval jsem naprosto klid a vyzval je, ať to klidně udělají). Sám si při hledání čistím hlavu a sbírám pole o odpadů a jednání slušných kolegů vidím jako pozitivní a přínosné pro stav půdy i pro krajinu, a to vážně. V poslední době vidím i nějaké to "sebemrskačství" některých hledačů, které vychází z nepochopení, když považují nálezy (včetně mincí) za krádeže, ale to je naprostý nesmysl (mince přece nejsou součástí půdy, půdního substrátu a nejsou ve vlastnictví majitelů pozemků, jsou to samostatné opuštěné věci). Myslivci a rybáři mají jedinou podstatnou výhodu (na rozdíl od nás), že jsou organizování a že jsou více slyšet. Tak jen ještě nějaký názor ode mě a pozdrav Elmarovi.

No právě, však se nejedná o žádnou trestnou činnost, pokud ovšem dodržím "nepsané" pravidla(nezničím cizí majetek(oseté pole), nelezu někam, kde je to výslovně zakázané, a nešmejdím na oficiálních a známých archeolokalitách. Reagoval jsem na situaci, kde někdo psal, že byl navštíven hlídkou, která mu sdělila, že hledání s detektorem je zakázané, a že příště mu už detektor zabaví. Takže mi spíš připadá, že hlídka jen "vařila z vody". Ale kdo chce psa bít, hůl si najde, takže si dovedu představit i situaci, kdy mi hlídka sdělí, že kopáním poškozuji cizí majetek, a když si vymyslí ještě argument, že nemám ani svolení majitele....hmm. A zachovat klidnou hlavu a zbytečně neprudit je si mslím základ. Osobně jsem se setkal s podobnou situací jen jednou a to, když při hledání na čerstvě oraném poli mi zastavil traktorista a řekl, že nějakému agrobaronovi se to nelíbí, že možná za chvili přijede, že bych měl jít raději jinam, tak jsem šel...zdurazňoval, že se mu hlavně nelíbí ty "stovky" děr po hledačích...že to byli nejspíš divočáci jsem mu raději ani nevysvětloval :-)

Určitě není potřeba se ničeho bát (pokud člověk dodržuje obecná pravidla, jak uvádíš), samozřejmě mohu vzpomenout na svého spolužáka, později policajta z protidrogového odd., který sám byl hledač a jezdil na Duklu kopat "válku", jak se říká. Takže i policajti někteří jsou detektoráři, tím spíše by měli mít pochopení. Používání detektorů nijak zakázané není, to by se nemohli volně prodávat. Při jednání s nimi (moje doporučení), je potřeba zachovávat klid a nehnat nic do konfliktu, to myslím, že je správné řešení a odkázat se na to, zda znají ten zákon, o kterém jsem psal v článku, ať se podívají na příslušný § (většina z nich ho nebude znát, pokud ne, dohledáš tento článek na svém telefonu a dáš jim ho přečíst). Dovolal bych se svého práva na volný průchod krajinou, s tím, že oni většinou namítají (bez opodstatnění), že detektorář dělá archeologický výzkum, což je potřeba na místě popřít a klidně říci (pokud to bude nutné), že hledáš meteority dopadnuté na zemský povrch a zeptal bych se jich klidně, zda také mají nějaké koníčky. Ani agrobaroni nestojí nad zákonem :-), současně chci sdělit, že snad přijmeš můj pohled na danou věc (já jen říkám, jak bych postupoval já, ale nikomu do ničeho nechci mluvit). Možná bych se domluvil s Elmarou, že bych napsal nějaký návod jak reagovat, který by se zveřejnil na LP jako podpora hledačům - protože valná většina z nich se neorientuje anebo nemá čas se tím zabývat a tímhle článkem jsme se snažil jim trochu pomoci. Ať se daří a musíme si pomáhat vzájemně. :-)

Jasně, tenhle pohled je fajn. Pokud bude čas a nálada, tak klidně sepiš nějaké základní info pro tyhle případy. Každopadně tam bude akorát uveden zákon o volném pohybu, a to by mělo v podstatě stačit, takže za mě možná zbytečné. Psát tam věci jako že neposílat hlídku do haj*lu, nechovat se arogantně atp. jsou už nad rámec. Přístup už je na každém samostatně jak si nezakázanou činnost obkecá. Zarytému cholerikovy vysvětlovat, že se nemá hned nervovat se možná mine učínkem :) Ať se daří...

Přidat příspěvek

Pro vložení příspěvku se musíte přihlásit. Pokud nemáte na tomto webu účet, zaregistrujte se.

↑ Nahoru + Zobrazit další nabídky

Nahoru